ai muốn học Tôn Tử Binh Pháp Phấn I

khuất hữu tám

New member
11 Tháng mười 2009
56
0
0
51
[FONT=OHKJML+Tahoma]Binh Pháp [/FONT]
[FONT=OHKJNM+TimesNewRoman]Tôn T[/FONT]
[FONT=OHKJML+Tahoma]Thiên 01 - K[/FONT]ế [FONT=OHKJML+Tahoma]Sách Thiên 02 - Tác Chi[/FONT]ế[FONT=OHKJML+Tahoma]n Thiên 03 - M[/FONT]ư[FONT=OHKJML+Tahoma]u Công Thiên 04 - Hình Thiên 05 - Th[/FONT]ế [FONT=OHKJML+Tahoma]Thiên 06 - H[/FONT]ư [FONT=OHKJML+Tahoma]Th[/FONT][FONT=OHKJML+Tahoma]c Thiên 07 - Quân Tranh Thiên 08 - C[/FONT][FONT=OHKJML+Tahoma]u Bi[/FONT]ế[FONT=OHKJML+Tahoma]n Thiên 09 - Hành Quân Thiên 10 - [/FONT]Đị[FONT=OHKJML+Tahoma]a Hình Thiên 11 - C[/FONT][FONT=OHKJML+Tahoma]u [/FONT]Đị[FONT=OHKJML+Tahoma]a Thiên 12 - H[/FONT][FONT=OHKJML+Tahoma]a Công Thiên 13 - Dùng Gián [/FONT]Đ[FONT=OHKJML+Tahoma]i[/FONT][FONT=OHKJML+Tahoma]p Các Lo[/FONT][FONT=OHKJML+Tahoma]i [/FONT]Đị[FONT=OHKJML+Tahoma]a Hình Chi[/FONT]ế[FONT=OHKJML+Tahoma]n [/FONT]Đấ[FONT=OHKJML+Tahoma]u Ph[/FONT][FONT=OHKJML+Tahoma]L[/FONT][FONT=OHKJML+Tahoma]c Ph[/FONT]ươ[FONT=OHKJML+Tahoma]ng Pháp 4 Làm Ch[/FONT][FONT=OHKJML+Tahoma]Tam Th[/FONT][FONT=OHKJML+Tahoma]p L[/FONT][FONT=OHKJML+Tahoma]c K[/FONT]ế
[FONT=OHKJML+Tahoma]Tôn V[/FONT]ũ Đ[FONT=OHKJML+Tahoma]ã C[/FONT][FONT=OHKJML+Tahoma]m Quân Bao Nhiêu L[/FONT][FONT=OHKJML+Tahoma]n [/FONT]
[FONT=NKIAJK+TimesNewRoman]Thiên 01: Kế [FONT=NKIAJK+TimesNewRoman]sách [/FONT][FONT=NKIAJK+TimesNewRoman][/FONT][/FONT]
[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]Tôn tử [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]nói: [/FONT][/FONT]
[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]Chiế[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n tranh là [/FONT]đạ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i s[/FONT]ự [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]c[/FONT]ủ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]a qu[/FONT]ố[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]c gia, quan h[/FONT]ệ [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]t[/FONT]ớ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i vi[/FONT]ệ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]c s[/FONT]ố[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng ch[/FONT]ế[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]t c[/FONT]ủ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]a nhân dân, s[/FONT]ự [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]m[/FONT]ấ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]t còn c[/FONT]ủ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]a nhà n[/FONT]ướ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]c, không th[/FONT]ể [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]không kh[/FONT]ả[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]o sát nghiên c[/FONT]ứ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]u cho th[/FONT]ậ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]t k[/FONT]ỹ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]. Cho nên, ph[/FONT]ả[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i d[/FONT]ự[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]a vào n[/FONT]ă[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]m m[/FONT]ặ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]t sau [/FONT]đ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ây mà phân tích, nghiên c[/FONT]ứ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]u, so sánh các [/FONT]đ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i[/FONT]ề[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]u ki[/FONT]ệ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n t[/FONT]ố[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]t x[/FONT]ấ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]u gi[/FONT]ữ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]a hai bên [/FONT]đố[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i [/FONT]đị[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ch, [/FONT]để [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]tìm hi[/FONT]ể[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]u tình th[/FONT]ế [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]th[/FONT]ắ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng b[/FONT]ạ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i trong chi[/FONT]ế[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n tranh: [/FONT][/FONT]
[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]1.- Mộ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]t là [/FONT]đạ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]o. [/FONT][/FONT]
[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]2.- Hai là Thiên. [/FONT]
[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]3.- Ba là Đị[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]a. [/FONT][/FONT]
[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]4.- Bố[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n là T[/FONT]ướ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng. [/FONT][/FONT]
[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]5.- Nă[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]m là Pháp. [/FONT][/FONT]
Đạ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]o là chỉ [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]vi[/FONT]ệ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]c chính tr[/FONT]ị[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman], [/FONT]đạ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]o ngh[/FONT]ĩ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]a, ph[/FONT]ả[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i làm cho nguy[/FONT]ệ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n v[/FONT]ọ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng c[/FONT]ủ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]a dân chúng và vua nh[/FONT]ấ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]t trí v[/FONT]ớ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i nhau, [/FONT]đồ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng tâm [/FONT]đồ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng [/FONT]đứ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]c. Có nh[/FONT]ư [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]v[/FONT]ậ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]y, trong chi[/FONT]ế[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n tranh m[/FONT]ớ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i có th[/FONT]ể [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]b[/FONT]ả[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]o nhân dân vì vua mà ch[/FONT]ế[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]t, vì vua mà s[/FONT]ố[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng, không s[/FONT]ợ [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]hi[/FONT]ể[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]m nguy. Thiên là thiên th[/FONT]ờ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i, nói v[/FONT]ề [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ngày [/FONT]đ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]êm, tr[/FONT]ờ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i râm tr[/FONT]ờ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i n[/FONT]ắ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng, tr[/FONT]ờ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i l[/FONT]ạ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]nh tr[/FONT]ờ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i nóng, t[/FONT]ứ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]c tình tr[/FONT]ạ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng v[/FONT]ề [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]khí h[/FONT]ậ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]u th[/FONT]ờ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i ti[/FONT]ế[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]t. [/FONT]Đị[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]a là [/FONT]đị[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]a l[/FONT]ợ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i, nói v[/FONT]ề đườ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng sá xa g[/FONT]ầ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n, [/FONT]đị[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]a th[/FONT]ế [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]hi[/FONT]ể[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]m y[/FONT]ế[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]u hay b[/FONT]ằ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng ph[/FONT]ẳ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng, khu v[/FONT]ự[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]c tác chi[/FONT]ế[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n r[/FONT]ộ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng h[/FONT]ẹ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]p, [/FONT]đị[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]a hình ph[/FONT]ả[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i ch[/FONT]ă[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng có l[/FONT]ợ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i cho ti[/FONT]ế[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n công, phòng th[/FONT]ủ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman], ti[/FONT]ế[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n t[/FONT]ớ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i, th[/FONT]ố[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i lui. T[/FONT]ướ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng là t[/FONT]ướ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng soái, t[/FONT]ứ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]c nói v[/FONT]ề [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]tài trí, uy tín, lòng nhân ái, lòng can [/FONT]đả[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]m, s[/FONT]ự [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]uy nghiêm c[/FONT]ủ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]a ng[/FONT]ườ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i t[/FONT]ướ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng. Pháp là pháp ch[/FONT]ế[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman], nói v[/FONT]ề [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]tình tr[/FONT]ạ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng t[/FONT]ổ [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ch[/FONT]ứ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]c, biên ch[/FONT]ế[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman], s[/FONT]ự [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]quy [/FONT]đị[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]nh v[/FONT]ề [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]hi[/FONT]ệ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]u l[/FONT]ệ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]nh ch[/FONT]ỉ [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]huy, s[/FONT]ự [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]phân chia ch[/FONT]ứ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]c quy[/FONT]ề[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n c[/FONT]ủ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]a t[/FONT]ướ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng tá, s[/FONT]ự [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]cung [/FONT]ứ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng v[/FONT]ậ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]t t[/FONT]ư [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]cho quân [/FONT]độ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i và ch[/FONT]ế độ [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]qu[/FONT]ả[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n lý... Tình hu[/FONT]ố[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng v[/FONT]ề [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n[/FONT]ă[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]m m[/FONT]ặ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]t nói trên, ng[/FONT]ườ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i t[/FONT]ướ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng soái không th[/FONT]ể [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]không bi[/FONT]ế[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]t. Ch[/FONT]ỉ [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]khi nào hi[/FONT]ể[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]u rõ và n[/FONT]ắ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]m ch[/FONT]ặ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]t [/FONT]đượ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]c nh[/FONT]ữ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng tình hu[/FONT]ố[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng [/FONT]đ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ó thì m[/FONT]ớ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i có th[/FONT]ể [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]giành [/FONT]đượ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]c s[/FONT]ự [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]th[/FONT]ắ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ợ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i. Không th[/FONT]ậ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]t s[/FONT]ự [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]hi[/FONT]ể[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]u rõ và n[/FONT]ắ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]m ch[/FONT]ắ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]c [/FONT]đượ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]c thì không th[/FONT]ể đắ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]c th[/FONT]ắ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng. Cho nên ph[/FONT]ả[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i t[/FONT]ừ [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]b[/FONT]ả[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]y m[/FONT]ặ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]t sau mà tính toán, so sánh nh[/FONT]ữ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng [/FONT]đ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i[/FONT]ề[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]u ki[/FONT]ệ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n [/FONT]đ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ôi bên gi[/FONT]ữ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]a [/FONT]đị[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ch và ta [/FONT]để [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]tìm hi[/FONT]ể[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]u tình th[/FONT]ế [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]th[/FONT]ắ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng b[/FONT]ạ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i trong chi[/FONT]ế[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n tranh. T[/FONT]ứ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]c là ph[/FONT]ả[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i xem xét: [/FONT][/FONT]
[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]1. Vua bên nào có nề[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n chính tr[/FONT]ị đượ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]c lòng dân h[/FONT]ơ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n? [/FONT][/FONT]
[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]2. Tướ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng soái bên nào có tài n[/FONT]ă[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng h[/FONT]ơ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n? [/FONT][/FONT]
[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]3. Thiên thờ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i [/FONT]đị[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]a l[/FONT]ợ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i bên nào t[/FONT]ố[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]t h[/FONT]ơ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n? [/FONT][/FONT]
[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]4. Pháp lệ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]nh bên nào [/FONT]đượ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]c quán tri[/FONT]ệ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]t h[/FONT]ơ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n? [/FONT][/FONT]
[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]5. Thự[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]c l[/FONT]ự[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]c quân [/FONT]độ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i bên nào m[/FONT]ạ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]nh h[/FONT]ơ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n? [/FONT][/FONT]
[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]6. Binh sỹ [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]bên nào [/FONT]đượ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]c hu[/FONT]ấ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n luy[/FONT]ệ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n thành th[/FONT]ụ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]c h[/FONT]ơ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n? [/FONT][/FONT]
[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]7. Thưở[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng ph[/FONT]ạ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]t bên nào nghiêm minh h[/FONT]ơ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n? [/FONT][/FONT]
[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]Că[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n c[/FONT]ứ [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]vào nh[/FONT]ữ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng [/FONT]đ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i[/FONT]ề[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]u [/FONT]đ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ó, ta có th[/FONT]ể [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]tính toán mà bi[/FONT]ế[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]t tr[/FONT]ướ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]c [/FONT]đượ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]c ai th[/FONT]ắ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng ai thua. N[/FONT]ế[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]u ch[/FONT]ị[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]u nghe m[/FONT]ư[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]u k[/FONT]ế [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]c[/FONT]ủ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]a ta, [/FONT]để [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]cho ta ch[/FONT]ỉ [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]huy tác chi[/FONT]ế[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n thì chi[/FONT]ế[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n tranh có th[/FONT]ể [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]th[/FONT]ắ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ợ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i, ta s[/FONT]ẽ ở [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]l[/FONT]ạ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i; N[/FONT]ế[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]u không ch[/FONT]ị[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]u nghe m[/FONT]ư[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]u k[/FONT]ế [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]c[/FONT]ủ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]a ta, cho dù có dùng ta [/FONT]để [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ch[/FONT]ỉ [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]huy tác chi[/FONT]ế[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n, chi[/FONT]ế[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n tranh t[/FONT]ấ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]t nhiên b[/FONT]ị [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]th[/FONT]ấ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]t b[/FONT]ạ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i, ta s[/FONT]ẽ [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]r[/FONT]ờ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i [/FONT]đ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i [/FONT][FONT=NKICAG+TimesNewRoman](nguyên tác"T[/FONT]ướ[FONT=NKICAG+TimesNewRoman]ng thinh ngã k[/FONT]ế[FONT=NKICAG+TimesNewRoman], d[/FONT]ụ[FONT=NKICAG+TimesNewRoman]ng chi t[/FONT]ấ[FONT=NKICAG+TimesNewRoman]t th[/FONT]ắ[FONT=NKICAG+TimesNewRoman]ng, l[/FONT]ư[FONT=NKICAG+TimesNewRoman]u chi; t[/FONT]ướ[FONT=NKICAG+TimesNewRoman]ng b[/FONT]ấ[FONT=NKICAG+TimesNewRoman]t thinh ngã k[/FONT]ế[FONT=NKICAG+TimesNewRoman], d[/FONT]ụ[FONT=NKICAG+TimesNewRoman]ng chi t[/FONT]ấ[FONT=NKICAG+TimesNewRoman]t b[/FONT]ạ[FONT=NKICAG+TimesNewRoman]i, kh[/FONT]ứ [FONT=NKICAG+TimesNewRoman]chi") [/FONT][FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]N[/FONT]ế[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]u k[/FONT]ế [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]sách có l[/FONT]ợ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i và [/FONT]đượ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]c ch[/FONT]ấ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]p thu[/FONT]ậ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n, còn ph[/FONT]ả[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i tìm cách t[/FONT]ạ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]o ra tình th[/FONT]ế [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]có l[/FONT]ợ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i [/FONT]để [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]làm [/FONT]đ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i[/FONT]ề[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]u ki[/FONT]ệ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n ph[/FONT]ụ [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]tr[/FONT]ợ [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]bên ngoài cho vi[/FONT]ệ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]c ti[/FONT]ế[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n hành chi[/FONT]ế[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n tranh. Th[/FONT]ế[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman], t[/FONT]ứ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]c là c[/FONT]ă[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n c[/FONT]ứ [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]vào tình hu[/FONT]ố[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng ph[/FONT]ả[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i ch[/FONT]ă[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng có l[/FONT]ợ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i [/FONT]để [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]mà có hành [/FONT]độ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng t[/FONT]ươ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng [/FONT]ứ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng. Dùng binh [/FONT]đ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ánh gi[/FONT]ặ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]c là hành [/FONT]độ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng d[/FONT]ố[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i trá [/FONT][FONT=NKICAG+TimesNewRoman](nguyên tác "Binh gi[/FONT]ả[FONT=NKICAG+TimesNewRoman], qu[/FONT]ỷ đạ[FONT=NKICAG+TimesNewRoman]o giã" là câu c[/FONT]ử[FONT=NKICAG+TimesNewRoman]a mi[/FONT]ệ[FONT=NKICAG+TimesNewRoman]ng r[/FONT]ấ[FONT=NKICAG+TimesNewRoman]t n[/FONT]ổ[FONT=NKICAG+TimesNewRoman]i ti[/FONT]ế[FONT=NKICAG+TimesNewRoman]ng c[/FONT]ủ[FONT=NKICAG+TimesNewRoman]a các v[/FONT]ị [FONT=NKICAG+TimesNewRoman]trí t[/FONT]ướ[FONT=NKICAG+TimesNewRoman]ng)[/FONT][FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]. Thông th[/FONT]ườ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng, n[/FONT]ế[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]u có th[/FONT]ể [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]t[/FONT]ấ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n công thì gi[/FONT]ả [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]nh[/FONT]ư [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]không th[/FONT]ể [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]t[/FONT]ấ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n công, mu[/FONT]ố[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n [/FONT]đ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ánh nh[/FONT]ư [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]gi[/FONT]ả [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]nh[/FONT]ư [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]không mu[/FONT]ố[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n [/FONT]đ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ánh, mu[/FONT]ố[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n hành [/FONT]độ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng [/FONT]ở [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]g[/FONT]ầ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n nh[/FONT]ư[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng gi[/FONT]ả [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]nh[/FONT]ư [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]mu[/FONT]ố[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n hành [/FONT]độ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng [/FONT]ở [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]xa, mu[/FONT]ố[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n hành [/FONT]độ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng [/FONT]ở [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]xa nh[/FONT]ư[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ạ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i gi[/FONT]ả [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]nh[/FONT]ư [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]mu[/FONT]ố[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n hành [/FONT]độ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng [/FONT]ở [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]g[/FONT]ầ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n. L[/FONT]ấ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]y l[/FONT]ợ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i mà d[/FONT]ụ [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]k[/FONT]ẻ [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]tham, chi[/FONT]ế[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n th[/FONT]ắ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng k[/FONT]ẻ [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]lo[/FONT]ạ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n, phòng b[/FONT]ị [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]k[/FONT]ẻ [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]có th[/FONT]ự[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]c l[/FONT]ự[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]c, tránh k[/FONT]ẻ [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]thù m[/FONT]ạ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]nh, khiêu khích k[/FONT]ẻ [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]hay gi[/FONT]ậ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n d[/FONT]ữ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]. [/FONT]Đị[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ch khinh th[/FONT]ườ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng thì làm chúng thêm kiêu, [/FONT]đị[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ch nhàn h[/FONT]ạ [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]thì làm chúng v[/FONT]ấ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]t v[/FONT]ả[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman], [/FONT]đị[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ch [/FONT]đ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]oàn k[/FONT]ế[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]t thì làm chúng ly tán. T[/FONT]ấ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n công k[/FONT]ẻ [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]thù lúc chúng không phòng b[/FONT]ị[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman], hành [/FONT]độ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng khi chúng không ng[/FONT]ờ [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]t[/FONT]ớ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i [/FONT][FONT=NKICAG+TimesNewRoman](nguyên tác "Công k[/FONT]ỳ [FONT=NKICAG+TimesNewRoman]vô b[/FONT]ị[FONT=NKICAG+TimesNewRoman], xu[/FONT]ấ[FONT=NKICAG+TimesNewRoman]t k[/FONT]ỳ [FONT=NKICAG+TimesNewRoman]b[/FONT]ấ[FONT=NKICAG+TimesNewRoman]t ý")[/FONT][FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]. T[/FONT]ấ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]t c[/FONT]ả [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]nh[/FONT]ữ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng [/FONT]đ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i[/FONT]ề[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]u nói trên [/FONT]đề[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]u là s[/FONT]ự [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]khôn khéo [/FONT]để [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]th[/FONT]ủ [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]th[/FONT]ắ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng c[/FONT]ủ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]a nhà quân s[/FONT]ự[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman], nh[/FONT]ư[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ạ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i không th[/FONT]ể [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]quy [/FONT]đị[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]nh tr[/FONT]ướ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]c m[/FONT]ộ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]t cách máy móc. Phàm tr[/FONT]ướ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]c khi khai chi[/FONT]ế[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n, [/FONT]đ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]oán [/FONT]đượ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]c th[/FONT]ắ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng là do tính toán [/FONT]đầ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]y [/FONT]đủ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman].Tr[/FONT]ướ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]c khi khai chi[/FONT]ế[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n mà [/FONT]đ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]oán không th[/FONT]ắ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng là do tính toán không chu [/FONT]đ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]áo. Tính nhi[/FONT]ề[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]u h[/FONT]ơ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]n tính ít, hu[/FONT]ố[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng h[/FONT]ồ [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]không tính toán gì. Quan sát [/FONT]đủ [FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]các m[/FONT]ặ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]t [/FONT]đ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ó, ai th[/FONT]ắ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]ng ai b[/FONT]ạ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]i có th[/FONT]ể đ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]oán tr[/FONT]ướ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]c [/FONT]đượ[FONT=NKIAOK+TimesNewRoman]c. [/FONT][/FONT]
 

khuất hữu tám

New member
11 Tháng mười 2009
56
0
0
51
Re: ai muốn học Tôn Tử Binh Pháp Phấn II

[FONT=NKKMHJ+TimesNewRoman]Thiên 02 Tác chiế[FONT=NKKMHJ+TimesNewRoman]n [/FONT][FONT=NKKMHJ+TimesNewRoman][/FONT][/FONT]
[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]Tôn Tử [FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]nói: [/FONT][/FONT]
[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]Nguyên tắ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]c chung khi d[/FONT]ụ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ng binh tác chi[/FONT]ế[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]n là khi ph[/FONT]ả[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]i huy [/FONT]độ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ng chi[/FONT]ế[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]n xa nghìn chi[/FONT]ế[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]c, xe t[/FONT]ả[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]i n[/FONT]ặ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ng nghìn chi[/FONT]ế[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]c, quân [/FONT]độ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]i m[/FONT]ườ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]i v[/FONT]ạ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]n, v[/FONT]ậ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]n l[/FONT]ươ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ng [/FONT]đ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]i xa nghìn d[/FONT]ặ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]m, thì tình hu[/FONT]ố[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ng [/FONT]đ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ó, chi phí [/FONT]ở [FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ti[/FONT]ề[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]n ph[/FONT]ươ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ng và h[/FONT]ậ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]u ph[/FONT]ươ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ng, chi phí [/FONT]đ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ãi khách kh[/FONT]ứ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]a s[/FONT]ứ [FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]th[/FONT]ầ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]n, b[/FONT]ả[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]o d[/FONT]ưỡ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ng và b[/FONT]ổ [FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]sung tiêu phí nghìn vàng thì m[/FONT]ớ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]i có th[/FONT]ể [FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]cho m[/FONT]ườ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]i v[/FONT]ạ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]n quân xu[/FONT]ấ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]t chinh [/FONT]đượ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]c. Dùng m[/FONT]ộ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]t [/FONT]đạ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]o quân kh[/FONT]ổ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ồ [FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]nh[/FONT]ư [FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]th[/FONT]ế để [FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]tác chi[/FONT]ế[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]n thì [/FONT]đ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]òi h[/FONT]ỏ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]i ph[/FONT]ả[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]i th[/FONT]ắ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ng nhanh. N[/FONT]ế[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]u kéo dài th[/FONT]ờ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]i gian, quân [/FONT]độ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]i s[/FONT]ẽ [FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]m[/FONT]ệ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]t m[/FONT]ỏ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]i, nhu[/FONT]ệ [FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]khí s[/FONT]ẽ [FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]suy gi[/FONT]ả[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]m; t[/FONT]ấ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]n công thành trì s[/FONT]ẽ [FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]hao h[/FONT]ế[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]t s[/FONT]ứ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]c chi[/FONT]ế[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]n [/FONT]đấ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]u, quân [/FONT]độ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]i tác chi[/FONT]ế[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]n [/FONT]ở [FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ngoài lâu có th[/FONT]ể [FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]làm n[/FONT]ề[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]n tài chính c[/FONT]ủ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]a qu[/FONT]ố[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]c gia g[/FONT]ặ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]p khó kh[/FONT]ă[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]n. N[/FONT]ế[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]u quân [/FONT]độ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]i m[/FONT]ỏ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]i m[/FONT]ệ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]t, nhu[/FONT]ệ [FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]khí suy gi[/FONT]ả[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]m thì lúc [/FONT]đ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ó cho dù là ng[/FONT]ườ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]i tài gi[/FONT]ỏ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]i sáng su[/FONT]ố[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]t [/FONT]đế[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]n [/FONT]đ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]âu c[/FONT]ũ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ng không th[/FONT]ể [FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]c[/FONT]ứ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]u vãn tình th[/FONT]ế đượ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]c. Cho nên dùng binh [/FONT]đ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ánh gi[/FONT]ặ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]c, ch[/FONT]ỉ [FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]nghe nói trong t[/FONT]ố[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]c th[/FONT]ắ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ng có nh[/FONT]ữ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ng thi[/FONT]ế[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]u sót v[/FONT]ụ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ng v[/FONT]ề [FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ch[/FONT]ứ [FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]không bao gi[/FONT]ờ [FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]có vi[/FONT]ệ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]c kéo dài mà l[/FONT]ợ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]i cho qu[/FONT]ố[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]c gia c[/FONT]ả[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]. Cho nên ng[/FONT]ườ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]i không hi[/FONT]ể[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]u bi[/FONT]ế[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]t ch[/FONT]ỗ [FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]h[/FONT]ạ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]i khi d[/FONT]ụ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ng binh thì không th[/FONT]ể [FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]hi[/FONT]ể[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]u [/FONT]đượ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]c ch[/FONT]ỗ [FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]l[/FONT]ợ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]i trong d[/FONT]ụ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ng binh. ng[/FONT]ườ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]i gi[/FONT]ỏ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]i d[/FONT]ụ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ng binh, lính mãn ng[/FONT]ũ [FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]không g[/FONT]ọ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]i l[/FONT]ạ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]i, l[/FONT]ươ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ng th[/FONT]ự[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]c không v[/FONT]ậ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]n t[/FONT]ả[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]i quá 3 l[/FONT]ầ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]n, quân nhu l[/FONT]ấ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]y t[/FONT]ạ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]i n[/FONT]ướ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]c mình, l[/FONT]ươ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ng th[/FONT]ự[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]c gi[/FONT]ả[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]i quy[/FONT]ế[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]t t[/FONT]ạ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]i n[/FONT]ướ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]c [/FONT]đị[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ch. [/FONT]Đượ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]c v[/FONT]ậ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]y thì l[/FONT]ươ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ng th[/FONT]ả[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]o c[/FONT]ấ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]p d[/FONT]ưỡ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ng cho quân [/FONT]độ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]i s[/FONT]ẽ đượ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]c tho[/FONT]ả [FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]mãn. S[/FONT]ở [FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]d[/FONT]ĩ [FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]qu[/FONT]ố[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]c gia ph[/FONT]ả[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]i nghèo vì d[/FONT]ụ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ng binh là do v[/FONT]ậ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]n t[/FONT]ả[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]i l[/FONT]ươ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ng th[/FONT]ự[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]c [/FONT]đ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]i quá xa. V[/FONT]ậ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]n t[/FONT]ả[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]i l[/FONT]ượ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ng th[/FONT]ự[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]c xa, bá tánh s[/FONT]ẽ [FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]nghèo. Chung quanh n[/FONT]ơ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]i quân [/FONT]độ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]i t[/FONT]ậ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]p k[/FONT]ế[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]t, v[/FONT]ậ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]t giá s[/FONT]ẽ [FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]cao v[/FONT]ọ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]t b[/FONT]ấ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]t th[/FONT]ườ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ng. V[/FONT]ậ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]t giá cao v[/FONT]ọ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]t s[/FONT]ẽ [FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]làm cho ti[/FONT]ề[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]n tài c[/FONT]ủ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]a bách tính khô ki[/FONT]ệ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]t. Ti[/FONT]ề[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]n tài khô ki[/FONT]ệ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]t t[/FONT]ấ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]t ph[/FONT]ả[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]i g[/FONT]ấ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]p rút thu thêm thu[/FONT]ế[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]. S[/FONT]ứ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]c m[/FONT]ạ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]nh tiêu hao h[/FONT]ế[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]t, ti[/FONT]ề[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]n tài khô ki[/FONT]ệ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]t, trong n[/FONT]ướ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]c kh[/FONT]ắ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]p [/FONT]đồ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ng quê nhà nhà [/FONT]đề[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]u tr[/FONT]ố[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ng r[/FONT]ỗ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ng. Bách tính thì ti[/FONT]ề[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]n tài 10 ph[/FONT]ầ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]n hao b[/FONT]ẩ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]y, qu[/FONT]ố[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]c gia thì xe h[/FONT]ỏ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ng ng[/FONT]ự[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]a m[/FONT]ỏ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]i m[/FONT]ườ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]i ph[/FONT]ầ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]n h[/FONT]ế[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]t sáu. Cho nên t[/FONT]ướ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ng soái gi[/FONT]ỏ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]i l[/FONT]ấ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]y l[/FONT]ươ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ng th[/FONT]ự[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]c [/FONT]ở [FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]n[/FONT]ướ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]c [/FONT]đị[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ch. [/FONT]Ă[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]n 1 chung g[/FONT]ạ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]o [/FONT]ở [FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]n[/FONT]ướ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]c [/FONT]đị[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ch b[/FONT]ằ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ng 20 chung g[/FONT]ạ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]o [/FONT]ở [FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]n[/FONT]ướ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]c nhà. Dùng 1 th[/FONT]ạ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ch c[/FONT]ỏ ở [FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]n[/FONT]ướ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]c [/FONT]đị[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ch b[/FONT]ằ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ng 20 th[/FONT]ạ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ch c[/FONT]ỏ ở [FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]n[/FONT]ướ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]c nhà. Mu[/FONT]ố[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]n quân h[/FONT]ă[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ng hái gi[/FONT]ế[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]t [/FONT]đị[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ch ph[/FONT]ả[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]i làm quân bi[/FONT]ế[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]t h[/FONT]ậ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]n [/FONT]đị[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ch. C[/FONT]ướ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]p c[/FONT]ủ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]a [/FONT]đị[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ch mà th[/FONT]ưở[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ng cho quân nhà. [/FONT]Đ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ánh b[/FONT]ằ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ng xe, c[/FONT]ướ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]p [/FONT]đượ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]c h[/FONT]ơ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]n 10 cái thì th[/FONT]ưở[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ng cho ng[/FONT]ườ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]i [/FONT]đầ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]u tiên c[/FONT]ướ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]p [/FONT]đượ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]c. B[/FONT]ỏ [FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]c[/FONT]ờ [FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]xe [/FONT]đị[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ch, c[/FONT]ắ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]m c[/FONT]ờ [FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]quân nhà mà dùng chung v[/FONT]ớ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]i xe nhà. [/FONT]Đ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ãi tù binh t[/FONT]ử [FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]t[/FONT]ế [FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]thì th[/FONT]ắ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ng [/FONT]đị[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ch mà làm quân nhà thêm m[/FONT]ạ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]nh. Th[/FONT]ế [FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]nên d[/FONT]ụ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ng binh c[/FONT]ố[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]t th[/FONT]ắ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ng, không c[/FONT]ố[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]t kéo dài. [/FONT][/FONT]
[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]Tướ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ng soái gi[/FONT]ỏ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]i d[/FONT]ụ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]ng binh là th[/FONT]ầ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]n h[/FONT]ộ [FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]m[/FONT]ệ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]nh c[/FONT]ủ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]a dân, là ng[/FONT]ườ[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]i gi[/FONT]ữ [FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]s[/FONT]ự [FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]an nguy cho qu[/FONT]ố[FONT=NKKMMJ+TimesNewRoman]c gia.[/FONT][FONT=OBHFDK+TimesNewRoman]Thiên 03 M[/FONT]ư[FONT=OBHFDK+TimesNewRoman]u công [/FONT][FONT=OBHFDK+TimesNewRoman][/FONT][/FONT]
[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]Tôn Tử [FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]nói: [/FONT][/FONT]
Đạ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]i phàm cái phép dụ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ng binh, làm cho c[/FONT]ả [FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]n[/FONT]ướ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]c [/FONT]đị[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ch khu[/FONT]ấ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]t ph[/FONT]ụ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]c tr[/FONT]ọ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]n v[/FONT]ẹ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]n là th[/FONT]ượ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ng sách, [/FONT]đ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ánh nó là kém h[/FONT]ơ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]n. Làm cho toàn quân [/FONT]đị[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ch ch[/FONT]ị[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]u khu[/FONT]ấ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]t ph[/FONT]ụ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]c là th[/FONT]ượ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ng sách, [/FONT]đ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ánh nó là kém h[/FONT]ơ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]n. Làm nguyên l[/FONT]ữ [FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]quân [/FONT]đị[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ch khu[/FONT]ấ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]t ph[/FONT]ụ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]c là th[/FONT]ượ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ng sách, [/FONT]đ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ánh nó là kém h[/FONT]ơ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]n. Làm nguyên m[/FONT]ộ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]t t[/FONT]ố[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]t [/FONT]đị[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ch khu[/FONT]ấ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]t ph[/FONT]ụ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]c là th[/FONT]ượ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ng sách, [/FONT]đ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ánh nó là kém h[/FONT]ơ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]n. làm nguyên m[/FONT]ộ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]t ng[/FONT]ũ đị[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ch khu[/FONT]ấ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]t ph[/FONT]ụ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]c là th[/FONT]ượ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ng sách, [/FONT]đ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ánh nó là kém h[/FONT]ơ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]n. Th[/FONT]ế [FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]nên bách chi[/FONT]ế[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]n bách th[/FONT]ắ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ng c[/FONT]ũ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ng ch[/FONT]ư[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]a ph[/FONT]ả[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]i cách sáng su[/FONT]ố[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]t trong s[/FONT]ự [FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]sáng su[/FONT]ố[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]t. Không c[/FONT]ầ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]n [/FONT]đ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ánh mà làm k[/FONT]ẻ đị[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ch khu[/FONT]ấ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]t ph[/FONT]ụ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]c m[/FONT]ớ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]i g[/FONT]ọ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]i là sáng su[/FONT]ố[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]t nh[/FONT]ấ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]t trong s[/FONT]ự [FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]sáng su[/FONT]ố[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]t. Cho nên th[/FONT]ượ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ng sách trong vi[/FONT]ệ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]c dùng binh là l[/FONT]ấ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]y m[/FONT]ư[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]u l[/FONT]ượ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]c [/FONT]để [FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]th[/FONT]ắ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ng [/FONT]đị[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ch, k[/FONT]ế đ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ó là th[/FONT]ắ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ng [/FONT]đị[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ch b[/FONT]ằ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ng ngo[/FONT]ạ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]i giao, k[/FONT]ế [FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]n[/FONT]ữ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]a là dùng binh th[/FONT]ắ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ng [/FONT]đị[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ch, h[/FONT]ạ [FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]sách là t[/FONT]ấ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]n công thành trì. [/FONT]Đ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ánh thành là bi[/FONT]ệ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]n pháp b[/FONT]ấ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]t [/FONT]đắ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]c d[/FONT]ĩ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman], ch[/FONT]ế [FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]t[/FONT]ạ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]o chi[/FONT]ế[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]n xa, v[/FONT]ũ [FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]khí ph[/FONT]ả[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]i m[/FONT]ấ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]t 3 tháng m[/FONT]ớ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]i hoàn thành, chu[/FONT]ẩ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]n b[/FONT]ị [FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]binh mã l[/FONT]ạ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]i m[/FONT]ấ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]t 3 tháng n[/FONT]ữ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]a. T[/FONT]ướ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ng s[/FONT]ố[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]t ru[/FONT]ộ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]t xua quân [/FONT]đ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ánh thành, th[/FONT]ươ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ng vong 3 ph[/FONT]ầ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]n m[/FONT]ấ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]t 1 mà v[/FONT]ẫ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]n ch[/FONT]ư[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]a h[/FONT]ạ đượ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]c. [/FONT]Đ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ó chính là cái h[/FONT]ạ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]i c[/FONT]ủ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]a vi[/FONT]ệ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]c [/FONT]đ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ánh thành. Cho nên ng[/FONT]ườ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]i gi[/FONT]ỏ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]i d[/FONT]ụ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ng binh, th[/FONT]ắ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ng [/FONT]đị[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ch mà không ph[/FONT]ả[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]i giao chi[/FONT]ế[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]n, [/FONT]đ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]o[/FONT]ạ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]t thành mà không c[/FONT]ầ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]n t[/FONT]ấ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]n công, phá qu[/FONT]ố[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]c mà không c[/FONT]ầ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]n [/FONT]đ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ánh lâu, nh[/FONT]ấ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]t [/FONT]đị[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ch ph[/FONT]ả[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]i dùng m[/FONT]ư[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]u l[/FONT]ượ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]c toàn th[/FONT]ắ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ng mà th[/FONT]ủ [FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]th[/FONT]ắ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ng trong thiên h[/FONT]ạ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman], quân không m[/FONT]ỏ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]i m[/FONT]ệ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]t mà v[/FONT]ẫ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]n giành [/FONT]đượ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]c th[/FONT]ắ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ợ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]i hoàn toàn. [/FONT][/FONT]
 

