Đây là bài hát nổi tiếng của Guns N' Roses - Don't Cry