"Uống nước nhớ nguồn"

Khuất Đình Huy

Super Moderator
18 Tháng chín 2009
208
0
0
[FONT=.VnTime]Chóng ta kh«ng quªn “Bµi ca kh«ng quªn”[/FONT]

[FONT=.VnTime]T«i rÊt thÝch bµi h¸t “Bµi ca kh«ng quªn” cña nh¹c sÜ Ph¹m Minh TuÊn, vµ rÊt xóc ®éng khi ngÉu nhiªn ®äc trªn TUANVIETNAM bµi viÕt “Vµ con ®· bËt khãc tr­íc Bµi ca kh«ng quªn” cña t¸c gi¶ L­¬ng §×nh Khoa. Trong dßng hä KhuÊt cña chóng ta còng ®· cã hµng chôc liÖt sÜ ®· hy v× ®éc lËp, tù do cña Tæ quèc qua c¸c cuéc kh¸ng chiÕn chèng ngo¹i x©m. T«i göi web cña chóng ta nh÷ng dßng t©m sù.[/FONT]
[FONT=.VnTime][/FONT]
[FONT=.VnTime]§äc bµi viÕt cña t¸c gi¶ L­¬ng §×nh Khoa, t«i rÊt xóc ®éng vµ t«i còng tin r»ng cã hµng v¹n tr¸i tim trµo lªn xóc ®éng tr­íc “Bµi ca kh«ng quªn”. Riªng víi t«i, thø nhÊt v× t«i cã ng­êi anh trai c¶ ®· hy sinh n¨m 1970, hiÖn vÉn cßn n»m n¬i nµo ®ã “ë mÆt trËn phÝa Nam”; thø hai v× ®¬n vÞ chóng t«i (CIENCO 8) cã gÇn 30 n¨m liªn tôc lµm nhiÖm vô trªn ®Êt n­íc b¹n Lµo, tõ n¨m 1965 - 1993 ®· cã 213 liÖt sÜ ®· hy sinh v× sù nghiÖp quèc tÕ cao c¶. PhÇn mé c¸c liÖt sÜ cña ®¬n vÞ hiÖn ®­îc an t¸ng t¹i 5 nghÜa trang tõ §iÖn Biªn ®Õn Hµ TÜnh. Hµng n¨m, cø ®Õn dÞp kû niÖm ngµy Th­¬ng binh - LiÖt sÜ 27 - 7, ®¬n vÞ chóng t«i l¹i tæ chøc ®Õn c¸c nghÜa trang th¾p h­¬ng viÕng vµ t­ëng nhí c¸c liÖt sÜ. [/FONT]
[FONT=.VnTime]Trong cuéc sèng thanh b×nh h«m nay, mäi ng­êi ®Òu hèi h¶ víi bao lo toan vÒ c«ng viÖc, vÒ gia ®×nh, vÒ x· héi... nh­ng nÕu nh÷ng ai cã dÞp ®i däc theo d¶i ®Êt h×nh ch÷ S cña Tæ quèc, ®Õn viÕng c¸c nghÜa trang liÖt sÜ tr¶i dµi tõ B¾c vµo Nam - vµ dµy ®Æc ë khu vùc miÒn Trung - míi thÊy ®­îc sù hy sinh v« cïng lín lao cña c¸c thÕ hÖ cha anh chóng ta; nh÷ng nghÜa trang liÖt sÜ réng mªnh m«ng, nh÷ng hµng bia ®Òu t¨m t¾p trªn nh÷ng d·y mé lÆng lÏ n¬i c¸nh ®ång, n¬i khu rõng, n¬i triÒn nói... lu«n lµm t«i liªn t­ëng: §Êt n­íc m×nh lµ mét cuèn s¸ch thiªng, mçi nghÜa trang lµ mét trang s¸ch vµ mçi ng«i mé liÖt sÜ lµ mét ch÷ vµng “Hy Sinh V× Tæ Quèc”. Nh×n nh÷ng ng«i mé liÖt sÜ lÆng lÏ «m chÆt vµo lßng ®Êt MÑ, t«i kh¼ng ®Þnh r»ng tÊt c¶ nh÷ng ng­êi ®· chiÕn ®Êu vµ chÊp nhËn hy sinh chØ v× mét lý do rÊt gi¶n ®¬n lµ lµm trßn nghÜa vô cña mét C«ng D©n vµ tr¸ch nhiÖm cña mét Ng­êi Con ®èi víi Tæ quèc mçi khi Tæ quèc l©m nguy. Vµ, t«i còng tin ch¾c r»ng Hä, c¸c thÕ hÖ li[/FONT][FONT=.VnTime]t s[/FONT]ĩ[FONT=.VnTime] cha anh chóng ta ®· chiÕn ®Êu vµ hy sinh - ra ®i mét c¸ch nhÑ nhµng, thanh th¶n vÒ víi ®Êt MÑ. Vµ, chÝnh v× thÕ mµ c¸c liÖt sÜ lu«n cao c¶, m·i m·i trong s¸ng vµ v« cïng linh thiªng trong t©m linh cña tÊt c¶ chóng ta.[/FONT]
[FONT=.VnTime]Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, §¶ng, Nhµ n­íc, c¸c doanh nghiÖp vµ nhiÒu tæ chøc, c¸ nh©n ®· cã nh÷ng ho¹t ®éng thiÕt thùc tri ©n ®èi víi nh÷ng ng­êi ®· cã c«ng. §· cã nhiÒu Bµ mÑ ViÖt Nam Anh hïng ®ì trèng tr¶i c« ®¬n v× nhËn ®­îc sù quan t©m ch¨m sãc cña céng ®ång; cã nhiÒu gia ®×nh liÖt sÜ, gia ®×nh th­¬ng bÖnh binh gÆp khã kh¨n ®· bít nghÌo, bít khæ v× ®­îc x· héi hç trî, gióp ®ì... C¬ quan chóng t«i còng ®· nhËn phông d­ìng 5 bµ mÑ VNAH ë huyÖn Phóc Thä (Hµ T©y cò) tõ n¨m 1996 ®Õn nay, nh­ng ®èi víi nh÷ng ng­êi cã c«ng víi Tæ quèc, t«i nghÜ chóng ta cßn cã qu¸ nhiÒu viÖc ph¶i lµm cho hä, bëi v× vÉn cßn qu¸ nhiÒu ®èi t­îng chÝnh s¸ch ®ang sèng rÊt khã kh¨n, ®ang cÇn cã sù hç trî, gióp ®ì. ThËt xóc ®éng khi trªn tivi xuÊt hiÖn nh÷ng ®¬n vÞ, doanh nghiÖp vµ rÊt nhiÒu nhµ h¶o t©m ®· ñng hé tõng tr¨m ngh×n ®ång ®Õn hµng tû ®ång ®Ó tu söa nghÜa trang liÖt sÜ vµ gióp ®ì gia ®×nh nh÷ng ng­êi cã c«ng - Hä còng lµ nh÷ng con ng­êi cã tÊm lßng vµng.[/FONT]

[FONT=.VnTime]Hµ Néi, ngµy 27 th¸ng 7 n¨m 2009 [/FONT]
[FONT=.VnTime]KhuÊt §×nh Huy[/FONT]
 

khuatquangthin

Tự hào là người họ Khuất
12 Tháng mười hai 2008
1,183
0
36
48
Bình Dương
www.hokhuatvietnam.org
Cũng chính vì những lý do nhân đạo này mà Diễn đàn cũng đã mỡ mục tìm người thân để cố găng đăng tải thật nhiều thông tin về những Liệt sỹ của dòng họ đã anh dũng hy sinh trên các chiến trường cả nước.
Vậy các anh chị có được các thông tin nào vì chia sẽ cùng Diễn đàn. Chúng ta phải cố gắng tìm lại những người đã đi trước đã hy sinh cho đất nước làm rạng danh dòng họ Khuất.