khuất hữu tám

New member
11 Tháng mười 2009
56
0
0
51
Re: ai muốn học Tôn Tử Binh Pháp Phấn III

[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]Phép dụ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ng binh, g[/FONT]ấ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]p m[/FONT]ườ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]i l[/FONT]ầ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]n [/FONT]đị[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ch thì bao vây, g[/FONT]ấ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]p n[/FONT]ă[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]m l[/FONT]ầ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]n [/FONT]đị[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ch thì t[/FONT]ấ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]n công, g[/FONT]ấ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]p [/FONT]đ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ôi chì chia ra mà [/FONT]đ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ánh, b[/FONT]ằ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ng [/FONT]đị[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ch thì ph[/FONT]ả[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]i [/FONT]đ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ánh khéo, kém [/FONT]đị[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ch thì rút, tránh giao tranh v[/FONT]ớ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]i [/FONT]đị[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ch. Binh y[/FONT]ế[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]u mà [/FONT]đ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ánh th[/FONT]ẳ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ng t[/FONT]ấ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]t b[/FONT]ị [FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]b[/FONT]ắ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]t làm tù binh. T[/FONT]ướ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ng soái là tr[/FONT]ợ [FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]th[/FONT]ủ [FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]c[/FONT]ủ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]a qu[/FONT]ố[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]c gia, tr[/FONT]ợ [FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]th[/FONT]ủ [FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]t[/FONT]ố[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]t thì n[/FONT]ướ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]c c[/FONT]ườ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ng th[/FONT]ị[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]nh, kém thì n[/FONT]ướ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]c suy y[/FONT]ế[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]u. Vua có th[/FONT]ể [FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]gây b[/FONT]ấ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]t l[/FONT]ợ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]i cho vi[/FONT]ệ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]c quân trong 3 tr[/FONT]ườ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ng h[/FONT]ợ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]p: không bi[/FONT]ế[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]t quân không th[/FONT]ể [FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ti[/FONT]ế[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]n mà b[/FONT]ắ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]t ti[/FONT]ế[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]n, không bi[/FONT]ế[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]t quân không th[/FONT]ể [FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]thoái mà b[/FONT]ắ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]t thoái, [/FONT]đ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ó là trói bu[/FONT]ộ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]c quân [/FONT]độ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]i. không bi[/FONT]ế[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]t vi[/FONT]ệ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]c quân mà can d[/FONT]ự [FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]vào khi[/FONT]ế[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]n t[/FONT]ướ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ng s[/FONT]ĩ [FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]hoang mang khó hi[/FONT]ể[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]u. không bi[/FONT]ế[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]t m[/FONT]ư[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]u k[/FONT]ế [FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]d[/FONT]ụ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ng binh mà can d[/FONT]ự [FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]vào khi[/FONT]ế[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]n t[/FONT]ướ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ng s[/FONT]ĩ [FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]b[/FONT]ă[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]n kho[/FONT]ă[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]n nghi ng[/FONT]ờ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]. Quân hoang mang nghi ng[/FONT]ờ [FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]thì các n[/FONT]ướ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]c ch[/FONT]ư [FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]h[/FONT]ầ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]u th[/FONT]ừ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]a c[/FONT]ơ [FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]t[/FONT]ấ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]n công. [/FONT]Đ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ó là t[/FONT]ự [FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]làm r[/FONT]ố[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]i mình khi[/FONT]ế[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]n [/FONT]đị[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ch th[/FONT]ắ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ng. Cho nên có n[/FONT]ă[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]m [/FONT]đ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]i[/FONT]ề[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]u có th[/FONT]ể [FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]th[/FONT]ắ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ng: Bi[/FONT]ế[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]t có kh[/FONT]ả [FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]n[/FONT]ă[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ng [/FONT]đ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ánh hay không có kh[/FONT]ả [FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]n[/FONT]ă[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ng [/FONT]đ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ánh, có th[/FONT]ể [FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]th[/FONT]ắ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ng, bi[/FONT]ế[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]t d[/FONT]ự[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]a vào binh l[/FONT]ự[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]c nhi[/FONT]ề[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]u ít mà [/FONT]đ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ánh, có th[/FONT]ể [FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]th[/FONT]ắ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ng, quân t[/FONT]ướ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ng [/FONT]đồ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ng lòng có th[/FONT]ể [FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]th[/FONT]ắ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ng, l[/FONT]ấ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]y quân có chu[/FONT]ẩ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]n b[/FONT]ị đ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ánh quân không chu[/FONT]ẩ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]n b[/FONT]ị [FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]có th[/FONT]ể [FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]th[/FONT]ắ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ng, t[/FONT]ướ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ng gi[/FONT]ỏ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]i mà vua không can thi[/FONT]ệ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]p vào có th[/FONT]ể [FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]th[/FONT]ắ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ng. [/FONT]Đ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ây là 5 [/FONT]đ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]i[/FONT]ề[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]u có th[/FONT]ể đ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]oán tr[/FONT]ướ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]c [/FONT]đượ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]c th[/FONT]ắ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ợ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]i. [/FONT][/FONT]
[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]Cho nên có thể [FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]nói: Bi[/FONT]ế[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]t [/FONT]đị[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ch bi[/FONT]ế[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]t ta, tr[/FONT]ă[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]m tr[/FONT]ậ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]n không b[/FONT]ạ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]i, bi[/FONT]ế[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]t ta mà không bi[/FONT]ế[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]t [/FONT]đị[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ch tr[/FONT]ậ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]n th[/FONT]ắ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ng tr[/FONT]ậ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]n b[/FONT]ạ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]i, không bi[/FONT]ế[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]t [/FONT]đị[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ch không bi[/FONT]ế[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]t ta, tr[/FONT]ậ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]n nào c[/FONT]ũ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]ng b[/FONT]ạ[FONT=OBHFIK+TimesNewRoman]i. [/FONT][FONT=OBHGIG+TimesNewRoman](nguyên v[/FONT]ă[FONT=OBHGIG+TimesNewRoman]n: Tri b[/FONT]ỉ [FONT=OBHGIG+TimesNewRoman]tri k[/FONT]ỷ [FONT=OBHGIG+TimesNewRoman]gi[/FONT]ả[FONT=OBHGIG+TimesNewRoman], bách chi[/FONT]ế[FONT=OBHGIG+TimesNewRoman]n b[/FONT]ấ[FONT=OBHGIG+TimesNewRoman]t [/FONT]đ[FONT=OBHGIG+TimesNewRoman]ãi, b[/FONT]ấ[FONT=OBHGIG+TimesNewRoman]t tri b[/FONT]ỉ [FONT=OBHGIG+TimesNewRoman]nhi tri k[/FONT]ỷ[FONT=OBHGIG+TimesNewRoman], nh[/FONT]ấ[FONT=OBHGIG+TimesNewRoman]t th[/FONT]ắ[FONT=OBHGIG+TimesNewRoman]ng nh[/FONT]ấ[FONT=OBHGIG+TimesNewRoman]t ph[/FONT]ụ[FONT=OBHGIG+TimesNewRoman], b[/FONT]ấ[FONT=OBHGIG+TimesNewRoman]t tri b[/FONT]ỉ [FONT=OBHGIG+TimesNewRoman]b[/FONT]ấ[FONT=OBHGIG+TimesNewRoman]t tri k[/FONT]ỷ[FONT=OBHGIG+TimesNewRoman], m[/FONT]ỗ[FONT=OBHGIG+TimesNewRoman]i chi[/FONT]ế[FONT=OBHGIG+TimesNewRoman]n t[/FONT]ấ[FONT=OBHGIG+TimesNewRoman]t [/FONT]đ[FONT=OBHGIG+TimesNewRoman]ãi. [/FONT][FONT=NLBCHL+TimesNewRoman]Thiên 04 Hình [/FONT][/FONT]
[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]Tôn Tử [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]nói: [/FONT][/FONT]
[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]Trướ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]c kia ng[/FONT]ườ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i gi[/FONT]ỏ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i d[/FONT]ụ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng binh [/FONT]đ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ánh gi[/FONT]ặ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]c, tr[/FONT]ướ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]c tiên ph[/FONT]ả[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i không [/FONT]để [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]b[/FONT]ạ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i, sau m[/FONT]ớ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i [/FONT]đ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ánh b[/FONT]ạ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i k[/FONT]ẻ đị[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ch. không [/FONT]để [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]b[/FONT]ạ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i là do mình, giành chiên th[/FONT]ắ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng là t[/FONT]ạ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i [/FONT]đị[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ch. Th[/FONT]ế [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]nên ng[/FONT]ườ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i gi[/FONT]ỏ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i d[/FONT]ụ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng binh có th[/FONT]ể [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]làm k[/FONT]ẻ đị[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ch không th[/FONT]ắ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng [/FONT]đượ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]c mình, nh[/FONT]ư[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng không ch[/FONT]ắ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]c làm k[/FONT]ẻ đị[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ch b[/FONT]ị [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ta [/FONT]đ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ánh th[/FONT]ắ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng. Cho nên nói th[/FONT]ắ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ợ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i có th[/FONT]ể [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]d[/FONT]ự [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ki[/FONT]ế[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]n nh[/FONT]ư[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng không nh[/FONT]ấ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]t thi[/FONT]ế[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]t [/FONT]đ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]òi h[/FONT]ỏ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i [/FONT]đượ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]c [/FONT][FONT=NLBDAL+TimesNewRoman](t[/FONT]ố[FONT=NLBDAL+TimesNewRoman]i ngh[/FONT]ĩ[FONT=NLBDAL+TimesNewRoman]a quá:"th[/FONT]ắ[FONT=NLBDAL+TimesNewRoman]ng kh[/FONT]ả [FONT=NLBDAL+TimesNewRoman]tri,i nhi b[/FONT]ấ[FONT=NLBDAL+TimesNewRoman]t kh[/FONT]ả [FONT=NLBDAL+TimesNewRoman]vi") [/FONT][FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]không th[/FONT]ể [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]th[/FONT]ắ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng [/FONT]đượ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]c thì th[/FONT]ủ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman], có th[/FONT]ể [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]th[/FONT]ắ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng [/FONT]đượ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]c thì công. Th[/FONT]ủ [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]là do ch[/FONT]ư[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]a [/FONT]đủ đ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i[/FONT]ề[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]u ki[/FONT]ệ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]n, công là khi [/FONT]đ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i[/FONT]ề[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]u ki[/FONT]ệ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]n có th[/FONT]ừ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]a. Ng[/FONT]ườ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i gi[/FONT]ỏ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i th[/FONT]ủ [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ém quân t[/FONT]ạ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i các lo[/FONT]ạ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i [/FONT]đị[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]a hình, ng[/FONT]ườ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i gi[/FONT]ỏ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i công phát huy m[/FONT]ọ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i th[/FONT]ế [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]m[/FONT]ạ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]nh, th[/FONT]ế [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]nên b[/FONT]ả[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]o toàn [/FONT]đượ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]c l[/FONT]ự[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]c l[/FONT]ượ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng mà v[/FONT]ẫ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]n toàn th[/FONT]ắ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng [/FONT][FONT=NLBDAL+TimesNewRoman]("thi[/FONT]ệ[FONT=NLBDAL+TimesNewRoman]n th[/FONT]ủ [FONT=NLBDAL+TimesNewRoman]gi[/FONT]ả[FONT=NLBDAL+TimesNewRoman], tàng [/FONT]ư [FONT=NLBDAL+TimesNewRoman]c[/FONT]ử[FONT=NLBDAL+TimesNewRoman]u [/FONT]đị[FONT=NLBDAL+TimesNewRoman]a chi h[/FONT]ạ[FONT=NLBDAL+TimesNewRoman], thi[/FONT]ệ[FONT=NLBDAL+TimesNewRoman]n công gi[/FONT]ả[FONT=NLBDAL+TimesNewRoman], [/FONT]độ[FONT=NLBDAL+TimesNewRoman]ng [/FONT]ư [FONT=NLBDAL+TimesNewRoman]c[/FONT]ử[FONT=NLBDAL+TimesNewRoman]u thiên chi th[/FONT]ượ[FONT=NLBDAL+TimesNewRoman]ng")[/FONT][FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]. D[/FONT]ự đ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]oán chi[/FONT]ế[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]n th[/FONT]ắ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng mà không h[/FONT]ơ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]n nhi[/FONT]ề[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]u ng[/FONT]ườ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i thì ch[/FONT]ư[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]a g[/FONT]ọ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i là gi[/FONT]ỏ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i trong nh[/FONT]ữ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng ng[/FONT]ườ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i gi[/FONT]ỏ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i, th[/FONT]ắ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng 1 tr[/FONT]ậ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]n mà thiên h[/FONT]ạ [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]g[/FONT]ọ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i là gi[/FONT]ỏ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i thì c[/FONT]ũ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng ch[/FONT]ư[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]a g[/FONT]ọ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i là gi[/FONT]ỏ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i trong nh[/FONT]ữ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng ng[/FONT]ườ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i gi[/FONT]ỏ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i.. C[/FONT]ũ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng nh[/FONT]ư [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]nh[/FONT]ấ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]c m[/FONT]ộ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]t c[/FONT]ọ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng lông thì không k[/FONT]ể [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]là kho[/FONT]ẻ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman], nhìn th[/FONT]ấ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]y nh[/FONT]ậ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]t nguy[/FONT]ệ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]t không k[/FONT]ể [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]là m[/FONT]ắ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]t tinh, nghe [/FONT]đượ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]c s[/FONT]ấ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]m sét không k[/FONT]ể [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]là tai thính. Th[/FONT]ờ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i x[/FONT]ư[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]a, ng[/FONT]ườ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i gi[/FONT]ỏ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i d[/FONT]ụ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng binh th[/FONT]ườ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng [/FONT]đ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ánh b[/FONT]ạ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i k[/FONT]ẻ đị[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ch d[/FONT]ễ [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]th[/FONT]ắ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng nên vi[/FONT]ệ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]c giành [/FONT]đượ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]c chi[/FONT]ế[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]n th[/FONT]ắ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng [/FONT]ấ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]y không [/FONT]đượ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]c ti[/FONT]ế[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng là trí d[/FONT]ũ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng. Chi[/FONT]ế[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]n th[/FONT]ắ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng c[/FONT]ủ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]a h[/FONT]ọ [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]là không có gì ph[/FONT]ả[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i nghi ng[/FONT]ờ [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]vì nó d[/FONT]ự[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]a trên c[/FONT]ơ [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]s[/FONT]ở [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]t[/FONT]ấ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]t th[/FONT]ắ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng k[/FONT]ẻ đị[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ch [/FONT]đ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ã lâm vào th[/FONT]ế [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]th[/FONT]ấ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]t b[/FONT]ạ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i. Cho nên ng[/FONT]ườ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i gi[/FONT]ỏ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i d[/FONT]ụ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng binh bao gi[/FONT]ờ [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]c[/FONT]ũ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng [/FONT]đặ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]t mình vào th[/FONT]ế [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]b[/FONT]ấ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]t b[/FONT]ạ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i mà c[/FONT]ũ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng không b[/FONT]ỏ [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]qua c[/FONT]ơ [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]h[/FONT]ộ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i nào [/FONT]để [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]th[/FONT]ắ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng [/FONT]đị[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ch. Vì v[/FONT]ậ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]y, [/FONT]độ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i quân chi[/FONT]ế[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]n th[/FONT]ắ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng bao gi[/FONT]ờ [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]c[/FONT]ũ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng t[/FONT]ạ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]o [/FONT]đ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i[/FONT]ề[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]u ki[/FONT]ệ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]n [/FONT]để [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]th[/FONT]ắ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng, sau m[/FONT]ớ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i giao tranh, [/FONT]độ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i quân chi[/FONT]ế[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]n b[/FONT]ạ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i th[/FONT]ườ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng giao tranh tranh tr[/FONT]ướ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]c, sau m[/FONT]ớ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i tìm chi[/FONT]ế[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]n th[/FONT]ắ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng b[/FONT]ằ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng s[/FONT]ự [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]c[/FONT]ầ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]u may. Ng[/FONT]ườ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i gi[/FONT]ỏ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i d[/FONT]ụ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng binh có th[/FONT]ể [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]t[/FONT]ừ [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]các m[/FONT]ặ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]t tu s[/FONT]ử[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]a cái l[/FONT]ẽ [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]không th[/FONT]ể [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]th[/FONT]ắ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng [/FONT]để [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]n[/FONT]ắ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]m [/FONT]đượ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]c quy[/FONT]ề[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]n quy[/FONT]ế[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]t [/FONT]đị[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]nh s[/FONT]ự [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]th[/FONT]ắ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng b[/FONT]ạ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i. Phép d[/FONT]ụ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng binh là: Th[/FONT]ứ [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]nh[/FONT]ấ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]t là "[/FONT]độ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]", th[/FONT]ứ [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]hai là "l[/FONT]ượ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng", th[/FONT]ứ [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]3 là "s[/FONT]ố[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]", th[/FONT]ứ [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]4 là "x[/FONT]ứ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng", th[/FONT]ứ [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]5 là "th[/FONT]ắ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng". Tính th[/FONT]ế [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]sinh [/FONT]độ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman], [/FONT]độ [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]sinh l[/FONT]ượ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng, l[/FONT]ượ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng sinh s[/FONT]ố[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman], s[/FONT]ố [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]sinh x[/FONT]ứ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng, x[/FONT]ứ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng sinh th[/FONT]ắ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng. Th[/FONT]ắ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng binh dùng "d[/FONT]ậ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]t" [/FONT]đ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ánh "thù", b[/FONT]ạ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i binh dùng "thù" ch[/FONT]ố[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng "d[/FONT]ậ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]t". Ng[/FONT]ườ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i chi[/FONT]ế[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]n th[/FONT]ắ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng là ng[/FONT]ườ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i có quân l[/FONT]ự[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]c hùng m[/FONT]ạ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]nh, ch[/FONT]ỉ [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]huy tác chi[/FONT]ế[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]n dùng binh nh[/FONT]ư [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]tháo n[/FONT]ướ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]c [/FONT]đổ [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]t[/FONT]ừ [FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]trên tr[/FONT]ờ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i xu[/FONT]ố[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]ng v[/FONT]ậ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]y, cái này g[/FONT]ọ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]i là Hình c[/FONT]ủ[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]a binh l[/FONT]ự[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]c quân s[/FONT]ự[FONT=NLBCKM+TimesNewRoman]. [/FONT][FONT=NLBDAL+TimesNewRoman]Nguyên v[/FONT]ă[FONT=NLBDAL+TimesNewRoman]n "Th[/FONT]ắ[FONT=NLBDAL+TimesNewRoman]ng gi[/FONT]ả [FONT=NLBDAL+TimesNewRoman]chi chi[/FONT]ế[FONT=NLBDAL+TimesNewRoman]n dân dã, nh[/FONT]ượ[FONT=NLBDAL+TimesNewRoman]c quy[/FONT]ế[FONT=NLBDAL+TimesNewRoman]t tích thu[/FONT]ỷ ư [FONT=NLBDAL+TimesNewRoman]thiên nh[/FONT]ẫ[FONT=NLBDAL+TimesNewRoman]n chi khê gi[/FONT]ả[FONT=NLBDAL+TimesNewRoman], hình dã. [/FONT][FONT=NLFBKD+TimesNewRoman]Thiên 05 Th[/FONT]ế [/FONT]
[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]Tôn Tử [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]nói: [/FONT][/FONT]
[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]Phàm đ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]i[/FONT]ề[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]u khi[/FONT]ể[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n quân, b[/FONT]ấ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]t k[/FONT]ể [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]nhi[/FONT]ề[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]u hay ít [/FONT]đề[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]u là vi[/FONT]ệ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]c t[/FONT]ổ [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ch[/FONT]ứ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]c biên ch[/FONT]ế [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]quân [/FONT]độ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]i, ch[/FONT]ỉ [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]huy quân nhi[/FONT]ề[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]u hay ít là v[/FONT]ấ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n [/FONT]đề [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]hi[/FONT]ệ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]u l[/FONT]ệ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]nh. Th[/FONT]ố[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ĩ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]nh toàn quân g[/FONT]ặ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]p [/FONT]đị[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ch t[/FONT]ấ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n công mà không b[/FONT]ị [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]b[/FONT]ạ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]i tr[/FONT]ậ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n, [/FONT]ấ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]y là nh[/FONT]ờ [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]vào thu[/FONT]ậ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]t bi[/FONT]ế[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n hóa k[/FONT]ỳ ả[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]o khi dùng binh là chính. Dùng binh công [/FONT]đị[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ch [/FONT]đượ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]c th[/FONT]ế [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]nh[/FONT]ư [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]l[/FONT]ấ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]y [/FONT]đ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]á ch[/FONT]ọ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]i tr[/FONT]ứ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ng, [/FONT]ấ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]y là nh[/FONT]ờ [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]bi[/FONT]ế[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]t v[/FONT]ậ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n d[/FONT]ụ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ng chính xác tránh th[/FONT]ự[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]c ch[/FONT]ọ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n h[/FONT]ư[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]. [/FONT][/FONT]
[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]- Phàm vi[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]c tác chi[/FONT]ế[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n, dùng chính binh [/FONT]đố[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]i [/FONT]đị[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ch, k[/FONT][FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]binh th[/FONT][FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]th[/FONT][FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ng. T[/FONT]ướ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ng gi[/FONT][FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]i dùng binh s[/FONT][FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]bi[/FONT]ế[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]t bi[/FONT]ế[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n hóa tác chi[/FONT]ế[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n nh[/FONT]ư [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]tr[/FONT][FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]i [/FONT]đấ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]t không bao gi[/FONT][FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]cùng [/FONT]đườ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ng, sông bi[/FONT][FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n không bao gi[/FONT][FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]c[/FONT][FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n n[/FONT]ướ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]c. Nh[/FONT]ư [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]m[/FONT][FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]t tr[/FONT]ă[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ng m[/FONT][FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]t tr[/FONT][FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]i, l[/FONT][FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n r[/FONT][FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]i l[/FONT][FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]i m[/FONT][FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]c; nh[/FONT]ư [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]b[/FONT][FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n mùa thay [/FONT]đổ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]i, qua r[/FONT][FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]i l[/FONT][FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]i [/FONT]đế[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n. Âm nh[/FONT][FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]c c[/FONT]ũ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ng không quá 5 thanh âm, nh[/FONT]ư[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ng bi[/FONT]ế[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n hóa khôn l[/FONT]ườ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ng, nghe sao cho h[/FONT]ế[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]t [/FONT]đượ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]c; s[/FONT][FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]c màu c[/FONT]ũ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ng ch[/FONT][FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]có 5 màu, nh[/FONT]ư[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ng bi[/FONT]ế[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n hóa nhìn sao cho t[/FONT][FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n; v[/FONT][FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]b[/FONT][FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]t quá c[/FONT]ũ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ng ch[/FONT][FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]có 5 v[/FONT][FONT=NLFBOE+TimesNewRoman], nh[/FONT]ư [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]bi[/FONT]ế[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n hóa n[/FONT]ế[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]m sao cho [/FONT]đủ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]. Chi[/FONT]ế[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n thu[/FONT][FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]t c[/FONT]ũ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ng ch[/FONT][FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]có k[/FONT][FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]và chính, nh[/FONT]ư[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ng bi[/FONT]ế[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n hóa c[/FONT][FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]a k[/FONT][FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]và [/FONT][/FONT]
 

