Ai họ Khuất Văn ở Thanh Phần - Phúc Hòa vào điểm danh giao lưu tý nao!!