khuatqvinh

Game, Computer, HiTech
Website
http://quangvinh3ik47.blogspot.com
Địa chỉ
Hanoi, Vietnam
Occupation
Electrical Engineer

Liên hệ

Skype
quangvinh3ik47

Chữ ký

Mr. Khuất Quang Vinh
Researcher at MICA center - HUT
Email: quangvinh3ik47@gmail.com Tel: 0983647078

Following

Người theo dõi