khuất hữu tám

New member
11 Tháng mười 2009
56
0
0
51
Re: ai muốn học Tôn Tử Binh Pháp Phấn IV

[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]chính là vô cùng vô tậ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n. K[/FONT]ỳ [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]chính chuy[/FONT]ể[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n hóa l[/FONT]ẫ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n nhau nh[/FONT]ư [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]vòng tròn không có kh[/FONT]ở[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]i [/FONT]đ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]i[/FONT]ể[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]m c[/FONT]ũ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ng không có k[/FONT]ế[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]t thúc, ai có th[/FONT]ể [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]bi[/FONT]ế[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]t [/FONT]đượ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]c? [/FONT][/FONT]
[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]- Nướ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]c lã ch[/FONT]ả[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]y xi[/FONT]ế[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]t cu[/FONT]ố[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n trôi c[/FONT]ả đ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]á g[/FONT]ạ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ch, [/FONT]đ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ó là nh[/FONT]ờ [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]th[/FONT]ế [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n[/FONT]ướ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]c l[/FONT]ũ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]. Chim [/FONT]ư[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ng v[/FONT]ồ [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]m[/FONT]ồ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]i ch[/FONT]ỉ [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]1 cú có th[/FONT]ể [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]xé nát con m[/FONT]ồ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]i, [/FONT]đ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ó là d[/FONT]ự[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]a vào th[/FONT]ế [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ti[/FONT]ế[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]t nhanh nh[/FONT]ư [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ch[/FONT]ớ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]p nhoáng. Ng[/FONT]ườ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]i ch[/FONT]ỉ [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]huy gi[/FONT]ỏ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]i là ng[/FONT]ườ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]i bi[/FONT]ế[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]t t[/FONT]ạ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]o nên th[/FONT]ế [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]hi[/FONT]ể[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]m hay ti[/FONT]ế[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]t ch[/FONT]ớ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]p nhoáng. Th[/FONT]ế [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]hi[/FONT]ể[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]m nh[/FONT]ư [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]cung [/FONT]đ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ã gi[/FONT]ươ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ng h[/FONT]ế[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]t m[/FONT]ứ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]c, ti[/FONT]ế[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]t ch[/FONT]ớ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]p nhoáng nh[/FONT]ư [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]l[/FONT]ấ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]y n[/FONT]ỏ [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]phóng tên, nhanh vô cùng. [/FONT][/FONT]
[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]- Trong khi tác chiế[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n, ng[/FONT]ườ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]i ng[/FONT]ự[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]a r[/FONT]ố[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]i lo[/FONT]ạ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n mà không [/FONT]để độ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]i hình r[/FONT]ố[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]i lo[/FONT]ạ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n. H[/FONT]ỗ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n lo[/FONT]ạ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n mù m[/FONT]ị[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]t mà v[/FONT]ẫ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n [/FONT]đ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]âu ra [/FONT]đấ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]y, duy trì [/FONT]đượ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]c th[/FONT]ế[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman], ti[/FONT]ế[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]t thì không b[/FONT]ị [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]b[/FONT]ạ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]i. [/FONT][/FONT]
[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]- Ta có tổ [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ch[/FONT]ứ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]c ch[/FONT]ặ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]t ch[/FONT]ẽ [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]thì khi[/FONT]ế[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n [/FONT]đị[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ch h[/FONT]ỗ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n lo[/FONT]ạ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n, ta có lòng d[/FONT]ũ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ng c[/FONT]ả[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]m thì khi[/FONT]ế[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n [/FONT]đị[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ch khi[/FONT]ế[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]p s[/FONT]ợ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman], ta có binh l[/FONT]ự[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]c l[/FONT]ớ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n thì khi[/FONT]ế[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n [/FONT]đị[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ch suy y[/FONT]ế[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]u. Ch[/FONT]ặ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]t ch[/FONT]ẽ [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]hay h[/FONT]ỗ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n lo[/FONT]ạ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n là do [/FONT]ở [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]t[/FONT]ổ [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ch[/FONT]ứ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]c biên ch[/FONT]ế[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman], d[/FONT]ũ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ng c[/FONT]ả[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]m hay khi[/FONT]ế[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]p s[/FONT]ợ [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]là do [/FONT]ư[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]u th[/FONT]ế [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]t[/FONT]ạ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]o nên, l[/FONT]ớ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n m[/FONT]ạ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]nh hay suy y[/FONT]ế[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]u là do th[/FONT]ự[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]c l[/FONT]ự[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]c [/FONT]đố[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]i sách th[/FONT]ể [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]hi[/FONT]ệ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n ra. T[/FONT]ướ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ng gi[/FONT]ỏ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]i là bi[/FONT]ế[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]t cách [/FONT]đ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]i[/FONT]ề[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]u khi[/FONT]ể[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n quân [/FONT]đị[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ch, ng[/FONT]ụ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]y trang [/FONT]để [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]d[/FONT]ụ đị[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ch khi[/FONT]ế[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n k[/FONT]ẻ đị[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ch di [/FONT]độ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ng theo ý mình, dùng l[/FONT]ợ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]i nh[/FONT]ỏ [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]d[/FONT]ụ [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]k[/FONT]ẻ đị[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ch, [/FONT]đị[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ch [/FONT]ắ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]t [/FONT]đế[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n [/FONT]để [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]chi[/FONT]ế[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]m. Dùng cách [/FONT]đ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ó mà khi[/FONT]ế[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n quân [/FONT]đị[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ch [/FONT]đế[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n n[/FONT]ạ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]p m[/FONT]ạ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ng. [/FONT][/FONT]
[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]- Ngườ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]i gi[/FONT]ỏ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]i tác chi[/FONT]ế[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n là bi[/FONT]ế[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]t t[/FONT]ạ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]o ra tình th[/FONT]ế [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]có l[/FONT]ợ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]i ch[/FONT]ứ [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]không trách thu[/FONT]ộ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]c c[/FONT]ấ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]p, bi[/FONT]ế[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]t ch[/FONT]ọ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n l[/FONT]ự[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]a và s[/FONT]ử [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]dùng nhân tài [/FONT]để [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]t[/FONT]ạ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]o nên l[/FONT]ợ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]i th[/FONT]ế[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]. Ng[/FONT]ườ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]i gi[/FONT]ỏ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]i tác chi[/FONT]ế[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n t[/FONT]ạ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]o ra th[/FONT]ế [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]gi[/FONT]ố[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ng nh[/FONT]ư [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]l[/FONT]ă[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n g[/FONT]ỗ đ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]á, g[/FONT]ỗ đ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]á [/FONT]ở [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ch[/FONT]ỗ [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]b[/FONT]ằ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ng thì n[/FONT]ằ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]m im, [/FONT]ở [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ch[/FONT]ỗ [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]nghiêng d[/FONT]ố[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]c thì d[/FONT]ị[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ch chuy[/FONT]ể[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n, vuông thì d[/FONT]ừ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ng, tròn thì l[/FONT]ă[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n. B[/FONT]ở[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]i v[/FONT]ậ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]y mà ng[/FONT]ườ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]i gi[/FONT]ỏ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]i ch[/FONT]ỉ [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]huy tác chi[/FONT]ế[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n c[/FONT]ũ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ng nh[/FONT]ư [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]l[/FONT]ă[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n hòn [/FONT]đ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]á tròn t[/FONT]ừ [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]trên núi cao v[/FONT]ạ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]n tr[/FONT]ượ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ng xu[/FONT]ố[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]ng chân núi v[/FONT]ậ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]y. Th[/FONT]ế [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]t[/FONT]ạ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]o ra chính là nh[/FONT]ư [FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]v[/FONT]ậ[FONT=NLFBOE+TimesNewRoman]y. [/FONT][FONT=NNALDL+TimesNewRoman]Thiên 06 H[/FONT]ư [FONT=NNALDL+TimesNewRoman]th[/FONT][FONT=NNALDL+TimesNewRoman]c [/FONT][FONT=NNALDL+TimesNewRoman][/FONT][/FONT]
[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]Tôn Tử [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]vi[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]t: [/FONT][/FONT]
[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]- Phàm đế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n chi[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]a tr[/FONT]ướ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c [/FONT]đợ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch là chi[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]m [/FONT]đượ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c th[/FONT]ế [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch[/FONT]ủ độ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng an nhàn, [/FONT]đế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n chi[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]a sau [/FONT]ứ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng chi[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n v[/FONT]ớ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch là lâm vào th[/FONT]ế [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]m[/FONT]ệ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]t m[/FONT]ỏ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i. Vì th[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman], ng[/FONT]ườ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i ch[/FONT]ỉ [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]huy tác chi[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n gi[/FONT]ỏ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i là ng[/FONT]ườ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i có th[/FONT]ể đ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i[/FONT]ề[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]u khi[/FONT]ể[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n quân [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch ch[/FONT]ứ [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]không th[/FONT]ể [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]theo s[/FONT]ự đ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i[/FONT]ề[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]u khi[/FONT]ể[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n c[/FONT]ủ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]a quân [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch. [/FONT][/FONT]
[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]- Khiế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n quân [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch [/FONT]đế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n n[/FONT]ơ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i ta làm ch[/FONT]ủ [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]tr[/FONT]ướ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c là k[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]t qu[/FONT]ả [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c[/FONT]ủ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]a vi[/FONT]ệ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c dùng l[/FONT]ợ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i nh[/FONT]ỏ [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]nh[/FONT]ữ đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch. Khi[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch không th[/FONT]ể đế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n n[/FONT]ơ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i nó mu[/FONT]ố[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n, [/FONT]ấ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]y là do ta ng[/FONT]ă[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n c[/FONT]ả[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n [/FONT]đượ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c nó. Do th[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman], [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch [/FONT]đ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ang ngh[/FONT]ỉ [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng[/FONT]ơ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i, ta ph[/FONT]ả[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i làm cho nó m[/FONT]ệ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]t m[/FONT]ỏ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i, [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch [/FONT]đầ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]y [/FONT]đủ [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]l[/FONT]ươ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng th[/FONT]ả[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]o, ta ph[/FONT]ả[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i làm cho chúng [/FONT]đ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ói khát, [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch [/FONT]đ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]óng tr[/FONT]ạ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i yên [/FONT]ổ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n, ta ph[/FONT]ả[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i làm cho chúng di chuy[/FONT]ể[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n, [/FONT]đ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ó là vì n[/FONT]ơ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i ta t[/FONT]ấ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n công, [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch [/FONT]ắ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]t ph[/FONT]ả[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i [/FONT]đế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n [/FONT]ứ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng c[/FONT]ứ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]u. Quân ta [/FONT]đ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i [/FONT]đượ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c nghìn d[/FONT]ặ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]m mà không m[/FONT]ệ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]t m[/FONT]ỏ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i là do ta [/FONT]đế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n nh[/FONT]ữ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng n[/FONT]ơ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i không b[/FONT]ị đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch ng[/FONT]ă[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n tr[/FONT]ở[FONT=NNALIL+TimesNewRoman], ta [/FONT]đ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ánh mà ch[/FONT]ắ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c th[/FONT]ắ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng là do ta t[/FONT]ấ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n công vào n[/FONT]ơ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch không cách gì phòng th[/FONT]ủ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman], ta phòng th[/FONT]ủ [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]v[/FONT]ữ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng ch[/FONT]ắ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c do ta bi[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]t tr[/FONT]ướ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c n[/FONT]ơ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i s[/FONT]ẽ [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]b[/FONT]ị đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch t[/FONT]ấ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n công. [/FONT][/FONT]
[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]- Ngườ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i gi[/FONT]ỏ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i ti[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n công là ng[/FONT]ườ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i có th[/FONT]ể [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]làm cho [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch không bi[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]t n[/FONT]ơ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i mà phòng th[/FONT]ủ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman], ng[/FONT]ườ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i gi[/FONT]ỏ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i phòng th[/FONT]ủ [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]là ng[/FONT]ườ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i có th[/FONT]ể [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]làm cho [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch không bi[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]t ph[/FONT]ả[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i ti[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n công vào n[/FONT]ơ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i nào. Vi di[/FONT]ệ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]u, vi di[/FONT]ệ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]u [/FONT]đế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n m[/FONT]ứ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c vô hình. Th[/FONT]ầ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n k[/FONT]ỳ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman], th[/FONT]ầ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n k[/FONT]ỳ đế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n m[/FONT]ứ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c vô thanh. Vì th[/FONT]ế [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]mà ta có th[/FONT]ể [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n[/FONT]ắ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]m v[/FONT]ậ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n m[/FONT]ạ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng c[/FONT]ủ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]a quân [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch trong tay. Ta ti[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n công mà [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch không c[/FONT]ả[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n n[/FONT]ỗ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i vì ta nh[/FONT]ư [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ti[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n vào ch[/FONT]ỗ [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]không ng[/FONT]ườ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i, ta thoái lui mà [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch không [/FONT]đ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]u[/FONT]ổ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i theo vì ta hành [/FONT]độ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng nhanh l[/FONT]ẹ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman], [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch không [/FONT]đ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]u[/FONT]ổ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i k[/FONT]ị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]p. B[/FONT]ở[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i th[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman], ta mu[/FONT]ố[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n [/FONT]đ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ánh thì dù [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch có l[/FONT]ũ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]y cao hào sâu c[/FONT]ũ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng ph[/FONT]ả[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i [/FONT]ứ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng chi[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n v[/FONT]ớ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i ta vì ta [/FONT]đ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ánh vào n[/FONT]ơ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch bu[/FONT]ộ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c ph[/FONT]ả[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i [/FONT]ứ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng c[/FONT]ứ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]u, ta không mu[/FONT]ố[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n [/FONT]đ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ánh thì v[/FONT]ạ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch [/FONT]đấ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]t mà phòng th[/FONT]ủ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman], [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch c[/FONT]ũ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng không th[/FONT]ể đế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n [/FONT]đ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ánh ta vì ta làm cho chúng ph[/FONT]ả[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i [/FONT]đổ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i h[/FONT]ướ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng ti[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n công. [/FONT][/FONT]
[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]- Ta khiế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch [/FONT]để [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]l[/FONT]ộ [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]th[/FONT]ự[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c l[/FONT]ự[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c mà ta thì vô hình thì ta có th[/FONT]ể [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]t[/FONT]ậ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]p trung binh l[/FONT]ự[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c, còn [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch thì phân tán l[/FONT]ự[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c l[/FONT]ượ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng. Ta t[/FONT]ậ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]p trung binh l[/FONT]ự[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c [/FONT]ở [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]m[/FONT]ộ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]t n[/FONT]ơ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i mà [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch phân tán l[/FONT]ự[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c l[/FONT]ượ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng [/FONT]ở [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]m[/FONT]ườ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i ch[/FONT]ố[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n, t[/FONT]ứ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c là ta dùng m[/FONT]ườ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i [/FONT]đ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ánh m[/FONT]ộ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]t (he he … [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch không ch[/FONT]ộ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]t c[/FONT]ũ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng … ch[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]t vì b[/FONT]ị [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]h[/FONT]ộ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i [/FONT]đồ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng), nh[/FONT]ư [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]th[/FONT]ế [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]quân ta [/FONT]đ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ông quân [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch ít, l[/FONT]ợ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i th[/FONT]ế [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]h[/FONT]ẳ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n cho ta. Dùng nhi[/FONT]ề[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]u [/FONT]đ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ánh ít, t[/FONT]ươ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng quan l[/FONT]ự[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c l[/FONT]ượ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng ta v[/FONT]ớ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch rõ ràng là mình th[/FONT]ắ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng. N[/FONT]ơ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i ta mu[/FONT]ố[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n ti[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n công, [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch ch[/FONT]ẳ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng th[/FONT]ể [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]nào bi[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]t, không th[/FONT]ể [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]bi[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]t [/FONT]ắ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]t [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch ph[/FONT]ả[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i b[/FONT]ố [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]trí phòng th[/FONT]ủ [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]nhi[/FONT]ề[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]u n[/FONT]ơ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i, [/FONT]đ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ã phòng b[/FONT]ị [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]nhi[/FONT]ề[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]u n[/FONT]ơ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i thì quân s[/FONT]ố [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]b[/FONT]ị [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]phân b[/FONT]ố ắ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]t n[/FONT]ơ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i ta c[/FONT]ầ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n ti[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n công s[/FONT]ẽ [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]có ít quân [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch. [/FONT]Đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch gi[/FONT]ữ đượ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c “m[/FONT]ặ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]t ti[/FONT]ề[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n” thì m[/FONT]ặ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]t sau m[/FONT]ỏ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng y[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]u, gi[/FONT]ữ đượ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c bên trái thì bên ph[/FONT]ả[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i y[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]u m[/FONT]ỏ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng. Binh l[/FONT]ự[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c m[/FONT]ỏ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng là vì phòng b[/FONT]ị [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]kh[/FONT]ắ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]p n[/FONT]ơ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i, binh l[/FONT]ự[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c d[/FONT]ồ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i dào là nh[/FONT]ờ [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]bu[/FONT]ộ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch ph[/FONT]ả[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i phòng b[/FONT]ị [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]kh[/FONT]ắ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]p ch[/FONT]ỗ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]. [/FONT][/FONT]
[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]- Vì thế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman], bi[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]t tr[/FONT]ướ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c chi[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]a và th[/FONT]ờ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i gian giao tranh thì dù xa ngàn d[/FONT]ặ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]m c[/FONT]ũ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng có th[/FONT]ể [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]giao phong v[/FONT]ớ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch. Không bi[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]t s[/FONT]ẽ đ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ánh [/FONT]ở đ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]âu và vào lúc nào thì cánh trái không th[/FONT]ể [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ti[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]p [/FONT]ứ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng cánh ph[/FONT]ả[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i, c[/FONT]ả[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]nh ph[/FONT]ả[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i không th[/FONT]ể ứ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng ti[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]p cánh trái, m[/FONT]ặ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]t ti[/FONT]ề[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n không th[/FONT]ể ứ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng c[/FONT]ứ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]u v[/FONT]ớ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i m[/FONT]ặ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]t h[/FONT]ậ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]u, m[/FONT]ặ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]t h[/FONT]ậ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]u không th[/FONT]ể ứ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng c[/FONT]ứ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]u m[/FONT]ặ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]t ti[/FONT]ề[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n, hu[/FONT]ố[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng h[/FONT]ồ [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]xa ngoài ngàn d[/FONT]ặ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]m, g[/FONT]ầ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n trong vài d[/FONT]ặ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]m thì th[/FONT]ế [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]nào? Theo ý ta, v[/FONT]ượ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]t ng[/FONT]ườ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i v[/FONT]ề [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]s[/FONT]ố [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]quân [/FONT]đ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]âu có ích chi cho ta trong vi[/FONT]ệ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c th[/FONT]ắ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng b[/FONT]ạ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i, th[/FONT]ắ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ợ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i có th[/FONT]ể [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]do ta t[/FONT]ạ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]o thành. Quân [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch tuy [/FONT]đ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ông, có th[/FONT]ể [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]làm cho chúng không th[/FONT]ể đấ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]u v[/FONT]ớ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i ta [/FONT]đượ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c. [/FONT][/FONT]
 

khuất hữu tám

New member
11 Tháng mười 2009
56
0
0
51
Re: ai muốn học Tôn Tử Binh Pháp Phấn V

[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]- Phả[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i bày m[/FONT]ư[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]u l[/FONT]ậ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]p k[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman], phân tích k[/FONT]ế [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ho[/FONT]ạ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch tác chi[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n c[/FONT]ủ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]a quân [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch, khiêu khích [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch [/FONT]để [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n[/FONT]ắ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]m tình hình và ph[/FONT]ươ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng cách hành quân c[/FONT]ủ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]a [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch, trinh sát xem ch[/FONT]ỗ [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]nào có l[/FONT]ợ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i, ch[/FONT]ỗ [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]nào b[/FONT]ấ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]t l[/FONT]ợ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i, [/FONT]đ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ánh th[/FONT]ử [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]xem binh l[/FONT]ự[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c c[/FONT]ủ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]a [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch m[/FONT]ạ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]nh y[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]u th[/FONT]ự[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c h[/FONT]ư [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]th[/FONT]ế [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]nào. Ta ng[/FONT]ụ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]y trang th[/FONT]ậ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]t khéo khi[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch không tìm ra tung tích thì dù gián [/FONT]đ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i[/FONT]ệ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]p có vào sâu trong [/FONT]độ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i hình c[/FONT]ũ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng không bi[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]t rõ [/FONT]đượ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c quân ta, k[/FONT]ẻ đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch khôn ngoan m[/FONT]ấ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]y c[/FONT]ũ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng ch[/FONT]ẳ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng bi[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]t cách [/FONT]đố[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i phó v[/FONT]ớ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i quân ta. C[/FONT]ă[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n c[/FONT]ứ [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]vào s[/FONT]ự [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]thay [/FONT]đổ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i tình hình c[/FONT]ủ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]a [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch mà v[/FONT]ậ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n d[/FONT]ụ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng linh ho[/FONT]ạ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]t chi[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n thu[/FONT]ậ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]t, dù có bày s[/FONT]ẵ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n th[/FONT]ắ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ợ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i tr[/FONT]ướ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c m[/FONT]ắ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]t chúng c[/FONT]ũ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng không nh[/FONT]ậ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n ra s[/FONT]ự ả[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]o di[/FONT]ệ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]u c[/FONT]ủ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]a nó. Ng[/FONT]ườ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i ngoài ch[/FONT]ỉ [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]bi[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]t ta dùng ph[/FONT]ươ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng k[/FONT]ế [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]th[/FONT]ắ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch ch[/FONT]ứ [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]không bi[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]t ta [/FONT]đ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ã v[/FONT]ậ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n d[/FONT]ụ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng ph[/FONT]ươ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng k[/FONT]ế đ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ó th[/FONT]ế [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]nào. Vì v[/FONT]ậ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]y, chi[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n thi[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n l[/FONT]ầ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n sau không l[/FONT]ặ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]p l[/FONT]ạ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i ph[/FONT]ươ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng th[/FONT]ứ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c [/FONT]đ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ã dùng trong l[/FONT]ầ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n tr[/FONT]ướ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c mà ph[/FONT]ả[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i thích [/FONT]ứ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng v[/FONT]ớ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i tình hình m[/FONT]ớ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i, bi[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n hóa vô cùng vô hình. [/FONT][/FONT]
[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]- Cách dùng binh cũ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng nh[/FONT]ư [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]dòng ch[/FONT]ả[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]y c[/FONT]ủ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]a n[/FONT]ướ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c v[/FONT]ậ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]y, quy t[/FONT]ắ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c v[/FONT]ậ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n hành c[/FONT]ủ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]a n[/FONT]ướ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c là t[/FONT]ừ [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch[/FONT]ỗ [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]cao [/FONT]đổ [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]xu[/FONT]ố[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng th[/FONT]ấ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]p. Th[/FONT]ắ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ợ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i trên chi[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n tr[/FONT]ườ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng là do ta bi[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]t tránh ch[/FONT]ỗ [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c[/FONT]ứ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng, ch[/FONT]ỗ [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]th[/FONT]ự[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c c[/FONT]ủ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]a quân [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch mà [/FONT]đ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ánh vào ch[/FONT]ỗ [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]m[/FONT]ề[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]m, ch[/FONT]ỗ [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]h[/FONT]ư [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c[/FONT]ủ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]a [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch. N[/FONT]ướ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c tùy [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]a hình cao th[/FONT]ấ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]p mà [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]nh [/FONT]đượ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c h[/FONT]ướ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng ch[/FONT]ả[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]y, tác chi[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n c[/FONT]ă[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n c[/FONT]ứ [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]vào tình hình c[/FONT]ủ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]a [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch mà quy[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]t [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]nh cách [/FONT]đ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ánh. D[/FONT]ụ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng binh tác chi[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n không có hình th[/FONT]ế [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c[/FONT]ố đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]nh, không có ph[/FONT]ươ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng th[/FONT]ứ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c nh[/FONT]ấ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]t [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]nh. D[/FONT]ự[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]a vào bi[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n [/FONT]đổ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i c[/FONT]ủ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]a [/FONT]đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ch mà chi[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n th[/FONT]ắ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng thì g[/FONT]ọ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i là d[/FONT]ụ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng binh nh[/FONT]ư [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]th[/FONT]ầ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n. Ng[/FONT]ũ [FONT=NNALIL+TimesNewRoman]hành t[/FONT]ươ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng sinh t[/FONT]ươ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng kh[/FONT]ắ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]c, không có hành nào luôn th[/FONT]ắ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng, b[/FONT]ố[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n mùa n[/FONT]ố[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i ti[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]p nhau thay [/FONT]đổ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i, không có mùa nào c[/FONT]ố đị[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]nh mãi, bóng m[/FONT]ặ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]t tr[/FONT]ờ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]i lúc dài lúc ng[/FONT]ắ[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]n, vành tr[/FONT]ă[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]ng có khi tròn khi khuy[/FONT]ế[FONT=NNALIL+TimesNewRoman]t. [/FONT][FONT=NMNNBO+TimesNewRoman]Thiên 07 Quân tranh [/FONT][FONT=NMNNBO+TimesNewRoman][/FONT][/FONT]
[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]Tôn Tử [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]vi[/FONT]ế[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]t: [/FONT][/FONT]
[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]- Phàm dụ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng binh chi pháp …ý quên … phép dùng binh th[/FONT]ườ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng, t[/FONT]ướ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng soái nh[/FONT]ậ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n l[/FONT]ệ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]nh vua, tr[/FONT]ư[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng t[/FONT]ậ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]p dân chúng, t[/FONT]ổ [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ch[/FONT]ứ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]c quân [/FONT]độ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i, sau m[/FONT]ớ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i bày tr[/FONT]ậ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n [/FONT]đố[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i [/FONT]đị[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ch. Trong quá trình [/FONT]đ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ó, khó nh[/FONT]ấ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]t là quân tranh, ngh[/FONT]ĩ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]a là giành l[/FONT]ấ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]y l[/FONT]ợ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i th[/FONT]ế[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]. Cái khó nh[/FONT]ấ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]t c[/FONT]ủ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]a vi[/FONT]ệ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]c này là ph[/FONT]ả[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i bi[/FONT]ế[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n [/FONT]đườ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng vòng thành [/FONT]đườ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng th[/FONT]ẳ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng, bi[/FONT]ế[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n b[/FONT]ấ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]t l[/FONT]ợ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i thành có l[/FONT]ợ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i. Tuy [/FONT]đ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i [/FONT]đườ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng vòng nh[/FONT]ư[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ấ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]y cái l[/FONT]ợ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i nh[/FONT]ỏ [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]d[/FONT]ụ đị[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ch thì m[/FONT]ớ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i có th[/FONT]ể [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]xu[/FONT]ấ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]t phát sau mà t[/FONT]ớ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i [/FONT]đượ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]c tr[/FONT]ướ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]c y[/FONT]ế[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]u [/FONT]đị[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]a c[/FONT]ầ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n tranh, th[/FONT]ế [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]là hi[/FONT]ể[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]u [/FONT]đượ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]c ph[/FONT]ươ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng pháp bi[/FONT]ế[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n cong thành th[/FONT]ẳ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng. [/FONT][/FONT]
[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]- Quân tranh vừ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]a có cái l[/FONT]ợ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i, v[/FONT]ừ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]a có nguy hi[/FONT]ể[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]m. N[/FONT]ế[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]u [/FONT]đ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]em toàn quân có trang b[/FONT]ị [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n[/FONT]ặ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng n[/FONT]ề đ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i tranh thì không th[/FONT]ể đạ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]t [/FONT]đượ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]c d[/FONT]ự đị[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]nh, n[/FONT]ế[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]u b[/FONT]ỏ [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]l[/FONT]ạ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i trang b[/FONT]ị [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n[/FONT]ặ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng thì trang b[/FONT]ị [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n[/FONT]ặ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng s[/FONT]ẽ [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]t[/FONT]ổ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n th[/FONT]ấ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]t. Vì th[/FONT]ế[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman], cu[/FONT]ố[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n giáp ti[/FONT]ế[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n g[/FONT]ấ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]p, ngày [/FONT]đ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]êm không ngh[/FONT]ỉ để đ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i tr[/FONT]ă[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]m d[/FONT]ặ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]m tranh l[/FONT]ợ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i thì t[/FONT]ướ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ĩ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]nh ba quân có th[/FONT]ể [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]b[/FONT]ị [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]b[/FONT]ắ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]t, lính kh[/FONT]ỏ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]e t[/FONT]ớ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i tr[/FONT]ướ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]c, y[/FONT]ế[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]u t[/FONT]ớ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i sau. Cu[/FONT]ố[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i cùng ch[/FONT]ỉ [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]có m[/FONT]ộ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]t ph[/FONT]ầ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n m[/FONT]ườ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i binh l[/FONT]ự[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]c [/FONT]đế[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n tr[/FONT]ướ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]c. [/FONT]Đ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i n[/FONT]ă[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]m m[/FONT]ươ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i d[/FONT]ặ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]m tranh l[/FONT]ợ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i, t[/FONT]ướ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ĩ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]nh ti[/FONT]ề[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n quân s[/FONT]ẽ [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]b[/FONT]ị [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ch[/FONT]ặ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n, ch[/FONT]ỉ [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]có m[/FONT]ộ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]t n[/FONT]ử[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]a binh l[/FONT]ự[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]c t[/FONT]ớ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i tr[/FONT]ướ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]c. [/FONT]Đ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i ba m[/FONT]ươ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i d[/FONT]ặ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]m tranh l[/FONT]ợ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i, ch[/FONT]ỉ [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]có hai ph[/FONT]ầ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n ba binh l[/FONT]ự[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]c t[/FONT]ớ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i tr[/FONT]ướ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]c. Quân [/FONT]độ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i không có trang b[/FONT]ị [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n[/FONT]ặ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng [/FONT]ắ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]t thua, không có l[/FONT]ươ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng th[/FONT]ả[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]o [/FONT]ắ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]t ch[/FONT]ế[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]t, không có v[/FONT]ậ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]t t[/FONT]ư ắ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]t khó s[/FONT]ố[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng. [/FONT][/FONT]
[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]- Chư[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]a bi[/FONT]ế[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]t ý [/FONT]đồ [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]chi[/FONT]ế[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n l[/FONT]ượ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]c c[/FONT]ủ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]a các ch[/FONT]ư [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]h[/FONT]ầ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]u, không th[/FONT]ể [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]tính vi[/FONT]ệ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]c k[/FONT]ế[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]t giao; ch[/FONT]ư[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]a thông [/FONT]đị[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]a hình sông núi, [/FONT]đầ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]m h[/FONT]ồ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman], không th[/FONT]ể [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]hành quân; không dùng ng[/FONT]ườ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i d[/FONT]ẫ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n [/FONT]đườ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng không th[/FONT]ể [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]chi[/FONT]ế[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]m [/FONT]đị[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]a l[/FONT]ợ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i. Dùng binh [/FONT]đ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ánh tr[/FONT]ậ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n ph[/FONT]ả[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i d[/FONT]ự[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]a vào bi[/FONT]ế[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n hóa gian trá m[/FONT]ớ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i mong thành công, ph[/FONT]ả[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i c[/FONT]ă[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n c[/FONT]ứ [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]vào ch[/FONT]ỗ [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]có l[/FONT]ợ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i hay không mà hành [/FONT]độ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng, tùy s[/FONT]ự [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]phân tán hay t[/FONT]ậ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]p trung binh l[/FONT]ự[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]c mà thay [/FONT]đổ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i chi[/FONT]ế[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n thu[/FONT]ậ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]t. Quân [/FONT]độ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i hành [/FONT]độ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng th[/FONT]ầ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n t[/FONT]ố[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]c thì nhanh nh[/FONT]ư [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]gió cu[/FONT]ố[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n, hành [/FONT]độ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng ch[/FONT]ậ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]m rãi thì l[/FONT]ừ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng kh[/FONT]ừ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng nh[/FONT]ư [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]r[/FONT]ừ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng r[/FONT]ậ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]m, khi t[/FONT]ấ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n công thì nh[/FONT]ư [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]l[/FONT]ử[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]a cháy, khi phòng th[/FONT]ủ [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]thì nh[/FONT]ư [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]núi [/FONT]đ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]á, khi [/FONT]ẩ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n mình thì nh[/FONT]ư [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]bóng t[/FONT]ố[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i, khi xung phong thì nh[/FONT]ư [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]s[/FONT]ấ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]m sét. Chi[/FONT]ế[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]m [/FONT]đượ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]c làng xã ph[/FONT]ả[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i phân binh [/FONT]đ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]o[/FONT]ạ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]t l[/FONT]ấ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]y, m[/FONT]ở [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]r[/FONT]ộ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng lãnh th[/FONT]ổ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman], ph[/FONT]ả[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i phân binh tr[/FONT]ấ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n gi[/FONT]ữ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]; cân nh[/FONT]ắ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]c l[/FONT]ợ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i h[/FONT]ạ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i [/FONT]đượ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]c m[/FONT]ấ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]t r[/FONT]ồ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i m[/FONT]ớ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i tùy c[/FONT]ơ [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]hành [/FONT]độ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng. Tr[/FONT]ướ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]c h[/FONT]ế[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]t ph[/FONT]ả[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i rõ ph[/FONT]ươ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng pháp bi[/FONT]ế[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n cong thành th[/FONT]ẳ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng [/FONT]để [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]giành th[/FONT]ắ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ợ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i, [/FONT]ấ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]y là nguyên t[/FONT]ắ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]c hành quân. [/FONT][/FONT]
[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]- Quân Chính viế[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]t: “Ngôn b[/FONT]ấ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]t t[/FONT]ươ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng v[/FONT]ă[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n, c[/FONT]ố [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]vi kim c[/FONT]ổ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman], th[/FONT]ị [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]b[/FONT]ấ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]t t[/FONT]ươ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng ki[/FONT]ế[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n, c[/FONT]ố [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]vi tinh k[/FONT]ỳ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]” có ngh[/FONT]ĩ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]a là “khi tác chi[/FONT]ế[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n mà dùng l[/FONT]ờ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i nói ch[/FONT]ỉ [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]huy e quân nghe không [/FONT]đượ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]c, ph[/FONT]ả[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i c[/FONT]ầ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n [/FONT]đế[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n chiêng tr[/FONT]ố[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng; dùng [/FONT]độ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng tác e quân không nhìn th[/FONT]ấ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]y, ph[/FONT]ả[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i c[/FONT]ầ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n [/FONT]đế[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n c[/FONT]ờ [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]l[/FONT]ệ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]nh. Chiêng tr[/FONT]ố[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng, c[/FONT]ờ [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]l[/FONT]ệ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]nh dùng [/FONT]để [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]th[/FONT]ố[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng nh[/FONT]ấ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]t hành [/FONT]độ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng c[/FONT]ủ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]a toàn quân. Toàn quân [/FONT]đ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ã hành [/FONT]độ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng nh[/FONT]ấ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]t nh[/FONT]ấ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]t thì ng[/FONT]ườ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i lính d[/FONT]ũ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng c[/FONT]ả[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]m không th[/FONT]ể [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ti[/FONT]ế[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n m[/FONT]ộ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]t mình, ng[/FONT]ườ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i lính nhút nhát c[/FONT]ũ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng không th[/FONT]ể [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]lùi m[/FONT]ộ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]t mình, [/FONT]đ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ó là ph[/FONT]ươ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng pháp ch[/FONT]ỉ [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]huy toàn th[/FONT]ể độ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i hình tác chi[/FONT]ế[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n”. [/FONT][/FONT]
[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]- Đố[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i v[/FONT][FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i quân [/FONT]đị[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ch, có th[/FONT][FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]làm tan nhu[/FONT][FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]khí c[/FONT][FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]a chúng; [/FONT]đố[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i v[/FONT][FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i t[/FONT]ướ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng [/FONT]đị[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ch, có th[/FONT][FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]làm dao [/FONT]độ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng quy[/FONT]ế[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]t tâm c[/FONT][FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]a h[/FONT][FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]. S[/FONT]ĩ [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]khí c[/FONT][FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]a quân [/FONT]độ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i lúc m[/FONT][FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i giao chi[/FONT]ế[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n thì h[/FONT]ă[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng hái, sau m[/FONT][FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]t th[/FONT][FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i gian d[/FONT][FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n d[/FONT][FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n suy gi[/FONT][FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]m, cu[/FONT][FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i cùng tiêu tan. Ng[/FONT]ườ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i gi[/FONT][FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i dùng binh ph[/FONT][FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i tránh nhu[/FONT][FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]khí h[/FONT]ă[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng hái c[/FONT][FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]a [/FONT]đị[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ch cho [/FONT]đế[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n khi nhu[/FONT][FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]khí [/FONT]đ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ó c[/FONT][FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]a chúng b[/FONT][FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]tiêu tan gi[/FONT][FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]m sút thì [/FONT]đ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ánh, [/FONT]đ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ó là cách n[/FONT][FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]m ch[/FONT][FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]c s[/FONT]ĩ [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]khí quân [/FONT]độ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i. L[/FONT][FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]y s[/FONT][FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]nghiêm ch[/FONT][FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]nh c[/FONT][FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]a quân ta [/FONT]đố[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i phó v[/FONT][FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i s[/FONT][FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]h[/FONT][FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n lo[/FONT][FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n c[/FONT][FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]a quân [/FONT]đị[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ch, l[/FONT][FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]y s[/FONT][FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]bình t[/FONT]ĩ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]nh c[/FONT][FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]a quân ta [/FONT]đố[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i phó v[/FONT][FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i s[/FONT][FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]hoang mang c[/FONT][FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]a quân [/FONT]đị[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ch, [/FONT]đ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ó là cách n[/FONT][FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]m ch[/FONT][FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]c tâm lý [/FONT][/FONT]
 

khuất hữu tám

New member
11 Tháng mười 2009
56
0
0
51
ai muốn học Tôn Tử Binh Pháp Phấn VI

[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]quân độ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i. L[/FONT]ấ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]y g[/FONT]ầ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n ch[/FONT]ờ [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]xa, l[/FONT]ấ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]y nhàn ch[/FONT]ờ [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]m[/FONT]ệ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]t (d[/FONT]ĩ [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]d[/FONT]ậ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]t [/FONT]đ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ãi lao), l[/FONT]ấ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]y no ch[/FONT]ờ đ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ói, [/FONT]đ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ó là cách n[/FONT]ắ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]m ch[/FONT]ắ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]c s[/FONT]ứ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]c chi[/FONT]ế[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n [/FONT]đấ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]u c[/FONT]ủ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]a quân [/FONT]độ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i. Không [/FONT]đ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i ch[/FONT]ặ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n [/FONT]đ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ánh quân [/FONT]đị[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ch [/FONT]đ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ang có hàng ng[/FONT]ũ [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ch[/FONT]ỉ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]nh t[/FONT]ề[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman], không [/FONT]đ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ánh k[/FONT]ẻ đị[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ch có th[/FONT]ế [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]tr[/FONT]ậ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n và l[/FONT]ự[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]c l[/FONT]ượ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng hùng m[/FONT]ạ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]nh, [/FONT]đ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ó là cách n[/FONT]ắ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]m v[/FONT]ữ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng bi[/FONT]ế[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n hóa chuy[/FONT]ể[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n [/FONT]độ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng. - Nguyên t[/FONT]ắ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]c dùng binh là: [/FONT]đị[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ch chi[/FONT]ế[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]m núi cao thì không [/FONT]đ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ánh lên, [/FONT]đị[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ch d[/FONT]ự[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]a vào gò [/FONT]đố[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng thì không nên [/FONT]đ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ánh chính di[/FONT]ệ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n, [/FONT]đị[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ch v[/FONT]ờ [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]thua ch[/FONT]ạ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]y thì không nên [/FONT]đ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]u[/FONT]ổ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i theo, quân [/FONT]đị[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ch tinh nhu[/FONT]ệ [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]thì ch[/FONT]ư[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]a nên [/FONT]đ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ánh v[/FONT]ộ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i, [/FONT]đị[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ch cho quân ta nh[/FONT]ử [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]m[/FONT]ồ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i thì m[/FONT]ặ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]c k[/FONT]ệ [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]chúng, [/FONT]đị[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ch rút v[/FONT]ề [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n[/FONT]ướ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]c thì không nên ch[/FONT]ặ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n [/FONT]đườ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ng, bao vây quân [/FONT]đị[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ch nên ch[/FONT]ừ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]a m[/FONT]ộ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]t l[/FONT]ố[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]i thoát cho chúng, [/FONT]đị[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]ch cùng kh[/FONT]ố[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]n thì không nên quá b[/FONT]ứ[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]c bách chúng. Phép dùng binh là nh[/FONT]ư [FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]th[/FONT]ế[FONT=NMNNEP+TimesNewRoman]. [/FONT][FONT=NMKHBC+TimesNewRoman]Thiên 08 C[/FONT][FONT=NMKHBC+TimesNewRoman]u bi[/FONT]ế[FONT=NMKHBC+TimesNewRoman]n [/FONT][FONT=NMKHBC+TimesNewRoman][/FONT][/FONT]
[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]Tôn Tử [FONT=NMKHED+TimesNewRoman]nói: [/FONT][/FONT]
[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]- Phàm dụ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]ng binh chi pháp, ch[/FONT]ủ [FONT=NMKHED+TimesNewRoman]t[/FONT]ướ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]ng nh[/FONT]ậ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]n l[/FONT]ệ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]nh c[/FONT]ủ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]a vua, t[/FONT]ậ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]p h[/FONT]ợ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]p quân [/FONT]độ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]i, quân nhu (giáo, khí, l[/FONT]ươ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]ng, ti[/FONT]ề[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]n, …), khi xu[/FONT]ấ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]t chinh [/FONT]ở [FONT=NMKHED+TimesNewRoman]“ph[/FONT]ỉ đị[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]a” ([/FONT]đấ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]t x[/FONT]ấ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]u) thì không d[/FONT]ự[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]ng tr[/FONT]ạ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]i, [/FONT]ở [FONT=NMKHED+TimesNewRoman]“cù [/FONT]đị[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]a” ([/FONT]đấ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]t có [/FONT]đườ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ớ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]n thông su[/FONT]ố[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]t) ph[/FONT]ả[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]i k[/FONT]ế[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]t giao v[/FONT]ớ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]i n[/FONT]ướ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]c láng gi[/FONT]ề[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]ng, [/FONT]ở [FONT=NMKHED+TimesNewRoman]“tuy[/FONT]ệ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]t [/FONT]đị[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]a” không [/FONT]đượ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]c n[/FONT]ấ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]n ná, [/FONT]ở [FONT=NMKHED+TimesNewRoman]“vi [/FONT]đị[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]a” ([/FONT]đấ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]t b[/FONT]ị [FONT=NMKHED+TimesNewRoman]vây) thì ph[/FONT]ả[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]i tính k[/FONT]ế[FONT=NMKHED+TimesNewRoman], [/FONT]ở [FONT=NMKHED+TimesNewRoman]“t[/FONT]ử đị[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]a” ph[/FONT]ả[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]i li[/FONT]ề[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]u ch[/FONT]ế[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]t quy[/FONT]ế[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]t chi[/FONT]ế[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]n. Có nh[/FONT]ữ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]ng [/FONT]đườ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]ng không nên [/FONT]đ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]i, có nh[/FONT]ữ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]ng lo[/FONT]ạ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]i [/FONT]đị[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]ch không nên [/FONT]đ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]ánh, có nh[/FONT]ữ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]ng thành không nên công, có nh[/FONT]ữ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]ng vùng không nên giành, có nh[/FONT]ữ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ệ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]nh vua không nên nghe. T[/FONT]ướ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ĩ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]nh tinh thông nh[/FONT]ữ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]ng [/FONT]ứ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]ng bi[/FONT]ế[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]n trên m[/FONT]ớ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]i là ng[/FONT]ườ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]i bi[/FONT]ế[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]t cách dùng binh. Không tinh thông nh[/FONT]ữ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]ng [/FONT]ứ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]ng bi[/FONT]ế[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]n [/FONT]ấ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]y, dù có n[/FONT]ắ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]m [/FONT]đượ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]c [/FONT]đị[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]a hình c[/FONT]ũ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]ng không th[/FONT]ể [FONT=NMKHED+TimesNewRoman]giành [/FONT]đượ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]c [/FONT]đị[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]a l[/FONT]ợ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]i. Ch[/FONT]ỉ [FONT=NMKHED+TimesNewRoman]huy quân [/FONT]độ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]i mà không bi[/FONT]ế[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]t dùng nh[/FONT]ữ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]ng [/FONT]ứ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]ng bi[/FONT]ế[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]n [/FONT]ấ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]y thì dù bi[/FONT]ế[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]t n[/FONT]ă[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]m [/FONT]đ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]i[/FONT]ề[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]u l[/FONT]ợ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]i c[/FONT]ũ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]ng không th[/FONT]ể [FONT=NMKHED+TimesNewRoman]phát huy [/FONT]đượ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]c toàn b[/FONT]ộ [FONT=NMKHED+TimesNewRoman]tác d[/FONT]ụ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]ng c[/FONT]ủ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]a quân [/FONT]độ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]i. [/FONT][/FONT]
[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]- Tướ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ĩ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]nh thông minh suy tính t[/FONT]ấ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]t ph[/FONT]ả[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]i cân nh[/FONT]ắ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]c hai ph[/FONT]ươ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]ng di[/FONT]ệ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]n l[/FONT]ợ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]i h[/FONT]ạ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]i. Khi g[/FONT]ặ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]p tình hình b[/FONT]ấ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]t l[/FONT]ợ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]i, ph[/FONT]ả[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]i tìm cho [/FONT]đượ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]c [/FONT]đ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]i[/FONT]ề[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]u l[/FONT]ợ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]i m[/FONT]ớ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]i thành [/FONT]đượ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]c [/FONT]đạ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]i s[/FONT]ự[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]. G[/FONT]ặ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]p tình hình thu[/FONT]ậ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]n l[/FONT]ợ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]i, ph[/FONT]ả[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]i c[/FONT]ố [FONT=NMKHED+TimesNewRoman]th[/FONT]ấ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]y rõ nh[/FONT]ữ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]ng y[/FONT]ế[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]u t[/FONT]ố [FONT=NMKHED+TimesNewRoman]b[/FONT]ấ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]t l[/FONT]ợ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]i m[/FONT]ớ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]i k[/FONT]ị[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]p th[/FONT]ờ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]i gi[/FONT]ả[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]i tr[/FONT]ừ đượ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]c tai bi[/FONT]ế[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]n. - Mu[/FONT]ố[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]n khu[/FONT]ấ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]t ph[/FONT]ụ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]c ch[/FONT]ư [FONT=NMKHED+TimesNewRoman]h[/FONT]ầ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]u, ph[/FONT]ả[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]i [/FONT]đ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]ánh vào ch[/FONT]ỗ [FONT=NMKHED+TimesNewRoman]nguy h[/FONT]ạ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]i c[/FONT]ủ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]a h[/FONT]ọ [FONT=NMKHED+TimesNewRoman]; mu[/FONT]ố[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]n [/FONT]đ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]i[/FONT]ề[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]u khi[/FONT]ể[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]n ch[/FONT]ư [FONT=NMKHED+TimesNewRoman]h[/FONT]ầ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]u, ph[/FONT]ả[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]i bu[/FONT]ộ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]c h[/FONT]ọ [FONT=NMKHED+TimesNewRoman]làm nh[/FONT]ữ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]ng vi[/FONT]ệ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]c h[/FONT]ọ [FONT=NMKHED+TimesNewRoman]không th[/FONT]ể [FONT=NMKHED+TimesNewRoman]không làm ; mu[/FONT]ố[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]n ép h[/FONT]ọ [FONT=NMKHED+TimesNewRoman]vào th[/FONT]ế [FONT=NMKHED+TimesNewRoman]b[/FONT]ị độ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]ng, ph[/FONT]ả[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]i dùng l[/FONT]ợ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]i mà d[/FONT]ẫ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]n d[/FONT]ụ [FONT=NMKHED+TimesNewRoman]h[/FONT]ọ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]. - Nguyên t[/FONT]ắ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]c dùng binh là : không ch[/FONT]ờ đị[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]ch [/FONT]đế[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]n [/FONT]đ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]ánh ta, mà ph[/FONT]ả[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]i t[/FONT]ậ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]p trung vào vi[/FONT]ệ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]c s[/FONT]ắ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]p s[/FONT]ẵ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]n k[/FONT]ế [FONT=NMKHED+TimesNewRoman]sách [/FONT]đố[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]i phó ; không [/FONT]đợ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]i [/FONT]đị[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]ch t[/FONT]ấ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]n công ta, mà ph[/FONT]ả[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]i trông vào thành l[/FONT]ũ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]y c[/FONT]ủ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]a ta v[/FONT]ữ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]ng ch[/FONT]ắ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]c, [/FONT]đị[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]ch không th[/FONT]ể [FONT=NMKHED+TimesNewRoman]h[/FONT]ạ đượ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]c. [/FONT][/FONT]
[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]- Làm tướ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]ng có 5 [/FONT]đ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]i[/FONT]ể[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]m nguy hi[/FONT]ể[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]m : li[/FONT]ề[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]u ch[/FONT]ế[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]t khinh su[/FONT]ấ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]t có th[/FONT]ể [FONT=NMKHED+TimesNewRoman]b[/FONT]ị [FONT=NMKHED+TimesNewRoman]gi[/FONT]ế[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]t, tham s[/FONT]ố[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]ng s[/FONT]ợ [FONT=NMKHED+TimesNewRoman]ch[/FONT]ế[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]t có th[/FONT]ể [FONT=NMKHED+TimesNewRoman]b[/FONT]ị [FONT=NMKHED+TimesNewRoman]b[/FONT]ắ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]t, nóng gi[/FONT]ậ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]n h[/FONT]ồ đồ [FONT=NMKHED+TimesNewRoman]có th[/FONT]ể [FONT=NMKHED+TimesNewRoman]m[/FONT]ắ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]c m[/FONT]ư[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]u, liêm khi[/FONT]ế[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]t t[/FONT]ự [FONT=NMKHED+TimesNewRoman]tr[/FONT]ọ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]ng không ch[/FONT]ị[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]u [/FONT]đượ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]c nh[/FONT]ụ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]c nhã, th[/FONT]ươ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]ng dân có th[/FONT]ể [FONT=NMKHED+TimesNewRoman]lo bu[/FONT]ồ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]n b[/FONT]ấ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]t an. Ph[/FONT]ạ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]m 5 sai l[/FONT]ầ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]m [/FONT]đ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]ó thì tai h[/FONT]ọ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]a khó l[/FONT]ườ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]ng cho vi[/FONT]ệ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]c dùng binh. Quân b[/FONT]ị [FONT=NMKHED+TimesNewRoman]di[/FONT]ệ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]t, t[/FONT]ướ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]ng b[/FONT]ị [FONT=NMKHED+TimesNewRoman]gi[/FONT]ế[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]t [/FONT]đề[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]u do 5 [/FONT]đ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]i[/FONT]ể[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]m nguy hi[/FONT]ể[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]m [/FONT]ấ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman]y mà ra, không th[/FONT]ể [FONT=NMKHED+TimesNewRoman]không suy xét k[/FONT]ỹ[FONT=NMKHED+TimesNewRoman].[/FONT][FONT=NMHBMB+TimesNewRoman]Thiên 09 Hành quân [/FONT][FONT=NMHBMB+TimesNewRoman][/FONT][/FONT]
[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]Tôn Tử [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]vi[/FONT]ế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]t: [/FONT][/FONT]
[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]- Khi hành quân và dự[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng tr[/FONT]ạ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i [/FONT]ở [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]nh[/FONT]ữ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng d[/FONT]ạ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng [/FONT]đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]a hình khác nhau, khi phán [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]oán tình hình quân [/FONT]đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch, ph[/FONT]ả[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i chú ý : [/FONT]ở [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]vùng núi, ph[/FONT]ả[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i d[/FONT]ự[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]a vào vùng s[/FONT]ơ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n c[/FONT]ố[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]c có n[/FONT]ướ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]c và c[/FONT]ỏ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman], h[/FONT]ạ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]tr[/FONT]ạ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i t[/FONT]ạ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i ch[/FONT]ỗ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]cao, h[/FONT]ướ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng v[/FONT]ề [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ánh sáng. N[/FONT]ế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]u [/FONT]đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch chi[/FONT]ế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]m [/FONT]đượ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]c ch[/FONT]ỗ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]cao thì không [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ánh lên. Khi v[/FONT]ượ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]t sông, nên h[/FONT]ạ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]tr[/FONT]ạ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i xa b[/FONT]ờ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]. N[/FONT]ế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]u [/FONT]đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch v[/FONT]ượ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]t sông [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ánh ta, ta không nên giao chi[/FONT]ế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n v[/FONT]ớ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i [/FONT]đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch [/FONT]ở [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]d[/FONT]ướ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i sông, ch[/FONT]ờ đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch sang sông [/FONT]đượ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]c phân n[/FONT]ử[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]a m[/FONT]ớ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ánh thì [/FONT]đượ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]c l[/FONT]ợ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i. N[/FONT]ế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]u mu[/FONT]ố[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n quy[/FONT]ế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]t chi[/FONT]ế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n v[/FONT]ớ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i [/FONT]đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch, nên bày tr[/FONT]ậ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n sát b[/FONT]ờ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]sông. H[/FONT]ạ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]tr[/FONT]ạ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i bên b[/FONT]ờ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]sông c[/FONT]ũ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng ph[/FONT]ả[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i chi[/FONT]ế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]m ch[/FONT]ỗ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]cao, [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ón ánh sáng, không [/FONT]đượ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]c theo h[/FONT]ướ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng ng[/FONT]ượ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]c dòng sông công [/FONT]đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch. N[/FONT]ế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]u g[/FONT]ặ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]p vùng [/FONT]đầ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]m l[/FONT]ầ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]y n[/FONT]ướ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]c m[/FONT]ặ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n, ph[/FONT]ả[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i [/FONT]ở [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]g[/FONT]ầ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n n[/FONT]ơ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i có n[/FONT]ướ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]c và c[/FONT]ỏ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman], l[/FONT]ư[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng d[/FONT]ự[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]a vào lùm cây. N[/FONT]ế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]u g[/FONT]ặ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]p vùng [/FONT]đồ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng b[/FONT]ằ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng, ph[/FONT]ả[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i chi[/FONT]ế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]m n[/FONT]ơ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i r[/FONT]ộ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng rãi, bên ph[/FONT]ả[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i có gò cao, phía tr[/FONT]ướ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]c m[/FONT]ặ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]t th[/FONT]ấ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]p, phía sau l[/FONT]ư[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng cao. Nh[/FONT]ờ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]l[/FONT]ợ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i th[/FONT]ế [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]c[/FONT]ủ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]a 4 cách x[/FONT]ử [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]trí [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ó mà Hoàng [/FONT]Đế đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ã th[/FONT]ắ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng 4 v[/FONT]ị [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]vua khác. [/FONT][/FONT]
[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]- Phàm hạ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]tr[/FONT]ạ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i nên [/FONT]ở [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n[/FONT]ơ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i cao ráo tránh [/FONT]ẩ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]m th[/FONT]ấ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]p, [/FONT]ở [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n[/FONT]ơ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i sáng tránh ch[/FONT]ỗ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]t[/FONT]ố[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i t[/FONT]ă[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]m, [/FONT]ở [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n[/FONT]ơ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i g[/FONT]ầ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n c[/FONT]ỏ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]và n[/FONT]ướ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]c có [/FONT]đườ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng v[/FONT]ậ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n chuy[/FONT]ể[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n quân nhu ti[/FONT]ệ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n l[/FONT]ợ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i, t[/FONT]ướ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng s[/FONT]ĩ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]không b[/FONT]ị [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]nhi[/FONT]ễ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]m b[/FONT]ệ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]nh, [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ó là [/FONT]đả[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]m b[/FONT]ả[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]o cho chi[/FONT]ế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n th[/FONT]ắ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng. Hành quân [/FONT]ở [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]vùng nhi[/FONT]ề[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]u gò [/FONT]đố[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng, [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ê [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i[/FONT]ề[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]u, t[/FONT]ấ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]t ph[/FONT]ả[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i chi[/FONT]ế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]m ph[/FONT]ầ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n cao ráo sáng s[/FONT]ủ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]a, ch[/FONT]ủ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]y[/FONT]ế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]u d[/FONT]ự[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]a vào phía bên ph[/FONT]ả[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i. Cái l[/FONT]ợ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i c[/FONT]ủ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]a cách dùng binh này là [/FONT]đượ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]c l[/FONT]ợ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i th[/FONT]ế đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]a hình h[/FONT]ỗ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]tr[/FONT]ợ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]. [/FONT][/FONT]
[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]- Phầ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n th[/FONT]ượ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ư[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]u m[/FONT]ư[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]a l[/FONT]ớ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n t[/FONT]ấ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]t n[/FONT]ướ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]c sông s[/FONT]ẽ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]dâng lên, nh[/FONT]ấ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]t [/FONT]đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]nh không [/FONT]đượ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]c v[/FONT]ượ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]t sông, ph[/FONT]ả[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i ch[/FONT]ờ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]khi n[/FONT]ướ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]c rút. [/FONT][/FONT]
[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]- Hành quân qua nh[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng vùng nh[/FONT]ư [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]“Thiên gi[/FONT][FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n” là khe su[/FONT][FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i hi[/FONT][FONT=NMHBND+TimesNewRoman]m tr[/FONT][FONT=NMHBND+TimesNewRoman], “Thiên t[/FONT][FONT=NMHBND+TimesNewRoman]nh” là n[/FONT]ơ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i vách cao vây b[/FONT][FONT=NMHBND+TimesNewRoman]c, “Thiên lao” là n[/FONT]ơ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i 3 m[/FONT][FONT=NMHBND+TimesNewRoman]t b[/FONT][FONT=NMHBND+TimesNewRoman]vây vào d[/FONT][FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ra khó, “Thiên hãm” là n[/FONT]ơ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i [/FONT]đấ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]t th[/FONT][FONT=NMHBND+TimesNewRoman]p l[/FONT][FONT=NMHBND+TimesNewRoman]y l[/FONT][FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i khó v[/FONT][FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n [/FONT]độ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng, “Thiên khích” là n[/FONT]ơ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i h[/FONT][FONT=NMHBND+TimesNewRoman]m núi khe h[/FONT][FONT=NMHBND+TimesNewRoman]. Khi g[/FONT][FONT=NMHBND+TimesNewRoman]p 5 lo[/FONT][FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i [/FONT]đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]a hình [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ó t[/FONT][FONT=NMHBND+TimesNewRoman]t ph[/FONT][FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i g[/FONT][FONT=NMHBND+TimesNewRoman]p rút chuy[/FONT][FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i, không nên [/FONT]đế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n g[/FONT][FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n, [/FONT]để [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]cho [/FONT]đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch [/FONT][FONT=NMHBND+TimesNewRoman]g[/FONT][FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n n[/FONT]ơ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ó, ta nên h[/FONT]ướ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng m[/FONT][FONT=NMHBND+TimesNewRoman]t v[/FONT][FONT=NMHBND+TimesNewRoman]phía [/FONT]đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]a [/FONT][/FONT]
 

khuất hữu tám

New member
11 Tháng mười 2009
56
0
0
51
Re: ai muốn học Tôn Tử Binh Pháp Phấn VII

[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]hình ấ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]y mà cho [/FONT]đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch xoay l[/FONT]ư[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng vào [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ó. - Hành quân qua nh[/FONT]ữ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng n[/FONT]ơ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i mà hai bên s[/FONT]ườ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n có nhi[/FONT]ề[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]u ch[/FONT]ỗ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]hi[/FONT]ể[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]m tr[/FONT]ở[FONT=NMHBND+TimesNewRoman], ao h[/FONT]ồ đầ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]m l[/FONT]ầ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]y, lau s[/FONT]ậ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]y um tùm, cây c[/FONT]ố[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i r[/FONT]ậ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]m r[/FONT]ạ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]p t[/FONT]ấ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]t ph[/FONT]ả[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i th[/FONT]ậ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n tr[/FONT]ọ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng dò xét vì [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ó là nh[/FONT]ữ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng n[/FONT]ơ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i [/FONT]đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch d[/FONT]ễ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]có th[/FONT]ể [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]mai ph[/FONT]ụ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]c. [/FONT][/FONT]
[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]- Đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ã [/FONT]đế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n g[/FONT]ầ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n mà v[/FONT]ẫ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n yên t[/FONT]ĩ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]nh là chúng [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ã chi[/FONT]ế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]m [/FONT]đượ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]c [/FONT]đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]a hình hi[/FONT]ể[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]m y[/FONT]ế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]u thu[/FONT]ậ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n l[/FONT]ợ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i. [/FONT]Đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch [/FONT]ở [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]xa mà [/FONT]đế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n khiêu chi[/FONT]ế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n là chúng mu[/FONT]ố[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n d[/FONT]ẫ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n d[/FONT]ụ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ta ti[/FONT]ế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n lên. [/FONT]Đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]óng quân [/FONT]ở [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n[/FONT]ơ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i b[/FONT]ằ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng ph[/FONT]ẳ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng là [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ã chi[/FONT]ế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]m [/FONT]đượ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]c [/FONT]đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]a hình l[/FONT]ợ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i th[/FONT]ế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]. Cây c[/FONT]ố[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i rung [/FONT]độ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng là [/FONT]đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ang l[/FONT]ặ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ẽ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ti[/FONT]ế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n g[/FONT]ầ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n. Trong c[/FONT]ỏ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]có nhi[/FONT]ề[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]u ch[/FONT]ướ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng ng[/FONT]ạ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i v[/FONT]ậ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]t là [/FONT]đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch c[/FONT]ố [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ý bày nghi tr[/FONT]ậ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n, chim xáo xác bay lên là bên d[/FONT]ướ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i có ph[/FONT]ụ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]c binh. Thú kinh hãi b[/FONT]ỏ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch[/FONT]ạ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]y là [/FONT]đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch kéo quân [/FONT]đế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ánh úp. B[/FONT]ụ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i b[/FONT]ố[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]c cao mà nh[/FONT]ọ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n là chi[/FONT]ế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n xa [/FONT]đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch t[/FONT]ớ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i, b[/FONT]ụ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i bay th[/FONT]ấ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]p mà t[/FONT]ả[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n r[/FONT]ộ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng là [/FONT]đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch kéo b[/FONT]ộ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]binh [/FONT]đế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n. B[/FONT]ụ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i bay t[/FONT]ả[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n mác là [/FONT]đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch chia quân [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i ki[/FONT]ế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]m c[/FONT]ủ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i. B[/FONT]ụ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i bay ít mà lúc có lúc không là [/FONT]đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ang d[/FONT]ự[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng tr[/FONT]ạ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i. S[/FONT]ứ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]gi[/FONT]ả [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]nói n[/FONT]ă[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng khiêm nh[/FONT]ượ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng mà [/FONT]đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch l[/FONT]ạ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i t[/FONT]ă[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng c[/FONT]ườ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng là [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ang chu[/FONT]ẩ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n b[/FONT]ị [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ti[/FONT]ế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n công. S[/FONT]ứ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]gi[/FONT]ả [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]nói c[/FONT]ứ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ạ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i gi[/FONT]ả [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ti[/FONT]ế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n lên là [/FONT]đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ang chu[/FONT]ẩ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n b[/FONT]ị [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]lui. Chi[/FONT]ế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n xa h[/FONT]ạ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng nh[/FONT]ẹ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch[/FONT]ạ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]y ra hai bên s[/FONT]ườ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n là [/FONT]đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ang bày th[/FONT]ế [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]tr[/FONT]ậ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n. [/FONT]Đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch ch[/FONT]ư[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]a thua [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ã v[/FONT]ộ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i c[/FONT]ầ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]u hòa là [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ang có âm m[/FONT]ư[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]u. [/FONT]Đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch g[/FONT]ấ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]p bày tr[/FONT]ậ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n là [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ã [/FONT]đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]nh k[/FONT]ỳ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]h[/FONT]ạ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n t[/FONT]ấ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n công. [/FONT]Đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch n[/FONT]ử[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]a ti[/FONT]ế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n n[/FONT]ử[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]a lui là [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ang mu[/FONT]ố[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n d[/FONT]ụ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ta. Quân lính ch[/FONT]ố[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng binh khí làm th[/FONT]ế đứ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng d[/FONT]ự[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]a vào là [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ang … [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ói b[/FONT]ụ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng. Quân [/FONT]đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i l[/FONT]ấ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]y n[/FONT]ướ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]c mà u[/FONT]ố[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng tr[/FONT]ướ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]c m[/FONT]ớ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]em v[/FONT]ề [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]là [/FONT]đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ang khát. [/FONT]Đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch th[/FONT]ấ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]y l[/FONT]ợ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i mà không ti[/FONT]ế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n lên tranh [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]o[/FONT]ạ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]t là [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ang m[/FONT]ệ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]t m[/FONT]ỏ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i. Chim chóc [/FONT]đậ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]u trên doanh tr[/FONT]ạ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i [/FONT]đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch là tr[/FONT]ạ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ang b[/FONT]ỏ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]tr[/FONT]ố[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng. [/FONT]Đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ang [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]em [/FONT]đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch h[/FONT]ố[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]t ho[/FONT]ả[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng g[/FONT]ọ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i nhau là bi[/FONT]ể[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]u hi[/FONT]ệ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n ho[/FONT]ả[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng s[/FONT]ợ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]. Quân lính trong tr[/FONT]ạ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i nhi[/FONT]ễ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]u lo[/FONT]ạ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n là t[/FONT]ướ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng [/FONT]đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch không có uy nghiêm. C[/FONT]ờ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]xí ng[/FONT]ả [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]nghiêng là [/FONT]độ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i ng[/FONT]ũ đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ã r[/FONT]ố[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i lo[/FONT]ạ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n. Quan quân d[/FONT]ễ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n[/FONT]ổ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i nóng là toàn quân [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ã m[/FONT]ệ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]t m[/FONT]ỏ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i. Dùng c[/FONT]ả [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]l[/FONT]ươ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng th[/FONT]ự[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]c cho ng[/FONT]ự[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]a [/FONT]ă[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n, gi[/FONT]ế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]t ng[/FONT]ự[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]a l[/FONT]ấ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]y th[/FONT]ị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]t, thu d[/FONT]ọ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n d[/FONT]ụ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng c[/FONT]ụ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n[/FONT]ấ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]u [/FONT]ă[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n, lính không v[/FONT]ề [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]tr[/FONT]ạ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i là [/FONT]đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ã kh[/FONT]ố[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n cùng, li[/FONT]ề[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]u ch[/FONT]ế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]t phá vòng vây. Quân lính thì th[/FONT]ầ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]m bàn tán là t[/FONT]ướ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng [/FONT]đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch không [/FONT]đượ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]c lòng quân. Liên ti[/FONT]ế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]p khao th[/FONT]ưở[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng quân s[/FONT]ĩ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]là [/FONT]đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch không có bi[/FONT]ệ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n pháp hành [/FONT]độ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng, liên ti[/FONT]ế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]p tr[/FONT]ừ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng ph[/FONT]ạ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]t h[/FONT]ạ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]c[/FONT]ấ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]p là quân [/FONT]đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ang qu[/FONT]ẫ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n bách. Tho[/FONT]ạ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]t [/FONT]đầ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]u hung hãn, sau l[/FONT]ạ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i s[/FONT]ợ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]s[/FONT]ệ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]t c[/FONT]ấ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]p d[/FONT]ướ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i là t[/FONT]ướ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng [/FONT]đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch quá d[/FONT]ố[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]t, trí l[/FONT]ự[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]c quá kém. Phái s[/FONT]ứ đế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n t[/FONT]ặ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng quà (h[/FONT]ố[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i l[/FONT]ộ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]) và nói n[/FONT]ă[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng m[/FONT]ề[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]m m[/FONT]ỏ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng là [/FONT]đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch mu[/FONT]ố[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ình chi[/FONT]ế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n. [/FONT]Đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch gi[/FONT]ậ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n d[/FONT]ữ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]kéo quân bày tr[/FONT]ậ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n [/FONT]đố[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i di[/FONT]ệ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n v[/FONT]ớ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i quân ta mà [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ã lâu l[/FONT]ạ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i không ti[/FONT]ế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n không lui thì ta nên c[/FONT]ẩ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n tr[/FONT]ọ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng xem xét vì s[/FONT]ợ đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ang có m[/FONT]ư[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]u k[/FONT]ế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]. [/FONT][/FONT]
[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]- Đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ánh tr[/FONT]ậ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n không c[/FONT]ố[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]t l[/FONT]ấ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]y quân [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ông, không nên khinh [/FONT]đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch ti[/FONT]ế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n li[/FONT]ề[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]u mà ph[/FONT]ả[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i t[/FONT]ậ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]p trung l[/FONT]ự[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]c l[/FONT]ượ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng, phán [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]oán tình hình, tranh th[/FONT]ủ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]s[/FONT]ự [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]tín nhi[/FONT]ệ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]m và [/FONT]ủ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng h[/FONT]ộ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]c[/FONT]ủ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]a h[/FONT]ạ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]c[/FONT]ấ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]p là [/FONT]đượ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]c. K[/FONT]ẻ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]không bi[/FONT]ế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]t nhìn xa trông r[/FONT]ộ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ạ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i khinh [/FONT]đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch [/FONT]ắ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]t h[/FONT]ẳ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n b[/FONT]ị đị[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch b[/FONT]ắ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]t. [/FONT][/FONT]
[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]- Chư[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]a có ân [/FONT]đứ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]c [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ã v[/FONT]ộ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i ra uy tr[/FONT]ừ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng ph[/FONT]ạ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]t thì quân s[/FONT]ĩ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]không ph[/FONT]ụ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]c. Quân s[/FONT]ĩ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]không ph[/FONT]ụ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]c thì khó có th[/FONT]ể [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]sai khi[/FONT]ế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n [/FONT]đượ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]c. [/FONT]Đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ã có ân [/FONT]đứ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]c v[/FONT]ớ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i quân s[/FONT]ĩ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]mà không áp d[/FONT]ụ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng k[/FONT]ỷ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]lu[/FONT]ậ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]t quân pháp thì c[/FONT]ũ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng không th[/FONT]ể [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]sai khi[/FONT]ế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n [/FONT]đượ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]c h[/FONT]ọ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]. Vì th[/FONT]ế [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]mà ph[/FONT]ả[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i m[/FONT]ề[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]m m[/FONT]ỏ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng, [/FONT]độ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]l[/FONT]ượ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng [/FONT]để [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]quân s[/FONT]ĩ đồ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng lòng, dùng quân pháp nghiêm minh [/FONT]để [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]quân s[/FONT]ĩ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]nh[/FONT]ấ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]t nh[/FONT]ấ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]t t[/FONT]ề [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ch[/FONT]ỉ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]nh thì m[/FONT]ớ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i có th[/FONT]ể [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]khi[/FONT]ế[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n quân s[/FONT]ĩ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]kinh s[/FONT]ợ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]và ph[/FONT]ụ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]c tùng. Uy l[/FONT]ệ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]nh có nghiêm thì quân s[/FONT]ĩ [FONT=NMHBND+TimesNewRoman]m[/FONT]ớ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i quen ph[/FONT]ụ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]c tùng. Th[/FONT]ờ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i bình mà m[/FONT]ệ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]nh l[/FONT]ệ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]nh [/FONT]đượ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]c nghiêm ch[/FONT]ỉ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]nh ch[/FONT]ấ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]p hành thì [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ó là t[/FONT]ướ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ng [/FONT]đ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]ã ph[/FONT]ụ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]c [/FONT]đượ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]c lòng quân, trên d[/FONT]ướ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]i [/FONT]đề[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]u [/FONT]đượ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]c hòa thu[/FONT]ậ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]n h[/FONT]ợ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]p nh[/FONT]ấ[FONT=NMHBND+TimesNewRoman]t. [/FONT][FONT=NMAMFI+TimesNewRoman]Thiên 10 [/FONT]Đị[FONT=NMAMFI+TimesNewRoman]a hình [/FONT][FONT=NMAMFI+TimesNewRoman][/FONT][/FONT]
[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]Tôn Tử [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]vi[/FONT]ế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]t: [/FONT][/FONT]
[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]- Đị[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]a hình có 6 lo[/FONT]ạ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i g[/FONT]ồ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]m: thông, qu[/FONT]ả[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i, chi, [/FONT]ả[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i, hi[/FONT]ể[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]m, vi[/FONT]ễ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n. [/FONT][/FONT]
[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]- “Thông” là ta có thể đ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i, [/FONT]đị[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ch có th[/FONT]ể đế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n. [/FONT]Đị[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]a hình này ai chi[/FONT]ế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]m tr[/FONT]ướ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]c [/FONT]đượ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]c ch[/FONT]ỗ [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]cao, b[/FONT]ả[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]o [/FONT]đả[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]m [/FONT]đườ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng v[/FONT]ậ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n chuy[/FONT]ể[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n l[/FONT]ươ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng th[/FONT]ự[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]c thông su[/FONT]ố[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]t mà tác chi[/FONT]ế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n thì [/FONT]đắ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]c l[/FONT]ợ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i. [/FONT][/FONT]
[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]- “Quả[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i” là n[/FONT]ơ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i ti[/FONT]ế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n [/FONT]đế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n thì d[/FONT]ễ [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]và tr[/FONT]ở [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]lui thì khó. [/FONT]Đị[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]a hình này n[/FONT]ế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]u [/FONT]đị[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ch không phòng thì ta có th[/FONT]ể [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]b[/FONT]ấ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]t ng[/FONT]ờ [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]t[/FONT]ấ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n công thì [/FONT]đắ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]c th[/FONT]ắ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng, n[/FONT]ế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]u [/FONT]đị[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ch có phòng ta [/FONT]đ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]em quân [/FONT]đế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n [/FONT]đ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ánh mà không th[/FONT]ắ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng thì khó có th[/FONT]ể [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]rút v[/FONT]ề[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman], r[/FONT]ấ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]t b[/FONT]ấ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]t l[/FONT]ợ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i. [/FONT][/FONT]
[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]- “Chi” là nơ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i ta ti[/FONT]ế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n [/FONT]đế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n b[/FONT]ấ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]t l[/FONT]ợ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i, [/FONT]đị[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ch ti[/FONT]ế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n [/FONT]đế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n c[/FONT]ũ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng b[/FONT]ấ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]t l[/FONT]ợ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i. [/FONT]Đị[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]a hình này thì [/FONT]đị[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ch dù có [/FONT]đ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]em l[/FONT]ợ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i d[/FONT]ụ [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ta c[/FONT]ũ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng ch[/FONT]ớ [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]nên xu[/FONT]ấ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]t kích, nên gi[/FONT]ả [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]thua rút [/FONT]đ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i, d[/FONT]ụ đị[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ch ti[/FONT]ế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n ra n[/FONT]ử[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]a ch[/FONT]ừ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng hãy [/FONT]đ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]em quân tr[/FONT]ở [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]l[/FONT]ạ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i công kích thì ta [/FONT]đắ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]c l[/FONT]ợ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i. [/FONT][/FONT]
[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]- “Ả[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i” là [/FONT]ơ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i [/FONT]đ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]â h[/FONT]ẹ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]p, [/FONT]ở đị[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]a hình ta nên tìm ách chi[/FONT]ế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]m tr[/FONT]ướ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]c mà ch[/FONT]ờ đị[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ch [/FONT]đế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n. N[/FONT]ế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]u [/FONT]đị[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ch chi[/FONT]ế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]m tr[/FONT]ướ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]c ta mà dùng nhi[/FONT]ề[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]u quân gi[/FONT]ữ [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]c[/FONT]ử[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]a thì ta không nên [/FONT]đ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ánh, còn n[/FONT]ế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]u [/FONT]đị[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ch không nhi[/FONT]ề[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]u binh phòng thì ta có th[/FONT]ể [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ti[/FONT]ế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n [/FONT]đ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ánh. [/FONT][/FONT]
[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]- “Hiể[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]m” là n[/FONT]ơ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i hi[/FONT]ể[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]m tr[/FONT]ở[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]. [/FONT]Ở đị[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]a hình này n[/FONT]ế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]u ta chi[/FONT]ế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]m tr[/FONT]ướ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]c [/FONT]đị[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ch thì nên [/FONT]đ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]óng [/FONT]ở [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ch[/FONT]ỗ [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]cao, d[/FONT]ễ [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]quan át [/FONT]để [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ch[/FONT]ờ đị[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ch t[/FONT]ớ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i, n[/FONT]ế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]u [/FONT]đị[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ch chi[/FONT]ế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]m tr[/FONT]ướ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]c thì ta nên lui quân, ch[/FONT]ớ [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ti[/FONT]ế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n [/FONT]đ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ánh. [/FONT][/FONT]
[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]- ”Viễ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n” là n[/FONT]ơ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i xa r[/FONT]ộ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng. [/FONT]Ở đị[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]a hình này tình tr[/FONT]ạ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng th[/FONT]ế [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]l[/FONT]ự[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]c [/FONT]đ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ôi bên ngang nhau thì không ti[/FONT]ệ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n khiêu chi[/FONT]ế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n, n[/FONT]ế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]u mi[/FONT]ễ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n c[/FONT]ưỡ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng [/FONT]đ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ánh thì b[/FONT]ấ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]t l[/FONT]ợ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i. [/FONT][/FONT]
 

khuất hữu tám

New member
11 Tháng mười 2009
56
0
0
51
Re: ai muốn học Tôn Tử Binh Pháp Phấn VIII

:blushingsun:
[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]- Sáu đ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i[/FONT]ề[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]u nói trên là nguyên t[/FONT]ắ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]c l[/FONT]ợ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i d[/FONT]ụ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng [/FONT]đị[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]a hình, t[/FONT]ướ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ĩ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]nh có tr[/FONT]ọ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng trách không th[/FONT]ế [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]không suy xét k[/FONT]ỹ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]. [/FONT][/FONT]
[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]- Việ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]c binh có sáu tình hu[/FONT]ố[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng t[/FONT]ấ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]t b[/FONT]ạ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i là t[/FONT]ẩ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]u, trì, hãm, b[/FONT]ă[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng, lo[/FONT]ạ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n, b[/FONT]ắ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]c. Không ph[/FONT]ả[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i do tai h[/FONT]ọ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]a tr[/FONT]ờ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i [/FONT]đấ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]t mà là sai l[/FONT]ầ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]m c[/FONT]ủ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]a t[/FONT]ướ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ĩ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]nh gây ra. [/FONT][/FONT]
[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]- ”Tẩ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]u” là [/FONT]đị[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]a th[/FONT]ế [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]nh[/FONT]ư [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]nhau mà ch[/FONT]ỉ [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]huy nhu nh[/FONT]ượ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]c, không quy[/FONT]ế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]t [/FONT]đ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]oán. [/FONT][/FONT]
[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]- ”Trí” là binh sĩ [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]h[/FONT]ă[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng hái mà ch[/FONT]ỉ [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]huy nhu nh[/FONT]ượ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]c, t[/FONT]ấ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]t nhiên kém s[/FONT]ứ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]c chi[/FONT]ế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n [/FONT]đấ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]u. [/FONT][/FONT]
[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]- ”Bă[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng” là ch[/FONT]ỉ [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]huy n[/FONT]ổ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i gi[/FONT]ậ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n mà binh s[/FONT]ĩ [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]không ph[/FONT]ụ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]c, g[/FONT]ặ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]p ph[/FONT]ụ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]c [/FONT]đị[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ch c[/FONT]ứ [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]t[/FONT]ự [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ý xu[/FONT]ấ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]t chi[/FONT]ế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n, ch[/FONT]ủ [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]t[/FONT]ướ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ạ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i không hi[/FONT]ể[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]u n[/FONT]ă[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ự[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]c c[/FONT]ủ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]a binh s[/FONT]ĩ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman], [/FONT]ắ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]t s[/FONT]ẽ [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]b[/FONT]ạ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i nh[/FONT]ư [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]núi l[/FONT]ở[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]. [/FONT][/FONT]
[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]- ”Loạ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n” là t[/FONT]ướ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ĩ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]nh nhu nh[/FONT]ượ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]c, không uy nghiêm, hu[/FONT]ấ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n luy[/FONT]ệ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n không có bài b[/FONT]ả[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n, quan h[/FONT]ệ [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]trên d[/FONT]ướ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i không ra th[/FONT]ể [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]th[/FONT]ố[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng gì, bày tr[/FONT]ậ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n l[/FONT]ộ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n x[/FONT]ộ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n, t[/FONT]ự [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]mình làm r[/FONT]ố[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i quân [/FONT]độ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i c[/FONT]ủ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]a mình. [/FONT][/FONT]
[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]- ”Bắ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]c” là t[/FONT]ướ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ĩ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]nh không bi[/FONT]ế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]t phán [/FONT]đ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]oán chính xác tình hình [/FONT]đị[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ch, l[/FONT]ấ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]y ít [/FONT]đ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ánh nhi[/FONT]ề[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]u, l[/FONT]ấ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]y y[/FONT]ế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]u [/FONT]đ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ánh m[/FONT]ạ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]nh, tác chi[/FONT]ế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n l[/FONT]ạ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i không có l[/FONT]ự[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]c l[/FONT]ượ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng m[/FONT]ũ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i nh[/FONT]ọ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n, c[/FONT]ầ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]m ch[/FONT]ắ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]c th[/FONT]ấ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]t b[/FONT]ạ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i.- Sáu tình hu[/FONT]ố[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng [/FONT]ấ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]y là nguyên nhân d[/FONT]ẫ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n [/FONT]đế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n th[/FONT]ấ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]t b[/FONT]ạ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i, t[/FONT]ướ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ĩ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n có tr[/FONT]ọ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng trách không th[/FONT]ể [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]không suy xét k[/FONT]ỹ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]. [/FONT][/FONT]
[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]- Đị[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]a hình là [/FONT]đ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i[/FONT]ề[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]u ki[/FONT]ệ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n h[/FONT]ỗ [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]tr[/FONT]ợ [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]cho vi[/FONT]ệ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]c dùng binh. Phán [/FONT]đ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]oán tình hình, giành l[/FONT]ấ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]y th[/FONT]ắ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ợ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i, kh[/FONT]ả[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]o sát [/FONT]đị[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]a hình l[/FONT]ợ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i h[/FONT]ạ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i, tính toán xa g[/FONT]ầ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n, [/FONT]đ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ó là ph[/FONT]ươ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng pháp mà m[/FONT]ộ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]t t[/FONT]ướ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ĩ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]nh tài gi[/FONT]ỏ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i ph[/FONT]ả[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i n[/FONT]ắ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]m v[/FONT]ữ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng. N[/FONT]ắ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]m v[/FONT]ữ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng ph[/FONT]ươ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng pháp r[/FONT]ồ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i m[/FONT]ớ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i ch[/FONT]ỉ [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]huy tác chi[/FONT]ế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n thì ch[/FONT]ắ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]c th[/FONT]ắ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng, không n[/FONT]ắ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]m v[/FONT]ữ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng ph[/FONT]ươ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng pháp [/FONT]đ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ã lo ch[/FONT]ỉ [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]huy tác chi[/FONT]ế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n thì t[/FONT]ấ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]t b[/FONT]ạ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i. [/FONT][/FONT]
[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]- Sau khi phân tích quy luậ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]t, th[/FONT]ấ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]y [/FONT]đ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ánh [/FONT]đượ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]c ch[/FONT]ắ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]c th[/FONT]ắ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng, dù chúa b[/FONT]ả[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]o không [/FONT]đ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ánh v[/FONT]ẫ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n ph[/FONT]ả[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i kiên trì [/FONT]đ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ánh. Th[/FONT]ấ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]y [/FONT]đ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ánh [/FONT]ắ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]t thua, dù chúa b[/FONT]ả[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]o nh[/FONT]ấ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]t [/FONT]đị[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]nh ph[/FONT]ả[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i [/FONT]đ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ánh c[/FONT]ũ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng có th[/FONT]ể [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]không [/FONT]đ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ánh. Ti[/FONT]ế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n không c[/FONT]ầ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]u danh th[/FONT]ắ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng, lui không s[/FONT]ợ [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ph[/FONT]ạ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]m l[/FONT]ệ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]nh, ch[/FONT]ỉ [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]c[/FONT]ố[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]t b[/FONT]ả[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]o v[/FONT]ệ [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]l[/FONT]ợ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i ích c[/FONT]ủ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]a nhân dân và qu[/FONT]ố[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]c gia, t[/FONT]ướ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ĩ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]nh th[/FONT]ế [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]m[/FONT]ớ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i th[/FONT]ự[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]c s[/FONT]ự [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]là ng[/FONT]ườ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i quý c[/FONT]ủ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]a [/FONT]đấ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]t n[/FONT]ướ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]c. [/FONT][/FONT]
[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]- Đố[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i x[/FONT]ử [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]v[/FONT]ớ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i s[/FONT]ĩ [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]t[/FONT]ố[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]t nh[/FONT]ư [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]con em, h[/FONT]ọ [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]s[/FONT]ẽ [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]cùng ta xông pha vào nh[/FONT]ữ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng n[/FONT]ơ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i hung hi[/FONT]ể[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]m, coi s[/FONT]ĩ [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]t[/FONT]ố[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]t nh[/FONT]ư [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]con yêu quý, h[/FONT]ọ [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]s[/FONT]ẽ [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]cùng s[/FONT]ố[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng ch[/FONT]ế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]t bên ta. [/FONT][/FONT]
[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]- Hậ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]u [/FONT]đ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ãi quân s[/FONT]ĩ [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]mà không s[/FONT]ử [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]d[/FONT]ụ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng, nuông chi[/FONT]ề[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]u quân s[/FONT]ĩ [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]mà không giáo hu[/FONT]ấ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n, ph[/FONT]ạ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]m pháp mà không ph[/FONT]ạ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]t thì h[/FONT]ọ [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]khác nào nh[/FONT]ữ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng [/FONT]đứ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]a con h[/FONT]ư[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman], ch[/FONT]ẳ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng th[/FONT]ể [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]d[/FONT]ẫ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n [/FONT]đ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i chinh chi[/FONT]ế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n [/FONT]đượ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]c. [/FONT][/FONT]
[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]- Chỉ [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]bi[/FONT]ế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]t quân mình có th[/FONT]ể đ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ánh mà không hi[/FONT]ể[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]u có th[/FONT]ể đ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ánh [/FONT]đị[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ch [/FONT]đượ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]c hay không thì m[/FONT]ớ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i có n[/FONT]ử[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]a ph[/FONT]ầ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n th[/FONT]ắ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng. Bi[/FONT]ế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]t có th[/FONT]ể đ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ánh [/FONT]đượ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]c [/FONT]đị[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ch mà không hi[/FONT]ể[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]u quân mình có [/FONT]đ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ánh n[/FONT]ổ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i không c[/FONT]ũ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng ch[/FONT]ỉ [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]m[/FONT]ớ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i có n[/FONT]ử[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]a ph[/FONT]ầ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n th[/FONT]ắ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng. bi[/FONT]ế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]t k[/FONT]ẻ đị[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ch có th[/FONT]ể đ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ánh b[/FONT]ạ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i [/FONT]đượ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]c, bi[/FONT]ế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]t quân ta có th[/FONT]ể đ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ánh n[/FONT]ổ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i mà không hi[/FONT]ể[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]u [/FONT]đị[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]a hình b[/FONT]ấ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]t l[/FONT]ợ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i cho vi[/FONT]ệ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]c tác chi[/FONT]ế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n thì th[/FONT]ắ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ợ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i c[/FONT]ũ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng m[/FONT]ớ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i n[/FONT]ắ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]m [/FONT]đượ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]c m[/FONT]ộ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]t n[/FONT]ử[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]a. [/FONT][/FONT]
[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]- Ngườ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i bi[/FONT]ế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]t dùng binh thì hành [/FONT]độ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng quy[/FONT]ế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]t không mê mu[/FONT]ộ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i, s[/FONT]ử [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]d[/FONT]ụ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng chi[/FONT]ế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n thu[/FONT]ậ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]t bi[/FONT]ế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]n hóa khôn l[/FONT]ườ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng. Th[/FONT]ế [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]m[/FONT]ớ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i nói: bi[/FONT]ế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]t [/FONT]đị[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ch bi[/FONT]ế[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]t ta, th[/FONT]ắ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng mà không nguy; n[/FONT]ắ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]m v[/FONT]ữ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng thiên th[/FONT]ờ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i [/FONT]đị[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]a l[/FONT]ờ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i s[/FONT]ẽ [FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]giành [/FONT]đượ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]c th[/FONT]ắ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ợ[FONT=NMAMIJ+TimesNewRoman]i hoàn toàn. [/FONT][FONT=NOEEHP+TimesNewRoman]Thiên 11 C[/FONT][FONT=NOEEHP+TimesNewRoman]u [/FONT]đị[FONT=NOEEHP+TimesNewRoman]a [/FONT][FONT=NOEEHP+TimesNewRoman][/FONT][/FONT]
[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]Tôn Tử [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]nói r[/FONT]ằ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng: [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]Trong binh pháp có chín thế đấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t khác nhau: [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]-Thế đấ[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]t ly tán: [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]-Thế đấ[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]t d[/FONT]ễ [FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]lui (vào c[/FONT]ạ[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]n); [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]-Thế đấ[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]t tranh giành; [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]-Thế đấ[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]t giao thông; [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]-Thế đấ[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]t ngã t[/FONT]ư[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]; [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]-Thế đấ[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]t khó lui(vào sâu) [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]-Thế đ[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]át khó [/FONT]đ[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]i l[/FONT]ạ[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]i; [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]-Thế đấ[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]t vây b[/FONT]ọ[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]c; [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]-Thế đấ[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]t ch[/FONT]ế[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]t k[/FONT]ẹ[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]t; [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]Chư [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]h[/FONT]ầ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]u t[/FONT]ự đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ánh trên [/FONT]đấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t mình, [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ó là th[/FONT]ế đấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t ly tán: [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]Vào đấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t ng[/FONT]ườ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i ch[/FONT]ư[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]a [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]u[/FONT]ượ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c sâu, [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ó là th[/FONT]ế đấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t vào c[/FONT]ạ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n hay d[/FONT]ễ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]lui; Ta chi[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]m [/FONT]đượ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c thì l[/FONT]ợ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i cho ta,[/FONT]đị[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ch chi[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]m [/FONT]đượ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c thì l[/FONT]ợ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i cho [/FONT]đị[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ch, [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ó là th[/FONT]ế đấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t tranh giành. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]Ta đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i l[/FONT]ạ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i d[/FONT]ễ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]dàng, [/FONT]đị[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ch [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i l[/FONT]ạ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i c[/FONT]ũ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng d[/FONT]ễ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]dàng, [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ó là th[/FONT]ế đấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t giao thông. [/FONT]Đấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t ti[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]p giáp v[/FONT]ớ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i ba n[/FONT]ướ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c ch[/FONT]ư [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]h[/FONT]ầ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]u, ai [/FONT]đế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n tr[/FONT]ướ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]cthì giao k[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t [/FONT]đượ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c v[/FONT]ớ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i dân chúng trong thiên h[/FONT]ạ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman], [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ó là th[/FONT]ế đấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t ngã t[/FONT]ư[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]. [/FONT][/FONT]
Đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i sâu vào đấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t n[/FONT]ướ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c c[/FONT]ủ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]a ng[/FONT]ườ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i, [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ã v[/FONT]ượ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t qua nhi[/FONT]ề[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]u thành [/FONT]ấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]p c[/FONT]ủ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]a [/FONT]đị[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ch, [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ó là th[/FONT]ế đấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t vào sâu hay khó lui. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]nh[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng vùng núi r[/FONT][FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng hi[/FONT][FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]m tr[/FONT][FONT=NOEEOO+TimesNewRoman], có nhi[/FONT][FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]u [/FONT]đầ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]m l[/FONT][FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]y, các [/FONT]đườ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng xá [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i l[/FONT][FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i r[/FONT][FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t khó kh[/FONT]ă[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n, [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ó là th[/FONT]ế đấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t khó [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i l[/FONT][FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i; L[/FONT][FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i vào thì ch[/FONT][FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t h[/FONT][FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]p,l[/FONT][FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i ra thì quanh co, binh [/FONT]đị[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ch ít có th[/FONT]ể đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ánh [/FONT]đượ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c binh [/FONT][/FONT]
 

khuất hữu tám

New member
11 Tháng mười 2009
56
0
0
51
Re: ai muốn học Tôn Tử Binh Pháp Phấn IX

:0biglaugh:
[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ta nhiề[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]u, [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ó là th[/FONT]ế đấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t vây b[/FONT]ọ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c; [/FONT]Đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ánh g[/FONT]ấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]p thì còn s[/FONT]ố[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng, không dám [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ánh g[/FONT]ấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]p thì ph[/FONT]ả[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i thua ch[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t, [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ó là th[/FONT]ế đấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t ch[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t k[/FONT]ẹ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]Bở[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i th[/FONT]ế [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]cho nên: [/FONT][/FONT]
Ở đấ[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]t ly tán thì không nên đ[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]ánh [/FONT]đườ[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]ng hoàng. [/FONT][/FONT]
Ở đấ[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]t vào cạ[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]n (d[/FONT]ễ [FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]lui) thì ch[/FONT]ớ [FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]dùng binh. [/FONT][/FONT]
Ở đấ[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]t tranh giành thì chớ [FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]t[/FONT]ấ[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]n công. [/FONT][/FONT]
Ở đấ[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]t giao thông thì chớ đ[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]óng binh ng[/FONT]ă[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]n [/FONT]đườ[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]ng. [/FONT][/FONT]
Ở đấ[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]t ngã tư[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman], thì nên k[/FONT]ế[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]t giao v[/FONT]ớ[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]i các n[/FONT]ướ[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]c ch[/FONT]ư [FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]h[/FONT]ầ[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]u. [/FONT][/FONT]
Ở đấ[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]t vào sâu (khó lui) thì nên cướ[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]p [/FONT]đ[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]o[/FONT]ạ[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]t. [/FONT][/FONT]
Ở đấ[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]t khó đ[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]i l[/FONT]ạ[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]i thì nên b[/FONT]ỏ đ[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]i n[/FONT]ơ[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]i khác. [/FONT][/FONT]
Ở đấ[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]t vây bọ[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]c thì nên dùng m[/FONT]ư[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]u. [/FONT][/FONT]
Ở đấ[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]t chế[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]t k[/FONT]ẹ[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]t thì nên li[/FONT]ề[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]u [/FONT]đ[FONT=NOEFBP+TimesNewRoman]ánh. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]Ngày xư[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]a k[/FONT]ẻ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]gi[/FONT]ỏ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i dùng binh có th[/FONT]ể [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]khi[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n cho quân [/FONT]đị[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ch tr[/FONT]ướ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c sau m[/FONT]ấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t liên l[/FONT]ạ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c, binh nhi[/FONT]ề[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]u và ít không th[/FONT]ể [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c[/FONT]ậ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]y nh[/FONT]ờ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]nhau, ng[/FONT]ườ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i sang và k[/FONT]ẻ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]hèn không th[/FONT]ể [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c[/FONT]ứ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]u nhau ng[/FONT]ườ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i trên và k[/FONT]ẻ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]d[/FONT]ướ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i không th[/FONT]ể [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]giúp nhau, s[/FONT]ĩ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t[/FONT]ố[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t ly tán mà không th[/FONT]ể [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t[/FONT]ậ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]p trung [/FONT]đượ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c, binh t[/FONT]ụ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]h[/FONT]ợ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]p mà không th[/FONT]ể [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ch[/FONT]ỉ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]nh t[/FONT]ề [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]k[/FONT]ẻ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]dùng binh th[/FONT]ấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]y có l[/FONT]ợ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i thì d[/FONT]ấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]y không có l[/FONT]ợ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i thì d[/FONT]ừ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng. N[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]u quân [/FONT]đị[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ch kéo [/FONT]đế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ông [/FONT]đả[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]o và ch[/FONT]ỉ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]nh t[/FONT]ề [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]thì ta ph[/FONT]ả[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i làm th[/FONT]ế [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]nào? [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]Trướ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c h[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t hãy [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]o[/FONT]ạ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t h[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t ch[/FONT]ỗ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]thi[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t y[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]u c[/FONT]ủ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]a chúng, nh[/FONT]ư [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]th[/FONT]ế ắ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t chúng ph[/FONT]ả[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i nghe theo ta. Vi[/FONT]ệ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c binh c[/FONT]ố[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t y[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]u ph[/FONT]ả[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i mau l[/FONT]ẹ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman], th[/FONT]ừ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]a d[/FONT]ị[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]p [/FONT]đị[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ch không k[/FONT]ị[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]p xoay tr[/FONT]ở[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman], ta [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i theo nh[/FONT]ư[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng [/FONT]đườ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ố[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i mà chúng không ng[/FONT]ờ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t[/FONT]ớ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i [/FONT]để đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ánh vào nh[/FONT]ữ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng ch[/FONT]ỗ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]mà chúng không phòng b[/FONT]ị[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]. Binh gi[/FONT]ữ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]vai khách [/FONT]ở [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n[/FONT]ướ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c ng[/FONT]ườ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i, ti[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n vào sâu thì [/FONT]đượ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c chuyên nh[/FONT]ấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t, ch[/FONT]ủ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]nhân không th[/FONT]ể [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]kh[/FONT]ắ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c tr[/FONT]ị [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n[/FONT]ổ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i. Ta chi[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]m [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]o[/FONT]ạ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t nh[/FONT]ữ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng [/FONT]đồ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng ru[/FONT]ộ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng phì nhiêu [/FONT]để [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]nuôi s[/FONT]ố[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng ba quân; ta b[/FONT]ồ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i d[/FONT]ưỡ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng s[/FONT]ĩ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t[/FONT]ố[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t [/FONT]đừ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng b[/FONT]ắ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t h[/FONT]ọ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]làm l[/FONT]ụ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng v[/FONT]ấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t v[/FONT]ả[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman], [/FONT]để [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]d[/FONT]ồ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n ch[/FONT]ứ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]a khí l[/FONT]ự[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c cho h[/FONT]ọ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman], khi [/FONT]độ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng dùng thì dùng m[/FONT]ư[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]u k[/FONT]ế [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]l[/FONT]ạ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]khi[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n cho k[/FONT]ẻ đị[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ch không th[/FONT]ể [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]l[/FONT]ườ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng [/FONT]đượ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c. Ta ném binh vào ch[/FONT]ỗ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]không th[/FONT]ể [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]tháo lui nên binh ta d[/FONT]ẫ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]u ch[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t c[/FONT]ũ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng không tr[/FONT]ố[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n ch[/FONT]ạ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]y th[/FONT]ế [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]mà không l[/FONT]ẽ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ch[/FONT]ị[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]u ch[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t mà không [/FONT]đượ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c gì sao b[/FONT]ở[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i th[/FONT]ế [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]nên s[/FONT]ĩ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t[/FONT]ố[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t h[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t lòng chi[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n [/FONT]đấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]u. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]Binh sĩ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]b[/FONT]ị [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]vây hãm quá m[/FONT]ứ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c [/FONT]ắ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t không còn lo l[/FONT]ắ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng s[/FONT]ợ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]hãi n[/FONT]ữ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]a, không có ch[/FONT]ỗ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ch[/FONT]ạ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]y nên ph[/FONT]ả[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i v[/FONT]ữ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng chí, ti[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n vào sâu nên không b[/FONT]ị [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]trói bu[/FONT]ộ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c c[/FONT]ự[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c ch[/FONT]ẳ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ã ph[/FONT]ả[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ánh v[/FONT]ậ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]y. Cho nên binh [/FONT]ấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]y không c[/FONT]ầ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n ph[/FONT]ả[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i c[/FONT]ă[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n d[/FONT]ặ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n gì mà v[/FONT]ẫ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n gi[/FONT]ữ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]gìn, không c[/FONT]ầ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]u mong mà [/FONT]đượ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c lòng s[/FONT]ĩ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t[/FONT]ố[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t, không c[/FONT]ầ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n [/FONT]ướ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c thúc mà th[/FONT]ươ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng yêu b[/FONT]ề [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]trên không ccàn nói mà [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ã tin c[/FONT]ậ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]y. C[/FONT]ấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]m bàn [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i[/FONT]ề[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]m g[/FONT]ở[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman], tr[/FONT]ừ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]kh[/FONT]ử [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ngi ng[/FONT]ờ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]thì binh [/FONT]ấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]y [/FONT]đế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n ch[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t c[/FONT]ũ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng không thay lòng. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]Sĩ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t[/FONT]ố[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t ta không th[/FONT]ừ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]a ti[/FONT]ề[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n c[/FONT]ủ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]a không ph[/FONT]ả[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i h[/FONT]ọ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ghét ti[/FONT]ề[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n c[/FONT]ủ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]a, h[/FONT]ọ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]không ti[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c tính m[/FONT]ạ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng không ph[/FONT]ả[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i h[/FONT]ọ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ghét s[/FONT]ố[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng lâu. Ngày ra l[/FONT]ệ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]nh s[/FONT]ĩ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t[/FONT]ố[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t k[/FONT]ẻ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]thì ng[/FONT]ồ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i khóc n[/FONT]ướ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c m[/FONT]ắ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t ch[/FONT]ả[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]y [/FONT]ướ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t áo, k[/FONT]ẻ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]thì n[/FONT]ằ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]m khóc l[/FONT]ệ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]tràn [/FONT]ướ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t má. Ném binh [/FONT]ấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]y và ch[/FONT]ỗ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]không ch[/FONT]ạ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]y [/FONT]đượ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c thì h[/FONT]ọ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]s[/FONT]ẽ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]d[/FONT]ũ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng c[/FONT]ả[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]m nh[/FONT]ư [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]Chuyên [/FONT][FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]Ch[/FONT]ư [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]và Tào Qu[/FONT]ệ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]Binh biế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t dùng s[/FONT]ẽ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]nh[/FONT]ư [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]con su[/FONT]ấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t nhiên. Su[/FONT]ấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t nhiên là gi[/FONT]ố[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng r[/FONT]ắ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n [/FONT]ở [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]Th[/FONT]ườ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng S[/FONT]ơ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n. [/FONT]Đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ánh vào [/FONT]đầ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]u thì [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]uôi qu[/FONT]ặ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t l[/FONT]ạ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]âm, [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ánh vào [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]uôi thì [/FONT]đầ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]u quay l[/FONT]ạ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i c[/FONT]ắ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n, [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ánh vào mình thì [/FONT]đầ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]u [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]uôi [/FONT]đề[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]u qu[/FONT]ặ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]p vào gi[/FONT]ữ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]a. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]Có thể [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]dùng binh nh[/FONT]ư [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]con su[/FONT]ấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t nhiên [/FONT]đượ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c không? Có th[/FONT]ể[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]. Ng[/FONT]ườ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i [/FONT]ở [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n[/FONT]ướ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c Ngô và ng[/FONT]ườ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i [/FONT]ở [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n[/FONT]ướ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c Vi[/FONT]ệ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t tuy ghét nhau nh[/FONT]ư[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng khi ng[/FONT]ồ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i chung m[/FONT]ộ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t thuy[/FONT]ề[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n [/FONT]để [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]qua sông g[/FONT]ặ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]p ph[/FONT]ả[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i sóng gió, thì cùng c[/FONT]ứ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]u nhau nh[/FONT]ư [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]tay trái và tay m[/FONT]ặ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t v[/FONT]ậ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]y. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]Trói chân ngự[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]a chôn bánh xe [/FONT]đề[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]u ch[/FONT]ư[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]a [/FONT]đủ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]tin r[/FONT]ằ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng [/FONT]đứ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng yên m[/FONT]ộ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t ch[/FONT]ỗ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]. Làm sao cho m[/FONT]ọ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i ng[/FONT]ườ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i cùng m[/FONT]ộ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t lúc tr[/FONT]ở [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]nên b[/FONT]ạ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]o d[/FONT]ạ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n nh[/FONT]ư [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]m[/FONT]ộ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t ng[/FONT]ườ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i, nh[/FONT]ư [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]th[/FONT]ế [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]m[/FONT]ớ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]úng là phép c[/FONT]ầ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]m binh. Ba quân c[/FONT]ứ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng hay m[/FONT]ề[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]m m[/FONT]ạ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]nh hay y[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]u, [/FONT]đề[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]u có th[/FONT]ể [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]dùng [/FONT]đượ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c c[/FONT]ả[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman], [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ó là nh[/FONT]ờ đị[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]a th[/FONT]ế [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]v[/FONT]ậ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]y. Cho nên k[/FONT]ẻ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]gi[/FONT]ỏ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i dùng binh, sai s[/FONT]ử [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ba quân gi[/FONT]ố[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng nh[/FONT]ư [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]d[/FONT]ẫ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n d[/FONT]ắ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t m[/FONT]ộ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t ng[/FONT]ườ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i thành th[/FONT]ử [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]h[/FONT]ọ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c[/FONT]ự[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c ch[/FONT]ẳ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ã ph[/FONT]ả[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i tuân theo v[/FONT]ậ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]y. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]Khi mư[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]u [/FONT]đồ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]vi[/FONT]ệ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c gì b[/FONT]ậ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c t[/FONT]ướ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng súy ph[/FONT]ả[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i l[/FONT]ặ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ẽ để đượ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c sâu kín, ph[/FONT]ả[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i ngay th[/FONT]ẳ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng ch[/FONT]ỉ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]nh t[/FONT]ề để đượ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c tr[/FONT]ị đượ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c yên, ph[/FONT]ả[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i b[/FONT]ị[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t tay che m[/FONT]ắ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t s[/FONT]ĩ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t[/FONT]ố[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t khi[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n cho h[/FONT]ọ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ch[/FONT]ẳ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng bi[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t [/FONT]đượ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c ý mình, ph[/FONT]ả[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i [/FONT]đổ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i công vi[/FONT]ệ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c thay m[/FONT]ư[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]u k[/FONT]ế [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]khi[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n cho s[/FONT]ĩ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t[/FONT]ố[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t không hi[/FONT]ể[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]u [/FONT]đượ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c vi[/FONT]ệ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c mình, ph[/FONT]ả[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i d[/FONT]ờ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i ch[/FONT]ỗ ở [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]d[/FONT]ẫ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n binh [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i quanh k[/FONT]ẹ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]o, khi[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n cho s[/FONT]ĩ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]tt[/FONT]ố [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]không l[/FONT]ườ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng [/FONT]đượ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c k[/FONT]ế [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]mình. T[/FONT]ướ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng s[/FONT]ĩ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]d[/FONT]ẫ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n binh [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i lâm tr[/FONT]ậ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n c[/FONT]ũ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng nh[/FONT]ư [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]leo lên cao r[/FONT]ồ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i v[/FONT]ứ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t thang [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i; d[/FONT]ẫ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n quân [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i sâu và [/FONT]đấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t ch[/FONT]ư [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]h[/FONT]ầ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]u, [/FONT]đố[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t thuy[/FONT]ề[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n [/FONT]đậ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]p n[/FONT]ồ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i [/FONT]để [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]phát [/FONT]độ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng tâm c[/FONT]ơ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c[/FONT]ủ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]a s[/FONT]ĩ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t[/FONT]ố[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t, gi[/FONT]ố[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng nh[/FONT]ư [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]là xua m[/FONT]ộ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t b[/FONT]ầ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]y dê xua qua thì qua xua l[/FONT]ạ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i thì tìm l[/FONT]ạ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i, ch[/FONT]ẳ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng bi[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t là [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]âu; n[/FONT]ắ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]m ba quân, ném vào n[/FONT]ơ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i hi[/FONT]ể[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]m y[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]u [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ó là công vi[/FONT]ệ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c c[/FONT]ủ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]a t[/FONT]ướ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng súy. [/FONT][/FONT]
 

khuất hữu tám

New member
11 Tháng mười 2009
56
0
0
51
Re: ai muốn học Tôn Tử Binh Pháp Phấn X

[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]Cách ứ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng bi[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n c[/FONT]ủ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]a chín th[/FONT]ế đấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t, [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i[/FONT]ề[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]u l[/FONT]ợ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i h[/FONT]ạ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i s[/FONT]ự [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]co du[/FONT]ỗ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i, l[/FONT]ẽ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]th[/FONT]ườ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng c[/FONT]ủ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]a nhân tình, [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ó là nh[/FONT]ữ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i[/FONT]ề[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]u mà t[/FONT]ướ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng súy không th[/FONT]ể [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]không xét k[/FONT]ỹ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]. Theo phép [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]em quân gi[/FONT]ữ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]vai khách [/FONT]ở [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n[/FONT]ướ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c ng[/FONT]ườ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i thì: [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]• Vào sâu ắ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t [/FONT]đượ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c chuyên nh[/FONT]ấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t; [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]• Vào cạ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n [/FONT]ắ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t ph[/FONT]ả[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i ly tán; [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]• Ra khỏ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i n[/FONT]ướ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c mình, v[/FONT]ượ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t biên gi[/FONT]ớ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i [/FONT]để đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]óng quân [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ó là [/FONT]đấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t cách tuy[/FONT]ệ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t; [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]• Giao thông đượ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c b[/FONT]ố[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n n[/FONT]ướ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ó là [/FONT]đấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t ngã t[/FONT]ư[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]; [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]• Đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ã vào sâu r[/FONT]ồ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]oa là [/FONT]đấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t khó lui; [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]• Mớ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i vào c[/FONT]ạ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ó là [/FONT]đấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t d[/FONT]ễ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]lui; [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]• Mặ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t sau hi[/FONT]ể[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]m tr[/FONT]ở [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]không lui [/FONT]đượ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c, m[/FONT]ặ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t tr[/FONT]ướ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c có [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]èo [/FONT]ả[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i khó qua,[/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ó là [/FONT]ở đấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t vây b[/FONT]ọ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c; [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]• Không có lố[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i thoát [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ó là [/FONT]ở đấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t ch[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t k[/FONT]ẹ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t; [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]Bở[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i th[/FONT]ế [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]cho nên: [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]• Ở đấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t ly tán ta th[/FONT]ố[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng nh[/FONT]ấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t ý chí c[/FONT]ủ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]a ba quân; [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]• Ở đấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t d[/FONT]ễ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]lui ta cho ba quân [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i li[/FONT]ề[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n nhau vì [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ó [/FONT]đồ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n ch[/FONT]ấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n gi[/FONT]ữ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]li[/FONT]ề[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n nhau; [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]• Ở đấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t tranh giành ta [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]em quân [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ánh vào l[/FONT]ư[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng [/FONT]đị[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ch; [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]• Ở đấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t giao thông ta gi[/FONT]ữ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]gìn c[/FONT]ẩ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n th[/FONT]ậ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n; [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]• Ở đấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t ngã t[/FONT]ư[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman], ta c[/FONT]ủ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng c[/FONT]ố [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]tình giao h[/FONT]ả[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]o v[/FONT]ớ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i các n[/FONT]ướ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c ch[/FONT]ư [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]h[/FONT]ầ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]u; [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]• Ở đấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t vào sâu (khó lui) ta lo chu c[/FONT]ấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]p [/FONT]đề[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]u d[/FONT]ặ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n l[/FONT]ượ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng th[/FONT]ự[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c cho quân s[/FONT]ĩ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]; [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]• Ở đấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t ch[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t k[/FONT]ẹ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t ta cho s[/FONT]ĩ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t[/FONT]ố[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t bi[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t r[/FONT]ằ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng không th[/FONT]ể [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]s[/FONT]ố[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng còn; [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]• Ở đấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t vây b[/FONT]ọ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c ta cho bít ch[/FONT]ỗ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]h[/FONT]ở[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]; [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]• Ở đấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t khó [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i l[/FONT]ạ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i ta [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i qua kh[/FONT]ỏ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i cho g[/FONT]ấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]p rút. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]Cho nên tình trạ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng vi[/FONT]ệ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c binh ph[/FONT]ả[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i nh[/FONT]ư [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]sau: [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]• Bị [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]vây thì ph[/FONT]ả[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i ch[/FONT]ố[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng c[/FONT]ự[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]• Cự[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c ch[/FONT]ẳ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ã nên ph[/FONT]ả[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ánh. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]• Bị đị[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ch b[/FONT]ứ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c bách quá nên ph[/FONT]ả[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i tuân l[/FONT]ệ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]nh t[/FONT]ướ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng súy. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]• Không biế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t [/FONT]đượ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c m[/FONT]ư[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]u k[/FONT]ế [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c[/FONT]ủ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]a ch[/FONT]ư [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]h[/FONT]ầ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]u thì không tính tr[/FONT]ướ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c vi[/FONT]ệ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c k[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t giao. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]• Không biế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t hình th[/FONT]ế [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]núi r[/FONT]ừ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng, [/FONT]đầ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]m l[/FONT]ầ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]y hi[/FONT]ể[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]m tr[/FONT]ở [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]nh[/FONT]ư [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]th[/FONT]ế [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]nào thì không th[/FONT]ể [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]hành quân. • Không dùng k[/FONT]ẻ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]h[/FONT]ướ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng [/FONT]đạ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]o thì không th[/FONT]ể [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]l[/FONT]ấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]y [/FONT]đị[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]a l[/FONT]ợ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]Trong nhữ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i[/FONT]ề[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]u [/FONT]đấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]y không bi[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t m[/FONT]ộ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t thì không [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]áng g[/FONT]ọ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i là binh c[/FONT]ủ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]a b[/FONT]ậ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c bá v[/FONT]ươ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng Binh c[/FONT]ủ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]a b[/FONT]ậ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c bá v[/FONT]ươ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng h[/FONT]ễ đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]anh n[/FONT]ướ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c l[/FONT]ớ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n nào thì khi[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n cho binh c[/FONT]ủ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]a h[/FONT]ọ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]không th[/FONT]ể [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t[/FONT]ụ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]h[/FONT]ợ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]p [/FONT]đượ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c, uy hi[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]p [/FONT]đị[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ch [/FONT]đế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n n[/FONT]ỗ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i các n[/FONT]ướ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c khác không giám [/FONT]đế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n k[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t giao v[/FONT]ớ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i [/FONT]đị[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ch. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]Bở[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i th[/FONT]ế [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]cho nên không c[/FONT]ầ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n tranh giành vi[/FONT]ệ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c k[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t giao v[/FONT]ớ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i thiên h[/FONT]ạ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman], không c[/FONT]ầ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n b[/FONT]ồ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i [/FONT]đắ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]p quy[/FONT]ề[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n th[/FONT]ế [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c[/FONT]ủ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]a mình [/FONT]đố[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i v[/FONT]ớ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i thiên h[/FONT]ạ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman], ch[/FONT]ị [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]tin c[/FONT]ậ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]y th[/FONT]ự[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c l[/FONT]ự[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c riêng c[/FONT]ủ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]a mình [/FONT]để [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]uy hi[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]p [/FONT]đị[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ch qu[/FONT]ố[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c nên có th[/FONT]ể đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ánh lây thành c[/FONT]ủ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]a h[/FONT]ọ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]. Nên ban th[/FONT]ưở[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng [/FONT]đạ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c bi[/FONT]ệ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t ra ngoài phép ban th[/FONT]ưở[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng, nên ra nh[/FONT]ữ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng m[/FONT]ệ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]nh l[/FONT]ệ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]nh [/FONT]đặ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c bi[/FONT]ệ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t ra ngoài thông l[/FONT]ệ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman], thì có th[/FONT]ể [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]s[/FONT]ử [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]d[/FONT]ụ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng ba quân nh[/FONT]ư [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]sai khi[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n m[/FONT]ộ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t ng[/FONT]ườ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i. Bày công vi[/FONT]ệ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c ra [/FONT]để [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]sai khi[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n mà ch[/FONT]ớ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]nói tr[/FONT]ướ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c cho bi[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t, bày [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i[/FONT]ề[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]u l[/FONT]ợ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i [/FONT]để [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]sai khi[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n mà ch[/FONT]ớ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]cho th[/FONT]ấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]y [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i[/FONT]ề[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]u h[/FONT]ạ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]Ném binh vào đấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t m[/FONT]ấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t r[/FONT]ồ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i m[/FONT]ớ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i còn, [/FONT]để [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]binh b[/FONT]ị [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]vây hãn [/FONT]ở đấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t ch[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t r[/FONT]ồ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i sau m[/FONT]ớ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i cho s[/FONT]ố[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng. [/FONT]Để [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]cho binh th[/FONT]ấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]y s[/FONT]ự [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]nguy h[/FONT]ạ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]e d[/FONT]ọ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]a ròi sau ta m[/FONT]ơ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i làm ch[/FONT]ủ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]s[/FONT]ự [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]th[/FONT]ắ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng b[/FONT]ạ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i [/FONT]đượ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]Phép dùng binh là giả [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]v[/FONT]ờ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]thu[/FONT]ậ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n theo ý [/FONT]đị[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ch, d[/FONT]ồ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n binh [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ánh vào m[/FONT]ộ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t h[/FONT]ướ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng , t[/FONT]ừ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ngàn d[/FONT]ặ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]m [/FONT]đế [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]gi[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t t[/FONT]ướ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng [/FONT]đị[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ch, [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ó g[/FONT]ọ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i là khéo nên làm nên vi[/FONT]ệ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c.Ngày quy[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t [/FONT]đị[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]nh d[/FONT]ấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]y binh hãy [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]óng ch[/FONT]ặ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t các n[/FONT]ơ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i quan [/FONT]ả[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i, h[/FONT]ủ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]y b[/FONT]ỏ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]phù ti[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t không thông s[/FONT]ứ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]v[/FONT]ớ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i [/FONT]đị[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ch qu[/FONT]ố[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c, tru[/FONT]ớ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c ph[/FONT]ả[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i tính toán c[/FONT]ẩ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n th[/FONT]ậ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n ch[/FONT]ố[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n mi[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]u [/FONT]đườ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng [/FONT]để [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]s[/FONT]ắ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]p [/FONT]đặ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t công vi[/FONT]ệ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c cho [/FONT]đượ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c chu [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]áo. Th[/FONT]ấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]y [/FONT]đị[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]c s[/FONT]ơ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]h[/FONT]ở [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ch[/FONT]ỗ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]nào thì v[/FONT]ộ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i len vào. Mu[/FONT]ố[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n [/FONT]đ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ánh chi[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]m ch[/FONT]ỗ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]thi[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t y[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]u nào thì ph[/FONT]ả[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i gi[/FONT]ấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]u kín ý [/FONT]đị[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng c[/FONT]ủ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]a ta, ph[/FONT]ả[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i tùy theo [/FONT]đị[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ch tình mà s[/FONT]ắ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]p [/FONT]đặ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]t k[/FONT]ế [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ho[/FONT]ạ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ch chi[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n [/FONT]đấ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]u. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]Lúc mớ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i [/FONT]đầ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]u binh ph[/FONT]ả[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]i nh[/FONT]ư [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]gái t[/FONT]ơ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman], ch[/FONT]ờ đị[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ch hé c[/FONT]ử[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]a thì sông vào nh[/FONT]ư [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]th[/FONT]ỏ [FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ch[/FONT]ạ[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]y ch[/FONT]ố[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n khi[/FONT]ế[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]n [/FONT]đị[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ch không k[/FONT]ị[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]p ch[/FONT]ố[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]ng c[/FONT]ự[FONT=NOEEOO+TimesNewRoman]. [/FONT][FONT=NOLOPH+TimesNewRoman]Thiên 12 H[/FONT][FONT=NOLOPH+TimesNewRoman]a công [/FONT][FONT=NOLOPH+TimesNewRoman][/FONT][/FONT]
[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]Tôn Tử [FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]nói: [/FONT][/FONT]
[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]Có nă[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]m cách [/FONT]đ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]ánh b[/FONT]ằ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ử[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]a: [/FONT][/FONT]
[FONT=NOLPJH+TimesNewRoman]-Thứ [FONT=NOLPJH+TimesNewRoman]nh[/FONT]ấ[FONT=NOLPJH+TimesNewRoman]t là [/FONT]đố[FONT=NOLPJH+TimesNewRoman]t dinh tr[/FONT]ạ[FONT=NOLPJH+TimesNewRoman]i [/FONT]để [FONT=NOLPJH+TimesNewRoman]gi[/FONT]ế[FONT=NOLPJH+TimesNewRoman]t ng[/FONT]ườ[FONT=NOLPJH+TimesNewRoman]i; [/FONT][/FONT]
[FONT=NOLPJH+TimesNewRoman]-Thứ [FONT=NOLPJH+TimesNewRoman]hai là [/FONT]đố[FONT=NOLPJH+TimesNewRoman]t l[/FONT]ươ[FONT=NOLPJH+TimesNewRoman]ng th[/FONT]ả[FONT=NOLPJH+TimesNewRoman]o tích tr[/FONT]ữ[FONT=NOLPJH+TimesNewRoman]; [/FONT][/FONT]
[FONT=NOLPJH+TimesNewRoman]-Thứ [FONT=NOLPJH+TimesNewRoman]ba là [/FONT]đố[FONT=NOLPJH+TimesNewRoman]t xe c[/FONT]ộ[FONT=NOLPJH+TimesNewRoman]; [/FONT][/FONT]
[FONT=NOLPJH+TimesNewRoman]-Thứ [FONT=NOLPJH+TimesNewRoman]t[/FONT]ư [FONT=NOLPJH+TimesNewRoman]là kho l[/FONT]ẫ[FONT=NOLPJH+TimesNewRoman]m; [/FONT][/FONT]
[FONT=NOLPJH+TimesNewRoman]-Thứ [FONT=NOLPJH+TimesNewRoman]n[/FONT]ă[FONT=NOLPJH+TimesNewRoman]m là [/FONT]đố[FONT=NOLPJH+TimesNewRoman]t [/FONT]độ[FONT=NOLPJH+TimesNewRoman]i ng[/FONT]ũ để [FONT=NOLPJH+TimesNewRoman]làm gi[/FONT]ặ[FONT=NOLPJH+TimesNewRoman]c r[/FONT]ố[FONT=NOLPJH+TimesNewRoman]i lo[/FONT]ạ[FONT=NOLPJH+TimesNewRoman]n. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]Muố[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]n dùng ho[/FONT]ả [FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]công, ph[/FONT]ả[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]i có nhân duyên, các ho[/FONT]ả [FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]khí ph[/FONT]ả[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]i c[/FONT]ụ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]u b[/FONT]ị [FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]s[/FONT]ẵ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]n sàng. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]Muố[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]n phóng ho[/FONT]ả [FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]ph[/FONT]ả[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]i ch[/FONT]ờ [FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]th[/FONT]ờ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]i ti[/FONT]ế[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]t, mu[/FONT]ố[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]n châm l[/FONT]ử[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]a ph[/FONT]ả[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]i ch[/FONT]ọ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]n ngày. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]Thờ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]i ti[/FONT]ế[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]t thu[/FONT]ậ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]n l[/FONT]ợ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]i là khí tr[/FONT]ờ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]i n[/FONT]ắ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]ng ráo. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]Ngày thuậ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]n l[/FONT]ơị [FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]là ngày mà m[/FONT]ặ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]t tr[/FONT]ă[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]ng [/FONT]ở [FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]l[/FONT]ạ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]i trong các sao C[/FONT]ơ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman], bích, D[/FONT]ự[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]c,Ch[/FONT]ẩ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]n. Nh[/FONT]ữ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]ng ngày m[/FONT]ặ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]t tr[/FONT]ă[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]ng [/FONT]ở [FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]l[/FONT]ạ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]i trong các sao [/FONT]ấ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]y là nh[/FONT]ữ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]ng ngày n[/FONT]ổ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]i gió. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]Khi dùng hoả [FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]công, ph[/FONT]ả[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]i bi[/FONT]ế[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]t [/FONT]ứ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]ng bi[/FONT]ế[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]n tu[/FONT]ỳ [FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]theo n[/FONT]ă[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]m tr[/FONT]ườ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]ng h[/FONT]ợ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]p phóng ho[/FONT]ả[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]: [/FONT][/FONT]
[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]-Lử[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]a cháy [/FONT]ở [FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]bên trong thì g[/FONT]ấ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]p ti[/FONT]ế[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]p [/FONT]ứ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]ng [/FONT]ở [FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]bên ngoài; [/FONT][/FONT]
[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]-Lử[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]a cháy r[/FONT]ồ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]i nh[/FONT]ư[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]ng binh [/FONT]đị[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]ch v[/FONT]ẫ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]n yên l[/FONT]ặ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]ng, hãy ch[/FONT]ờ [FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]xem mà ch[/FONT]ớ [FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]v[/FONT]ộ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]i [/FONT]đ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]ánh; [/FONT][/FONT]
[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]-Khi lử[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]a cháy to, vào [/FONT]đượ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]c thì vào, không vào [/FONT]đượ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]c thì thôi; [/FONT][/FONT]
[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]- Lử[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]a [/FONT]đ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]ã cháy [/FONT]đượ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]c [/FONT]ở [FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]ngoài, thì không c[/FONT]ầ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]n n[/FONT]ộ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]i [/FONT]ứ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]ng, l[/FONT]ự[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]a d[/FONT]ị[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]p thu[/FONT]ậ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]n l[/FONT]ợ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]i mà [/FONT]đ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]ánh vào. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]-Lử[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]a cháy [/FONT]ở [FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]trên lu[/FONT]ồ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]ng gió thì ch[/FONT]ớ ở [FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]d[/FONT]ướ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]i lu[/FONT]ồ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]ng gió [/FONT]đ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]ánh lên. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]-Ban ngày có gió nhiề[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]u, thì ban [/FONT]đ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]êm không có gió. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]Nhà binh phả[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]i bi[/FONT]ế[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]t n[/FONT]ă[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]m tr[/FONT]ườ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]ng h[/FONT]ợ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]p phát h[/FONT]ỏ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]a [/FONT]ấ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]y và ph[/FONT]ả[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]i tính toán ngày gi[/FONT]ờ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman], ph[/FONT]ươ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]ng h[/FONT]ướ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]ng [/FONT]để [FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]mà gi[/FONT]ữ [FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]gìn. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]Dùng lử[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]a [/FONT]để [FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]tr[/FONT]ợ [FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]giúp vào s[/FONT]ự [FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]t[/FONT]ấ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]n công thì sáng s[/FONT]ủ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]a d[/FONT]ễ [FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]th[/FONT]ấ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]y, dùng n[/FONT]ướ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]c [/FONT]để [FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]tr[/FONT]ợ [FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]giúp vào s[/FONT]ự [FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]t[/FONT]ấ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]n công thì [/FONT]đượ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]c m[/FONT]ạ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]nh th[/FONT]ế [FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]h[/FONT]ơ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]n. N[/FONT]ướ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]c có th[/FONT]ể [FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]dung [/FONT]để [FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]ng[/FONT]ă[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]n ch[/FONT]ặ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]n, ch[/FONT]ớ [FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]không th[/FONT]ể [FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]dùng [/FONT]để [FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]chi[/FONT]ế[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]m [/FONT]đ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]o[/FONT]ạ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]t. [/FONT][/FONT]
Đ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]ánh thì thắ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]ng, giành thì l[/FONT]ấ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]y [/FONT]đượ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]c, mà không t[/FONT]ưở[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]ng th[/FONT]ưở[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]ng công lao c[/FONT]ủ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]a s[/FONT]ĩ [FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]t[/FONT]ố[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]t, [/FONT]đ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]ó là m[/FONT]ộ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]t [/FONT]đ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]i[/FONT]ề[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]u nguy h[/FONT]ạ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]i, nh[/FONT]ư [FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]th[/FONT]ế [FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]ch[/FONT]ỉ ở [FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]l[/FONT]ạ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]i [/FONT]đấ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]t [/FONT]đị[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]ch tiêu phí ti[/FONT]ề[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]n m[/FONT]ộ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]t cách vô ích. Cho nên Vua sáng ph[/FONT]ả[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]i lo tính [/FONT]đ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]i[/FONT]ề[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]u [/FONT]ấ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]y, t[/FONT]ướ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]ng tài ph[/FONT]ả[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]i s[/FONT]ắ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]t [/FONT]đặ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]t vi[/FONT]ệ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]c [/FONT]ấ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]y. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]Không thấ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]y l[/FONT]ợ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]i thì [/FONT]đừ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]ng d[/FONT]ấ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]y binh, không nguy kh[/FONT]ố[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]n thì [/FONT]đừ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]ng [/FONT]đ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]ánh. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]Nhà vua không nên vì giậ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]n gi[/FONT]ữ [FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]mà d[/FONT]ấ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]y binh, t[/FONT]ướ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]ng không nên vì oán h[/FONT]ờ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]n mà gây chi[/FONT]ế[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]n. th[/FONT]ấ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]y có ích l[/FONT]ợ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]i cho n[/FONT]ướ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]c nhà thì d[/FONT]ấ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]y binh, không th[/FONT]ấ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]y ích l[/FONT]ợ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]i thì thôi. [/FONT][/FONT]
Đ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]ã giậ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]n có th[/FONT]ể [FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]m[/FONT]ừ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]ng tr[/FONT]ở [FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]l[/FONT]ạ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]i, [/FONT]đ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]ã h[/FONT]ờ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]n có th[/FONT]ể [FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]vui tr[/FONT]ở [FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]l[/FONT]ạ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]i; n[/FONT]ướ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]c m[/FONT]ấ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]t r[/FONT]ồ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]i thì khó l[/FONT]ấ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]y l[/FONT]ạ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]i ng[/FONT]ườ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]i ch[/FONT]ế[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]t r[/FONT]ồ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]i thì không th[/FONT]ể [FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]s[/FONT]ố[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ạ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]i. Cho nên vua sáng ph[/FONT]ả[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]i c[/FONT]ẩ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]n th[/FONT]ậ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]n v[/FONT]ề [FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]vi[/FONT]ệ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]c [/FONT]ấ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]y, t[/FONT]ướ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]ng tài ph[/FONT]ả[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]i c[/FONT]ả[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]nh giác v[/FONT]ề đ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]i[/FONT]ề[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]u [/FONT]ấ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]y, [/FONT]đ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]ó là phép yêu n[/FONT]ướ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]c, gi[/FONT]ữ [FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]binh [/FONT]đượ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]c v[/FONT]ẹ[FONT=NOLPGG+TimesNewRoman]n toàn. [/FONT][FONT=NOIGDH+TimesNewRoman]Thiên 13 Dùng gián [/FONT]đ[FONT=NOIGDH+TimesNewRoman]i[/FONT][FONT=NOIGDH+TimesNewRoman]p [/FONT][/FONT][FONT=NOIGDH+TimesNewRoman][/FONT]
 

khuất hữu tám

New member
11 Tháng mười 2009
56
0
0
51
Re: ai muốn học Tôn Tử Binh Pháp Phấn Mang kiếng Vào Nhá

:0biglaugh:
[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]Tôn Tử [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]nói: [/FONT][/FONT]
[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]Phàm dấ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]y binh m[/FONT]ườ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i v[/FONT]ạ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]n, [/FONT]đ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i xa ngàn d[/FONT]ặ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]m, tính chung các phí t[/FONT]ổ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]n c[/FONT]ủ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]a tr[/FONT]ă[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]m h[/FONT]ọ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman], s[/FONT]ự [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]cung ph[/FONT]ụ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ng c[/FONT]ủ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]a các nhà công. m[/FONT]ỗ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i ngày lên t[/FONT]ớ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i ngàn l[/FONT]ạ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ng vàng; trong ngoài ph[/FONT]ả[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i náo [/FONT]độ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ng, nhân dân ch[/FONT]ị[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]u v[/FONT]ấ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]t v[/FONT]ả [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]vì vi[/FONT]ệ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]c phu d[/FONT]ị[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ch [/FONT]ở [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]d[/FONT]ọ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]c [/FONT]đườ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ng, b[/FONT]ỏ [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]bê công vi[/FONT]ệ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]c làm [/FONT]ă[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]n, lên t[/FONT]ớ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i b[/FONT]ả[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]y m[/FONT]ươ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i v[/FONT]ạ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]n nhà. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]Kéo dài đế[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]n nhi[/FONT]ề[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]u n[/FONT]ă[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]m [/FONT]để [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]tranh th[/FONT]ắ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ợ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i trong m[/FONT]ộ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]t ngày,mà l[/FONT]ạ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i không dám ban t[/FONT]ướ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]c l[/FONT]ộ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]c,không dám th[/FONT]ưở[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ng tr[/FONT]ă[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]m l[/FONT]ạ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ng vàng [/FONT]để [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]dùng gián [/FONT]đ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i[/FONT]ệ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]p, [/FONT]đế[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]n n[/FONT]ỗ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i không bi[/FONT]ế[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]t tình hình quân [/FONT]đị[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ch, [/FONT]đ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ó là h[/FONT]ạ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ng ng[/FONT]ườ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i h[/FONT]ế[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]t s[/FONT]ứ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]c b[/FONT]ấ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]t nhân: ng[/FONT]ườ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i [/FONT]ấ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]y ch[/FONT]ẳ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ng [/FONT]đ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]áng làm ch[/FONT]ủ [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]t[/FONT]ướ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ng cu[/FONT]ả [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]m[/FONT]ọ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i ng[/FONT]ườ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i, ch[/FONT]ẳ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ng [/FONT]đ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]áng làm tôi phò chúa,không th[/FONT]ể [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]làm ch[/FONT]ủ đựơ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]c s[/FONT]ự [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]th[/FONT]ắ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ợ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i v[/FONT]ậ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]y! [/FONT][/FONT]
[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]Cho nên các bậ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]c vua sáng t[/FONT]ướ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ng tài, s[/FONT]ở [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]d[/FONT]ĩ [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]d[/FONT]ấ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]y binh th[/FONT]ắ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ng [/FONT]đị[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ch, thành công h[/FONT]ơ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]n ng[/FONT]ườ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i, [/FONT]đ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ó là nh[/FONT]ờ [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]biêt tr[/FONT]ướ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]c v[/FONT]ậ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]y. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]Biế[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]t tr[/FONT]ướ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]c [/FONT]đ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ây, không ph[/FONT]ả[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i nh[/FONT]ờ [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]qu[/FONT]ỷ [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]th[/FONT]ầ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]n mách b[/FONT]ả[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]o, không ph[/FONT]ả[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i nh[/FONT]ờ [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]so sánh các vi[/FONT]ệ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]c t[/FONT]ươ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ng t[/FONT]ự [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]mà tìm bi[/FONT]ế[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]t [/FONT]đượ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]c, ph[/FONT]ả[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i nh[/FONT]ờ [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ng[/FONT]ườ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i mà bi[/FONT]ế[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]t [/FONT]đượ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]c tình hình c[/FONT]ủ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]a quân [/FONT]đị[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ch. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]Dùng gián đ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]iêp thì có n[/FONT]ă[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]m lo[/FONT]ạ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i: [/FONT][/FONT]
[FONT=NOIHCF+TimesNewRoman]- Nhân gián( hươ[FONT=NOIHCF+TimesNewRoman]ng gián ) [/FONT][/FONT]
[FONT=NOIHCF+TimesNewRoman]- Tử [FONT=NOIHCF+TimesNewRoman]gián [/FONT][/FONT]
[FONT=NOIHCF+TimesNewRoman]- Nộ[FONT=NOIHCF+TimesNewRoman]i gián; [/FONT][/FONT]
[FONT=NOIHCF+TimesNewRoman]- Sinh gián [/FONT]
[FONT=NOIHCF+TimesNewRoman]- Phả[FONT=NOIHCF+TimesNewRoman]n gián. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]Khi nă[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]m h[/FONT]ạ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ng gián [/FONT]đ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i[/FONT]ệ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]p [/FONT]ấ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]y cùng kh[/FONT]ở[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i s[/FONT]ự[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman], không ai bi[/FONT]ế[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]t [/FONT]đượ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]c các [/FONT]đườ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ố[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i dò xét hi[/FONT]ể[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]m hóc c[/FONT]ủ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]a h[/FONT]ọ [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]nh[/FONT]ư [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]th[/FONT]ế [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]m[/FONT]ớ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i là th[/FONT]ầ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]n bí, [/FONT]đ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]áng g[/FONT]ọ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i là v[/FONT]ậ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]t báu c[/FONT]ủ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]a vua loài ng[/FONT]ườ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i v[/FONT]ậ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]y. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]Nhân gián, là nhân lấ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]y ng[/FONT]ườ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i làng bên n[/FONT]ướ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]c [/FONT]đị[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ch [/FONT]để [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]dùng làm gián [/FONT]đ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i[/FONT]ệ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]p. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]Nộ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i gián là nhân l[/FONT]ấ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]y quan l[/FONT]ạ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i c[/FONT]ủ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]a [/FONT]đị[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ch [/FONT]để [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]dùng làm gián [/FONT]đ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i[/FONT]ệ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]p. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]Phả[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]n gián là nhân l[/FONT]ấ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]y gián [/FONT]đ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i[/FONT]ệ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]p c[/FONT]ủ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]a [/FONT]đị[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ch [/FONT]để [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]dùng làm gián [/FONT]đ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i[/FONT]ệ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]p cho mình. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]Tử [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]gián là ta phô tr[/FONT]ươ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ng các v[/FONT]ậ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]t tr[/FONT]ả [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]giá ngoài, báo cho gián [/FONT]đ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i[/FONT]ệ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]p c[/FONT]ủ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]a ta bi[/FONT]ế[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]t [/FONT]để [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]truy[/FONT]ề[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]n tin cho [/FONT]đị[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ch; [/FONT][/FONT]
[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]Sinh gián là hạ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ng gián [/FONT]đ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i[/FONT]ệ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]p tr[/FONT]ở [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]v[/FONT]ề đượ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]c [/FONT]để [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]báo cáo tình hình. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]Trong ba quân, xét chung nhữ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ng ng[/FONT]ườ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i thân thi[/FONT]ế[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]t v[/FONT]ớ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i t[/FONT]ướ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ng suý thì không ai thân thi[/FONT]ế[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]t cho b[/FONT]ằ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ng gián [/FONT]đ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i[/FONT]ệ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]p,xét chung nh[/FONT]ữ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ng k[/FONT]ẻ đượ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]c th[/FONT]ưở[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ng thì không ai [/FONT]đượ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]c th[/FONT]ưở[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ng nhi[/FONT]ề[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]u cho b[/FONT]ằ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ng gián [/FONT]đ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i[/FONT]ệ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]p, xét chung các vi[/FONT]ệ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]c bí m[/FONT]ậ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]t thì không vi[/FONT]ệ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]c nào bí m[/FONT]ậ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]t cho b[/FONT]ằ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ng gián [/FONT]đ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i[/FONT]ệ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]p. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]Không phả[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i là b[/FONT]ậ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]c thánh trí thì không dùng [/FONT]đượ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]c gián [/FONT]đ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i[/FONT]ệ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]p, không ph[/FONT]ả[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i là b[/FONT]ậ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]c nhân ngh[/FONT]ĩ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]a thì không sai khi[/FONT]ế[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]n [/FONT]đượ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]c gián [/FONT]đ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i[/FONT]ệ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]p,không tinh vi khéo léo thì không bi[/FONT]ế[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]t [/FONT]đượ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]c th[/FONT]ự[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]c tình nh[/FONT]ờ [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]gián [/FONT]đ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i[/FONT]ệ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]p [/FONT][/FONT]
[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]Vi diệ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]u thay! Vi di[/FONT]ệ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]u thay! Không có vi[/FONT]ệ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]c gì mà không dùng gián [/FONT]đ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i[/FONT]ệ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]p. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]Gián đ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i[/FONT]ệ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]p c[/FONT]ủ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]a [/FONT]đị[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ch ch[/FONT]ư[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]a do thám ta xong mà ta nghe bi[/FONT]ế[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]t tr[/FONT]ướ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]c r[/FONT]ồ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i, thì gián [/FONT]đ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i[/FONT]ệ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]p c[/FONT]ủ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]a [/FONT]đị[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ch và k[/FONT]ẻ [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]cáo giác cho ta bi[/FONT]ế[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]t [/FONT]đề[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]u ph[/FONT]ả[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i gi[/FONT]ế[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]t ch[/FONT]ế[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]t. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]Khi muố[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]n [/FONT]đ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ánh quân nào, [/FONT]đề[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]u ph[/FONT]ả[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i bi[/FONT]ế[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]t rõ ng[/FONT]ườ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i t[/FONT]ướ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ng tr[/FONT]ấ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]n gi[/FONT]ữ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman], các ng[/FONT]ườ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i thân tín c[/FONT]ủ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]a ng[/FONT]ườ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i t[/FONT]ướ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ng, ng[/FONT]ườ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i ti[/FONT]ế[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]p khách, ng[/FONT]ườ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i gác c[/FONT]ử[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]a, ng[/FONT]ườ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i gi[/FONT]ữ [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]nhà(qu[/FONT]ả[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]n gia), tên h[/FONT]ọ [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]c[/FONT]ủ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]a t[/FONT]ừ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ng ng[/FONT]ườ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i, [/FONT]đề[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]u ph[/FONT]ả[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i ki[/FONT]ế[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]m gián [/FONT]đ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i[/FONT]ệ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]p c[/FONT]ủ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]a ta tìm tòi mà bi[/FONT]ế[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]t cho [/FONT]đủ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]Tìm cho ra gián đ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i[/FONT]ệ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]p mà [/FONT]đị[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ch sai t[/FONT]ớ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i do thám ta, l[/FONT]ấ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]y [/FONT]đ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i[/FONT]ề[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]u l[/FONT]ợ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i mà d[/FONT]ụ [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]d[/FONT]ỗ [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]h[/FONT]ọ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman], d[/FONT]ẫ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]n d[/FONT]ắ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]t h[/FONT]ọ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman], cho h[/FONT]ọ ă[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]n [/FONT]ở[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]: nh[/FONT]ư [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]th[/FONT]ế [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]có th[/FONT]ể [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]dùng h[/FONT]ọ [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]làm ph[/FONT]ả[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]n gián cho ta [/FONT]đượ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]c. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]Nhờ [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]h[/FONT]ọ [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]làm ph[/FONT]ả[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]n gián mà ta bi[/FONT]ế[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]t tình hình c[/FONT]ủ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]a n[/FONT]ướ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]c [/FONT]đị[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ch, do [/FONT]đ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ó ki[/FONT]ế[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]m [/FONT]đượ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]c h[/FONT]ươ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ng gián và n[/FONT]ộ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i gián bên n[/FONT]ướ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]c [/FONT]đị[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ch [/FONT]để [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]mà l[/FONT]ợ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i d[/FONT]ụ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ng. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]Nhân sự [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ph[/FONT]ả[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]n gián mà bi[/FONT]ế[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]t [/FONT]đị[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ch hình, cho nên khi[/FONT]ế[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]n t[/FONT]ử [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]gián bày [/FONT]đặ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]t vi[/FONT]ệ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]c d[/FONT]ố[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i trá [/FONT]để đế[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]n cáo giác v[/FONT]ớ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i quân [/FONT]đị[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ch. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]Nhân sự [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ph[/FONT]ả[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]n gián mà bi[/FONT]ế[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]t [/FONT]đị[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ch tình, cho nên có th[/FONT]ể [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]sai phái sinh gián [/FONT]đ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i v[/FONT]ề đ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]úng kì h[/FONT]ạ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]n. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]Nă[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]m vi[/FONT]ệ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]c gián [/FONT]đ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i[/FONT]ệ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]p nói trên, nhà vua ph[/FONT]ả[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i bi[/FONT]ế[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]t [/FONT]đủ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]. [/FONT][/FONT]
[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]Biế[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]t [/FONT]đủ [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]là nh[/FONT]ờ ở [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ph[/FONT]ả[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]n gián, cho nên ph[/FONT]ả[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]n gián không th[/FONT]ể [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]không h[/FONT]ậ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]u [/FONT]đ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ãi. Ngày x[/FONT]ư[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]a khi nhà Ân kh[/FONT]ở[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i ngh[/FONT]ĩ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]a thì ông Y Doãn [/FONT]ở [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]bên [/FONT]đấ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]t nhà H[/FONT]ạ để [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]dò xét; khi nhà Chu kh[/FONT]ở[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i ngh[/FONT]ĩ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]a thì ông Lã V[/FONT]ọ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ng [/FONT]ở [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]bên [/FONT]đấ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]t nhà Ân dò xét. Ch[/FONT]ỉ [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]b[/FONT]ậ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]c vua sáng, t[/FONT]ướ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ng tài m[/FONT]ớ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i có th[/FONT]ể [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]dùng b[/FONT]ậ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]c Th[/FONT]ượ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ng Trí làm gán [/FONT]đ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i[/FONT]ệ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]p nên [/FONT]đề[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]u thành công l[/FONT]ớ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]n. [/FONT]đ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ó là [/FONT]đ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]i[/FONT]ề[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]u c[/FONT]ố[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]t y[/FONT]ế[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]u c[/FONT]ủ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]a vi[/FONT]ệ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]c binh b[/FONT]ị[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman], ba quân nh[/FONT]ờ [FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]c[/FONT]ậ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]y vào [/FONT]đ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ó mà hành [/FONT]độ[FONT=NOIGGI+TimesNewRoman]ng.[/FONT][FONT=NPIFFI+TimesNewRoman]Các lo[/FONT][FONT=NPIFFI+TimesNewRoman]i [/FONT]đị[FONT=NPIFFI+TimesNewRoman]a hình chi[/FONT]ế[FONT=NPIFFI+TimesNewRoman]n [/FONT]đấ[FONT=NPIFFI+TimesNewRoman]u [/FONT][FONT=NPIFFI+TimesNewRoman][/FONT][/FONT]
[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]Nghiên cứ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]u v[/FONT]ề [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]binh pháp Tôn T[/FONT]ử [/FONT]
[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]Tả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n [/FONT]đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a - Khu v[/FONT]ự[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c x[/FONT]ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]y ra tác chi[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n trong n[/FONT]ộ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i [/FONT]đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a c[/FONT]ủ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a b[/FONT]ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n qu[/FONT]ố[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c, [/FONT]đượ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c g[/FONT]ọ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i b[/FONT]ằ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng t[/FONT]ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n [/FONT]đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a. T[/FONT]ạ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i sao g[/FONT]ọ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i là t[/FONT]ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n [/FONT]đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a? Tào Tháo b[/FONT]ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]o: Vì quân s[/FONT]ĩ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]quy[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n luy[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n quê h[/FONT]ươ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng, [/FONT]đườ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng sá t[/FONT]ươ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng [/FONT]đố[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i g[/FONT]ầ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n, con ng[/FONT]ườ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i d[/FONT]ễ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]tan tác m[/FONT]ấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t mát. Tôn V[/FONT]ũ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]cho r[/FONT]ằ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng ''t[/FONT]ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n [/FONT]đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a thì [/FONT]đừ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng [/FONT]đ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ánh''. Hà c[/FONT]ớ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]gì t[/FONT]ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n [/FONT]đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a l[/FONT]ạ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i d[/FONT]ừ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng [/FONT]đ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ánh? K[/FONT]ẻ đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ch dám xâm ph[/FONT]ạ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]m, ch[/FONT]ứ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng t[/FONT]ỏ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]chúng có [/FONT]ư[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]u th[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman], quân phòng th[/FONT]ủ ở [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]vào cái th[/FONT]ế [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t[/FONT]ươ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng [/FONT]đố[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i y[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]u cho nên tránh vi[/FONT]ệ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c v[/FONT]ộ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i vàng tác chi[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n, ch[/FONT]ỉ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]nên dùng ph[/FONT]ươ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng cách phòng th[/FONT]ủ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman], tiêu di[/FONT]ệ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t d[/FONT]ầ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n sinh l[/FONT]ự[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c [/FONT]đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ch, [/FONT]đợ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i th[/FONT]ờ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i c[/FONT]ơ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]có l[/FONT]ợ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i s[/FONT]ẽ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]quy[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t chi[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n v[/FONT]ớ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i k[/FONT]ẻ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]thù. Do v[/FONT]ậ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]y, Tôn V[/FONT]ũ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]l[/FONT]ạ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i nh[/FONT]ấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n m[/FONT]ạ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]nh: quân s[/FONT]ĩ đ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]óng n[/FONT]ơ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i t[/FONT]ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n [/FONT]đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a, [/FONT]đ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i[/FONT]ề[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]u quan tr[/FONT]ọ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng là h[/FONT]ọ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]phái có ý chí chi[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n [/FONT]đấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]u th[/FONT]ố[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng nh[/FONT]ấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t, lòng ng[/FONT]ườ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i son s[/FONT]ắ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t. ''Không t[/FONT]ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c chi[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n'' không có ngh[/FONT]ĩ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a không [/FONT]đ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ánh. Ý nói không dùng th[/FONT]ế [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]công mà ch[/FONT]ủ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]y[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]u dùng ph[/FONT]ươ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng cách phòng th[/FONT]ủ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]. [/FONT][/FONT]
[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]Khinh đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a - Khu v[/FONT]ự[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c tác chi[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n tung thâm g[/FONT]ầ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n [/FONT]đấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t n[/FONT]ướ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c c[/FONT]ủ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a k[/FONT]ẻ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]thù [/FONT]đượ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c g[/FONT]ọ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i b[/FONT]ằ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng khinh [/FONT]đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a. Ti[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n vào [/FONT]đấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t n[/FONT]ướ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c c[/FONT]ủ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a k[/FONT]ẻ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]thù ch[/FONT]ư[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a sâu, t[/FONT]ươ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng [/FONT]đố[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i g[/FONT]ầ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n [/FONT]đấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t n[/FONT]ướ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c mình, [/FONT]đườ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng giao thông c[/FONT]ủ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a tuy[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n sau không dài, d[/FONT]ễ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]v[/FONT]ậ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n chuy[/FONT]ể[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n l[/FONT]ươ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng th[/FONT]ự[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c và v[/FONT]ũ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]khí. Nh[/FONT]ư[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng [/FONT]đ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ã ti[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n sâu vào n[/FONT]ộ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i [/FONT]đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a c[/FONT]ủ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a k[/FONT]ẻ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]thù, khó tránh kh[/FONT]ỏ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i s[/FONT]ự [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ch[/FONT]ố[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng tr[/FONT]ả [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c[/FONT]ủ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a [/FONT]đố[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i ph[/FONT]ươ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng, cho nên quân s[/FONT]ĩ đ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]óng [/FONT]ở [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]vùng khinh [/FONT]đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a ph[/FONT]ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i b[/FONT]ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]o v[/FONT]ệ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ch[/FONT]ặ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t tr[/FONT]ậ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n [/FONT]đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a c[/FONT]ủ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a bên mình. Tôn V[/FONT]ũ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]b[/FONT]ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]o: “Khinh [/FONT]đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a thì không ng[/FONT]ừ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng ho[/FONT]ạ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t [/FONT]độ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng''. Phàm quân [/FONT]độ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i [/FONT]đ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ã ti[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n vào [/FONT]đấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t n[/FONT]ướ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c c[/FONT]ủ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a k[/FONT]ẻ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]thù thì nh[/FONT]ấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t thi[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t ph[/FONT]ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i d[/FONT]ự[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a vào [/FONT]ư[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]u th[/FONT]ế [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]quân s[/FONT]ự [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c[/FONT]ủ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a mình mà [/FONT]đ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ánh vào m[/FONT]ặ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t y[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]u c[/FONT]ủ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a [/FONT]đố[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i ph[/FONT]ươ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng. Thành ra, lúc m[/FONT]ớ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i tác chi[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n ph[/FONT]ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i ch[/FONT]ủ độ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng phát huy [/FONT]ư[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]u th[/FONT]ế [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t[/FONT]ấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n công, không [/FONT]đượ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c án binh b[/FONT]ấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t [/FONT]độ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng. Ph[/FONT]ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i ra s[/FONT]ứ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c ti[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n sâu vào [/FONT]đấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t n[/FONT]ướ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c c[/FONT]ủ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a [/FONT]đố[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i ph[/FONT]ươ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng, tiêu di[/FONT]ệ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t k[/FONT]ẻ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]thù tr[/FONT]ướ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c khi chúng ngh[/FONT]ĩ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ra cách phòng th[/FONT]ủ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]m[/FONT]ớ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i nh[/FONT]ằ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]m [/FONT]đạ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t [/FONT]đượ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c m[/FONT]ụ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c [/FONT]đ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ích chi[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n [/FONT]đấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]u. [/FONT][/FONT]
[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]Tranh đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a - Là khu v[/FONT]ự[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c quan tr[/FONT]ọ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng v[/FONT]ề [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]chính tr[/FONT]ị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman], kinh t[/FONT]ế [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]và quân s[/FONT]ự[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]. Tôn V[/FONT]ũ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]nh[/FONT]ậ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n [/FONT]đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]nh, bên nào có [/FONT]đượ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c tranh [/FONT]đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a thì bên [/FONT]đ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ó có l[/FONT]ợ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i th[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]. Thành ra tranh [/FONT]đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a là m[/FONT]ụ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c tiêu tranh giành c[/FONT]ủ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a [/FONT]đ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ôi bên. Tác chi[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n trong vùng tranh [/FONT]đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a ph[/FONT]ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i chú ý m[/FONT]ấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]y ph[/FONT]ươ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng di[/FONT]ệ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n sau [/FONT]đ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ây: [/FONT][/FONT]
[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]- Mộ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t là: vùng [/FONT]đấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t quan tr[/FONT]ọ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng nh[/FONT]ư[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng tr[/FONT]ố[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng v[/FONT]ắ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng. S[/FONT]ự [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]tranh ch[/FONT]ấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]p c[/FONT]ủ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a [/FONT]đ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ôi bên (v[/FONT]ề [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]nó) ch[/FONT]ư[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a phân th[/FONT]ắ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng b[/FONT]ạ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i. M[/FONT]ấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]u ch[/FONT]ố[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t c[/FONT]ủ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a s[/FONT]ự [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]th[/FONT]ắ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng b[/FONT]ạ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i lúc này là [/FONT]ở [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c[/FONT]ự [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ly g[/FONT]ầ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n xa c[/FONT]ủ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a [/FONT]đ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ôi bên [/FONT]đố[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i v[/FONT]ớ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i vùng [/FONT]đấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t [/FONT]đ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ó, tình tr[/FONT]ạ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng [/FONT]đườ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng giao thông qua l[/FONT]ạ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i [/FONT]ở đấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]y và d[/FONT]ụ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng c[/FONT]ụ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]làm [/FONT]đườ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng c[/FONT]ủ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a b[/FONT]ộ độ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i. Tr[/FONT]ướ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c tình hình [/FONT]ấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]y, b[/FONT]ộ độ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i tr[/FONT]ướ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c h[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t nên nhanh chóng hành quân t[/FONT]ớ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i con [/FONT]đườ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng mà k[/FONT]ẻ đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ch s[/FONT]ẽ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng[/FONT]ă[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n ch[/FONT]ặ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n [/FONT]đườ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng ti[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n quân c[/FONT]ủ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a [/FONT]đố[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i ph[/FONT]ươ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng nh[/FONT]ằ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]m b[/FONT]ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]o [/FONT]đả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]m cho b[/FONT]ộ độ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i ch[/FONT]ủ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]l[/FONT]ự[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c chi[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]m l[/FONT]ĩ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]nh [/FONT]đượ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c [/FONT]đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a hình. [/FONT][/FONT]
 

khuất hữu tám

New member
11 Tháng mười 2009
56
0
0
51
Re: ai muốn học Tôn Tử Binh Pháp Phấn XII

:jump:
[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]- Hai là: kẻ đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ch [/FONT]đ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ã chi[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]m [/FONT]đượ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c vùng [/FONT]đấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t [/FONT]đ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ó, nh[/FONT]ư[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng ch[/FONT]ư[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a [/FONT]ở [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]th[/FONT]ế [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]v[/FONT]ữ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng vàng. N[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]u bên ta lúc này có [/FONT]ư[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]u th[/FONT]ế [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]v[/FONT]ề [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]binh l[/FONT]ự[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c, nên l[/FONT]ậ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]p t[/FONT]ứ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c dùng ph[/FONT]ươ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng pháp t[/FONT]ấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n công. (Ngày nay g[/FONT]ọ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i là [/FONT]đ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ánh vào n[/FONT]ơ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i [/FONT]đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ch t[/FONT]ạ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]m trú quân, ch[/FONT]ư[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a [/FONT]ổ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n [/FONT]đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]nh) [/FONT][/FONT]
[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]- Ba là, kẻ đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ch [/FONT]đ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ã chi[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]m [/FONT]đượ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c vùng [/FONT]đấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t [/FONT]đ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ó và có [/FONT]đ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ông quân c[/FONT]ố [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]th[/FONT]ủ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]. Trong tr[/FONT]ườ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng h[/FONT]ợ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]p này, không nên công khai t[/FONT]ấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n công. Có th[/FONT]ể đ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i[/FONT]ề[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]u m[/FONT]ộ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t ít l[/FONT]ự[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c l[/FONT]ượ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng tinh nhu[/FONT]ệ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman], g[/FONT]ấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]p rút [/FONT]đ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ánh th[/FONT]ọ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c vào sau l[/FONT]ư[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng [/FONT]đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ch, ti[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n sâu vào h[/FONT]ậ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]u ph[/FONT]ươ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng c[/FONT]ủ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a chúng, phá ho[/FONT]ạ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i [/FONT]đườ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng giao thông, qu[/FONT]ấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]y r[/FONT]ố[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i k[/FONT]ẻ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]thù. [/FONT][/FONT]
[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]- Bố[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n là, bên ta [/FONT]đ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ã chi[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]m [/FONT]đượ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c vùng [/FONT]đấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t quan tr[/FONT]ọ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng [/FONT]đ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ó, nh[/FONT]ư[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng k[/FONT]ẻ đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ch có [/FONT]ư[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]u th[/FONT]ế [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]tuy[/FONT]ệ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t [/FONT]đố[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i v[/FONT]ề [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]binh l[/FONT]ự[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c và v[/FONT]ũ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]khí, bên ta khó gi[/FONT]ữ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n[/FONT]ổ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i thì [/FONT]đ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ành b[/FONT]ỏ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]m[/FONT]ặ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c vùng [/FONT]đấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t [/FONT]đ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ó cho k[/FONT]ẻ đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ch chi[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]m gi[/FONT]ữ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman], th[/FONT]ừ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a c[/FONT]ơ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]phân tán binh l[/FONT]ự[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c c[/FONT]ủ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a chúng. [/FONT][/FONT]
[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]Giao đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a - Vùng [/FONT]đấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t n[/FONT]ằ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]m [/FONT]ở [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]giao [/FONT]đ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i[/FONT]ể[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]m c[/FONT]ủ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a hai tr[/FONT]ụ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c [/FONT]đườ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng ngang d[/FONT]ọ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c. [/FONT]Ở [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]vùng [/FONT]đấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t này, quân ta có th[/FONT]ể đ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i qua, k[/FONT]ẻ đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ch c[/FONT]ũ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng có th[/FONT]ể [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]l[/FONT]ạ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i [/FONT]đế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n. Tôn V[/FONT]ũ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]nh[/FONT]ậ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n [/FONT]đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]nh: ''Giao [/FONT]đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a thì vô tuy[/FONT]ệ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t''. V[/FONT]ề [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]hàm ngh[/FONT]ĩ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a c[/FONT]ủ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a câu này, sách ''M[/FONT]ườ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i nhà chú thích Tôn T[/FONT]ử[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]'' [/FONT]đề[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]u có nh[/FONT]ữ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng cách gi[/FONT]ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i thích khác nhau. Ch[/FONT]ữ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]''tuy[/FONT]ệ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t'' [/FONT]ở đ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ây nên hi[/FONT]ể[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]u là [/FONT]đ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]o[/FONT]ạ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n tuy[/FONT]ệ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t, t[/FONT]ự[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a nh[/FONT]ư [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]l[/FONT]ờ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i nói [/FONT]đầ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]u v[/FONT]ề [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]v[/FONT]ấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n [/FONT]đề [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]hành quân mà ng[/FONT]ườ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i ch[/FONT]ỉ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]huy ph[/FONT]ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i ghi nh[/FONT]ớ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]. B[/FONT]ở[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i là t[/FONT]ụ đ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i[/FONT]ể[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]m giao thông, d[/FONT]ễ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]b[/FONT]ị [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]k[/FONT]ẻ đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ch c[/FONT]ắ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t [/FONT]đứ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t. Cho nên, Tôn V[/FONT]ũ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]m[/FONT]ớ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i nh[/FONT]ắ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c nh[/FONT]ở [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]''bên ta ph[/FONT]ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i c[/FONT]ẩ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n th[/FONT]ậ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n b[/FONT]ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]o v[/FONT]ệ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]nó'', nh[/FONT]ấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n m[/FONT]ạ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]nh khi tác chi[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n [/FONT]ở [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]vùng [/FONT]đấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t này, quân [/FONT]độ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i ph[/FONT]ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i t[/FONT]ă[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng c[/FONT]ườ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng vi[/FONT]ệ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c phòng th[/FONT]ủ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]. [/FONT][/FONT]
[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]Cù đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a - Khu v[/FONT]ự[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c ranh gi[/FONT]ớ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i gi[/FONT]ữ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a nhi[/FONT]ề[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]u n[/FONT]ướ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c v[/FONT]ớ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i h[/FONT]ệ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]th[/FONT]ố[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng giao thông phát tri[/FONT]ể[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n. V[/FONT]ớ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i khu v[/FONT]ự[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c này, m[/FONT]ộ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t n[/FONT]ướ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c nào t[/FONT]ấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n công, th[/FONT]ườ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng th[/FONT]ườ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng [/FONT]ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]nh h[/FONT]ưở[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng [/FONT]đế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n các qu[/FONT]ố[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c gia khác. Ho[/FONT]ặ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c gi[/FONT]ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman], có th[/FONT]ể [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]l[/FONT]ợ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i d[/FONT]ụ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng [/FONT]đượ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c qu[/FONT]ố[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c gia khác. B[/FONT]ở[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i v[/FONT]ậ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]y ph[/FONT]ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i tìm cách tranh th[/FONT]ủ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]các qu[/FONT]ố[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c gia khác, t[/FONT]ă[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng c[/FONT]ườ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng th[/FONT]ự[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c l[/FONT]ự[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c bên mình. Tôn V[/FONT]ũ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]nêu b[/FONT]ậ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t công vi[/FONT]ệ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c k[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t thân v[/FONT]ớ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i các ch[/FONT]ư [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]h[/FONT]ầ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]u, không ph[/FONT]ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i ch[/FONT]ỉ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ti[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n hành khi chi[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n tranh nguy c[/FONT]ấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]p. [/FONT]Đ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i[/FONT]ề[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]u ch[/FONT]ủ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]y[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]u là ph[/FONT]ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i có chính sách láng gi[/FONT]ề[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng h[/FONT]ữ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]u h[/FONT]ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]o lúc th[/FONT]ờ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i bình, bang giao g[/FONT]ắ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n bó. [/FONT][/FONT]
[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]Trọ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng [/FONT]đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a - Khu v[/FONT]ự[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c n[/FONT]ằ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]m sâu trong n[/FONT]ộ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i [/FONT]đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a c[/FONT]ủ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a k[/FONT]ẻ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]thù, r[/FONT]ờ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i xa thành ph[/FONT]ố [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]và [/FONT]ấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]p tr[/FONT]ạ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i c[/FONT]ủ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a bên ta, [/FONT]đượ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c g[/FONT]ọ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i b[/FONT]ằ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng tr[/FONT]ọ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng [/FONT]đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a. Tôn V[/FONT]ũ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]quan ni[/FONT]ệ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]m: trong vi[/FONT]ệ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c tác chi[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n, ''tr[/FONT]ọ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng [/FONT]đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a thì giành l[/FONT]ấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]y'', ''tr[/FONT]ọ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng [/FONT]đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a giúp bên ta v[/FONT]ậ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n chuy[/FONT]ể[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n [/FONT]đề[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]u [/FONT]đặ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n l[/FONT]ươ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng th[/FONT]ự[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c'' (thiên c[/FONT]ử[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]u [/FONT]đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a). Quân [/FONT]độ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i ti[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n sâu vào khu tung thâm c[/FONT]ủ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a [/FONT]đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ch, [/FONT]đườ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng giao thông gi[/FONT]ữ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a h[/FONT]ậ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]u ph[/FONT]ươ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng và m[/FONT]ặ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t tr[/FONT]ậ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n kéo dài ra, còn luôn b[/FONT]ị [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]k[/FONT]ẻ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]thù [/FONT]đ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ánh phá, th[/FONT]ườ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng x[/FONT]ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]y ra tình tr[/FONT]ạ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng giao thông gián [/FONT]đ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]o[/FONT]ạ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n. Thành th[/FONT]ử [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]có m[/FONT]ộ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t s[/FONT]ố [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]v[/FONT]ậ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t t[/FONT]ư [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]chi[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n tranh, nh[/FONT]ấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t là l[/FONT]ươ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng th[/FONT]ự[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c, c[/FONT]ầ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n ph[/FONT]ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i c[/FONT]ướ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]p t[/FONT]ạ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i ch[/FONT]ỗ để [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]b[/FONT]ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]o [/FONT]đả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]m cho cu[/FONT]ộ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c s[/FONT]ố[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng c[/FONT]ủ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a quân [/FONT]độ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i ta, là hi[/FONT]ệ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n t[/FONT]ượ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng bình th[/FONT]ườ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng. [/FONT][/FONT]
[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]Tỵ đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a - Khu v[/FONT]ự[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c núi non hi[/FONT]ể[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]m tr[/FONT]ở [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]và ao h[/FONT]ồ đượ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c g[/FONT]ọ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i là t[/FONT]ỵ đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a. [/FONT]Đặ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c [/FONT]đ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i[/FONT]ể[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]m c[/FONT]ủ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a t[/FONT]ỵ đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a là [/FONT]đ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i l[/FONT]ạ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i khó kh[/FONT]ă[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n. Vì th[/FONT]ế [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]nh[/FONT]ắ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c nh[/FONT]ở [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]''t[/FONT]ỵ đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a thì b[/FONT]ướ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c qua'', ngh[/FONT]ĩ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a là quân s[/FONT]ĩ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]khi tác chi[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n [/FONT]ở [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]khu v[/FONT]ự[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c này c[/FONT]ầ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n nhanh chóng xa r[/FONT]ờ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i nó, không nên [/FONT]ở [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]l[/FONT]ạ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i lâu. [/FONT][/FONT]
[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]Vi đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a - [/FONT]Đườ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng ti[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n ch[/FONT]ậ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t h[/FONT]ẹ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]p, [/FONT]đườ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng thoái xa x[/FONT]ă[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]m, khu v[/FONT]ự[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c tác chi[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n này [/FONT]đượ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c g[/FONT]ọ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i là vi [/FONT]đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a. Tôn V[/FONT]ũ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c[/FONT]ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]nh báo: ''vi [/FONT]đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a thì ph[/FONT]ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i tìm m[/FONT]ư[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]u k[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]''; Quân [/FONT]độ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i ho[/FONT]ạ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t [/FONT]đ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ông trong khu v[/FONT]ự[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c vi [/FONT]đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a ph[/FONT]ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i ngh[/FONT]ĩ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ra m[/FONT]ư[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]u k[/FONT]ế để [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]v[/FONT]ừ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a có th[/FONT]ể [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ti[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n, v[/FONT]ừ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a có th[/FONT]ể [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]thoái, [/FONT]đồ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng th[/FONT]ờ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i còn ph[/FONT]ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i [/FONT]đ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ánh l[/FONT]ừ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a k[/FONT]ẻ đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ch, ch[/FONT]ờ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]lúc chúng ch[/FONT]ể[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]nh m[/FONT]ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng, [/FONT]độ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t nhiên t[/FONT]ấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n công. Tôn V[/FONT]ũ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]còn b[/FONT]ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]o: ''V[/FONT]ớ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i vi [/FONT]đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a, bên ta c[/FONT]ầ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n [/FONT]đ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]óng c[/FONT]ử[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a phòng th[/FONT]ủ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]'' (thiên c[/FONT]ử[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]u [/FONT]đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a). Câu này ý ch[/FONT]ỉ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]trong tr[/FONT]ườ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng h[/FONT]ợ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]p bên ta b[/FONT]ị [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]bao vây, c[/FONT]ầ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n ch[/FONT]ủ độ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]p c[/FONT]ử[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a phòng th[/FONT]ủ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman], nh[/FONT]ằ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]m tránh vi[/FONT]ệ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c k[/FONT]ẻ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]thù dùng m[/FONT]ẹ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]o ''ba vây m[/FONT]ộ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t [/FONT]đ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]óng'' [/FONT]để [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]làm lung lay quy[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t tâm c[/FONT]ố [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]th[/FONT]ủ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]tr[/FONT]ậ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n [/FONT]đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a c[/FONT]ủ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a t[/FONT]ướ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng s[/FONT]ĩ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]. Ng[/FONT]ượ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c l[/FONT]ạ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i khi k[/FONT]ẻ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]thù v[/FONT]ướ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng, m[/FONT]ắ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c trong vòng vây nên dùng m[/FONT]ư[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]u l[/FONT]ượ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c, th[/FONT]ự[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c hi[/FONT]ệ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n chi[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n thu[/FONT]ậ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t t[/FONT]ấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n công b[/FONT]ằ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng tâm lý, v[/FONT]ậ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n d[/FONT]ụ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng các ph[/FONT]ươ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng cách làm tan rã [/FONT]độ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i ng[/FONT]ũ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman], g[/FONT]ọ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i hàng và công phá, nh[/FONT]ằ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]m th[/FONT]ự[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c hi[/FONT]ệ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n m[/FONT]ụ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c [/FONT]đ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ích c[/FONT]ủ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a vi[/FONT]ệ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c chi[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n [/FONT]đấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]u. [/FONT][/FONT]
[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]Tử đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a - Khu v[/FONT]ự[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c không có l[/FONT]ố[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i thoát g[/FONT]ọ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i là t[/FONT]ử đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a. Tác chi[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n trong khu v[/FONT]ự[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c t[/FONT]ử đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a n[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]u tham s[/FONT]ố[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng s[/FONT]ợ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ch[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t thì b[/FONT]ỏ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]m[/FONT]ạ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng là cái ch[/FONT]ắ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c. Chi[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n [/FONT]đấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]u d[/FONT]ũ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng c[/FONT]ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]m s[/FONT]ẽ đượ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c t[/FONT]ồ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n t[/FONT]ạ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i. Do [/FONT]đ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ó, [/FONT]ở [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]trong vùng “t[/FONT]ử đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a”, ph[/FONT]ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i ra s[/FONT]ứ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c chi[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n [/FONT]đấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]u, trong cái ch[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t m[/FONT]ư[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]u c[/FONT]ầ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]u s[/FONT]ự [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]s[/FONT]ố[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng. Khi quân s[/FONT]ĩ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]r[/FONT]ơ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i vào vùng t[/FONT]ử đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a, t[/FONT]ướ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ĩ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]nh ph[/FONT]ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i th[/FONT]ể [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]hi[/FONT]ệ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n tr[/FONT]ướ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c ba quân lòng c[/FONT]ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]m t[/FONT]ử[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman], khi[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n toàn th[/FONT]ể [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]quân s[/FONT]ĩ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]quy[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t giành l[/FONT]ấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]y s[/FONT]ự [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]s[/FONT]ố[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng trong vùng t[/FONT]ử đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a.Vi[/FONT]ệ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c tìm ph[/FONT]ươ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng cách tác chi[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n thích h[/FONT]ợ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]p v[/FONT]ớ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i [/FONT]đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a hình là nguyên t[/FONT]ắ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c tác chi[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n c[/FONT]ơ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]b[/FONT]ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n c[/FONT]ủ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a b[/FONT]ộ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]binh. Th[/FONT]ờ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i x[/FONT]ư[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a ch[/FONT]ư[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a có các quân ch[/FONT]ủ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng hi[/FONT]ệ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n [/FONT]đạ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i nh[/FONT]ư [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]không quân và h[/FONT]ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i quân. M[/FONT]ọ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i cu[/FONT]ộ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c chi[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n tranh [/FONT]đề[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]u di[/FONT]ễ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n ra trên m[/FONT]ặ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t [/FONT]đấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]t, d[/FONT]ẫ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]u là trong chi[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n tranh hi[/FONT]ệ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n [/FONT]đạ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i, không quân và h[/FONT]ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i quân c[/FONT]ũ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng ph[/FONT]ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i ngh[/FONT]ĩ đế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n s[/FONT]ự ả[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]nh h[/FONT]ưở[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng c[/FONT]ủ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a c[/FONT]ơ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c[/FONT]ấ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]u l[/FONT]ụ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c quân [/FONT]đố[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i v[/FONT]ớ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i mình. Vì v[/FONT]ậ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]y, vi[/FONT]ệ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c tìm ph[/FONT]ươ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng cách tác chi[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n thích h[/FONT]ợ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]p v[/FONT]ớ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i [/FONT]đị[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]a hình v[/FONT]ẫ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n là [/FONT]đ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i[/FONT]ề[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]u c[/FONT]ự[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]c k[/FONT]ỳ [FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]quan tr[/FONT]ọ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]ng [/FONT]đố[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i v[/FONT]ớ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i chi[/FONT]ế[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n tranh hi[/FONT]ệ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]n [/FONT]đạ[FONT=NPIFGK+TimesNewRoman]i. [/FONT][FONT=NJECDC+TimesNewRoman]Ph[/FONT][FONT=NJECDC+TimesNewRoman]L[/FONT][FONT=NJECDC+TimesNewRoman]c [/FONT][FONT=NJECDC+TimesNewRoman][/FONT][/FONT]
[FONT=NJECDC+TimesNewRoman]Th[FONT=NJECDC+TimesNewRoman]ng chi[/FONT]ế[FONT=NJECDC+TimesNewRoman]n k[/FONT]ế [FONT=NJECDC+TimesNewRoman]g[/FONT][FONT=NJECDC+TimesNewRoman]m có: [/FONT][FONT=NJECGD+TimesNewRoman]1-Man thiên quá h[/FONT][FONT=NJECGD+TimesNewRoman]i (d[/FONT][FONT=NJECGD+TimesNewRoman]i tr[/FONT][FONT=NJECGD+TimesNewRoman]i qua bi[/FONT][FONT=NJECGD+TimesNewRoman]n) 2-Vi Ng[/FONT][FONT=NJECGD+TimesNewRoman]y c[/FONT][FONT=NJECGD+TimesNewRoman]u Tri[/FONT][FONT=NJECGD+TimesNewRoman]u (vây Ng[/FONT][FONT=NJECGD+TimesNewRoman]y c[/FONT][FONT=NJECGD+TimesNewRoman]u Tri[/FONT][FONT=NJECGD+TimesNewRoman]u) 3-Tá [/FONT]đ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]ao sát nhân (m[/FONT]ượ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]n dao gi[/FONT]ế[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]t ng[/FONT]ườ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]i) 4-D[/FONT]ĩ [FONT=NJECGD+TimesNewRoman]d[/FONT][FONT=NJECGD+TimesNewRoman]t [/FONT]đ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]ãi lao (l[/FONT][FONT=NJECGD+TimesNewRoman]y nhàn [/FONT]đ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]ãi m[/FONT][FONT=NJECGD+TimesNewRoman]t) [/FONT][/FONT]
 

khuất hữu tám

New member
11 Tháng mười 2009
56
0
0
51
Re: ai muốn học Tôn Tử Binh Pháp Phấn XIII

:friend:
[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]5-Tấ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]n h[/FONT]ỏ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]a [/FONT]đả [FONT=NJECGD+TimesNewRoman]c[/FONT]ướ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]p (nhân cháy nhà [/FONT]đ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]ánh c[/FONT]ướ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]p) 6-Thanh ngôn kích tây (nói th[/FONT]ẳ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]ng là [/FONT]đ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]ánh phía tây) [/FONT]Đị[FONT=NJECDC+TimesNewRoman]ch chi[/FONT]ế[FONT=NJECDC+TimesNewRoman]n k[/FONT]ế [FONT=NJECDC+TimesNewRoman]g[/FONT][FONT=NJECDC+TimesNewRoman]m có: [/FONT][FONT=NJECGD+TimesNewRoman]1-Vô trung sinh h[/FONT]ữ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]u (trong không sinh có) 2-Ám [/FONT]độ [FONT=NJECGD+TimesNewRoman]Tr[/FONT]ầ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]n Th[/FONT]ươ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]ng (lén [/FONT]đ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]i qua Tr[/FONT]ầ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]n Th[/FONT]ươ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]ng - ghi chú ng[/FONT]ườ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]i [/FONT]đọ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]c: nay [/FONT]ở [FONT=NJECGD+TimesNewRoman]t[/FONT]ỉ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]nh Thi[/FONT]ể[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]m Tây) 3-Cách ng[/FONT]ạ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]n quan h[/FONT]ỏ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]a (cách b[/FONT]ờ [FONT=NJECGD+TimesNewRoman]xem l[/FONT]ử[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]a) 4- Lý [/FONT]đạ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]i [/FONT]đ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]ào c[/FONT]ươ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]ng (m[/FONT]ậ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]n ch[/FONT]ế[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]t thay [/FONT]đ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]ào) 5-Thu[/FONT]ậ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]n th[/FONT]ủ [FONT=NJECGD+TimesNewRoman]khiên d[/FONT]ươ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]ng (thu[/FONT]ậ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]n tay b[/FONT]ắ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]t dê) 6-... [/FONT]đ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]ây thi[/FONT]ế[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]u m[/FONT]ộ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]t k[/FONT]ế [FONT=NJECDC+TimesNewRoman]Công chi[/FONT]ế[FONT=NJECDC+TimesNewRoman]n k[/FONT]ế [FONT=NJECDC+TimesNewRoman]g[/FONT][FONT=NJECDC+TimesNewRoman]m có: [/FONT][FONT=NJECGD+TimesNewRoman]1-[/FONT]Đả [FONT=NJECGD+TimesNewRoman]th[/FONT]ả[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]o kinh xà ([/FONT]đ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]ánh c[/FONT]ỏ độ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]ng r[/FONT]ắ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]n) 2-T[/FONT]ả [FONT=NJECGD+TimesNewRoman]thi hoàn h[/FONT]ồ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]n (m[/FONT]ượ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]n xác tr[/FONT]ả [FONT=NJECGD+TimesNewRoman]h[/FONT]ồ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]n) 3-[/FONT]Đ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]i[/FONT]ệ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]u h[/FONT]ổ [FONT=NJECGD+TimesNewRoman]ly s[/FONT]ơ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]n (b[/FONT]ắ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]t h[/FONT]ổ [FONT=NJECGD+TimesNewRoman]lìa núi) 4-D[/FONT]ụ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]c c[/FONT]ầ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]m c[/FONT]ố [FONT=NJECGD+TimesNewRoman]túng (mu[/FONT]ố[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]n b[/FONT]ắ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]t thì th[/FONT]ả[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]) 5-Phao chuyên d[/FONT]ẫ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]n ng[/FONT]ọ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]c (ném g[/FONT]ạ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]ch [/FONT]đư[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]a ng[/FONT]ọ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]c [/FONT]đế[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]n) 6-C[/FONT]ầ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]m t[/FONT]ặ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]c c[/FONT]ầ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]m v[/FONT]ươ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]ng (b[/FONT]ắ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]t gi[/FONT]ặ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]c b[/FONT]ắ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]t vua) [/FONT][FONT=NJECDC+TimesNewRoman]H[/FONT][FONT=NJECDC+TimesNewRoman]n chi[/FONT]ế[FONT=NJECDC+TimesNewRoman]n k[/FONT]ế [FONT=NJECDC+TimesNewRoman]g[/FONT][FONT=NJECDC+TimesNewRoman]m có: [/FONT][FONT=NJECGD+TimesNewRoman]1-Phú [/FONT]để [FONT=NJECGD+TimesNewRoman]tr[/FONT]ừ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]u tân (r[/FONT]ủ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]i c[/FONT]ủ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]i d[/FONT]ướ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]i [/FONT]đ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]áy n[/FONT]ồ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]i) 2-H[/FONT]ỗ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]n th[/FONT]ủ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]y mô ng[/FONT]ư [FONT=NJECGD+TimesNewRoman]([/FONT]đụ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]c n[/FONT]ướ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]c mò cá) 3-Kim thi[/FONT]ề[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]n thoát xác (ve vàng l[/FONT]ộ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]t xác) 4-Quan môn trúc t[/FONT]ặ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]c ([/FONT]đ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]óng c[/FONT]ử[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]a b[/FONT]ắ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]t gi[/FONT]ặ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]c) 5-Vi[/FONT]ễ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]n giao c[/FONT]ậ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]n công (xa thì ch[/FONT]ơ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]i, g[/FONT]ầ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]n thì [/FONT]đ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]ánh) 6-Gi[/FONT]ả đạ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]o ph[/FONT]ạ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]t Qu[/FONT]ắ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]c (m[/FONT]ượ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]n [/FONT]đườ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]ng [/FONT]đ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]ánh Qu[/FONT]ắ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]c) [/FONT][FONT=NJECDC+TimesNewRoman]T[/FONT][FONT=NJECDC+TimesNewRoman]ch chi[/FONT]ế[FONT=NJECDC+TimesNewRoman]n k[/FONT]ế [FONT=NJECDC+TimesNewRoman]g[/FONT][FONT=NJECDC+TimesNewRoman]m có: [/FONT][FONT=NJECGD+TimesNewRoman]1-Du l[/FONT]ươ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]ng hoán tr[/FONT]ụ [FONT=NJECGD+TimesNewRoman](tr[/FONT]ộ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]m r[/FONT]ườ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]ng thay c[/FONT]ộ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]t) 2-Ch[/FONT]ỉ [FONT=NJECGD+TimesNewRoman]tang m[/FONT]ạ [FONT=NJECGD+TimesNewRoman]hoè (ch[/FONT]ỉ [FONT=NJECGD+TimesNewRoman]cây dâu m[/FONT]ắ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]ng cây hoè) 3-Gi[/FONT]ả [FONT=NJECGD+TimesNewRoman]si b[/FONT]ấ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]t [/FONT]đ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]iên (gi[/FONT]ả [FONT=NJECGD+TimesNewRoman]ngu không [/FONT]đ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]iên) 4-Th[/FONT]ượ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]ng [/FONT]ố[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]c tr[/FONT]ừ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]u thê (lên nhà rút thang) 5-Th[/FONT]ụ [FONT=NJECGD+TimesNewRoman]th[/FONT]ượ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]ng khai hoa (trên cây hoa n[/FONT]ở[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]) 6-Ph[/FONT]ả[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]n khách vi ch[/FONT]ủ [FONT=NJECGD+TimesNewRoman]([/FONT]đổ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]i khách làm ch[/FONT]ủ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]) [/FONT][FONT=NJECDC+TimesNewRoman]B[/FONT][FONT=NJECDC+TimesNewRoman]i chi[/FONT]ế[FONT=NJECDC+TimesNewRoman]n k[/FONT]ế [FONT=NJECDC+TimesNewRoman]g[/FONT][FONT=NJECDC+TimesNewRoman]m có: [/FONT][FONT=NJECGD+TimesNewRoman]1-M[/FONT]ỹ [FONT=NJECGD+TimesNewRoman]nhân k[/FONT]ế [FONT=NJECGD+TimesNewRoman]2-Không thành k[/FONT]ế [FONT=NJECGD+TimesNewRoman]3-Ph[/FONT]ả[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]n gián k[/FONT]ế [FONT=NJECGD+TimesNewRoman]4-Kh[/FONT]ổ [FONT=NJECGD+TimesNewRoman]nh[/FONT]ụ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]c k[/FONT]ế [FONT=NJECGD+TimesNewRoman]5-Liên hoàn k[/FONT]ế [FONT=NJECGD+TimesNewRoman]6-T[/FONT]ẩ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]u vi th[/FONT]ượ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]ng. [/FONT]Đ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]ó là 36 k[/FONT]ế [FONT=NJECGD+TimesNewRoman]c[/FONT]ủ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]a ng[/FONT]ườ[FONT=NJECGD+TimesNewRoman]i Trung Hoa. [/FONT][FONT=NKBMCL+TimesNewRoman]Ph[/FONT]ươ[FONT=NKBMCL+TimesNewRoman]ng pháp 4 làm ch[/FONT][/FONT]
[FONT=NKBMCL+TimesNewRoman]Nghiên c[FONT=NKBMCL+TimesNewRoman]u v[/FONT][FONT=NKBMCL+TimesNewRoman]binh pháp Tôn T[/FONT][/FONT]
[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]Tôn Vũ [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman](Tôn T[/FONT]ử[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]) cho r[/FONT]ằ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng, s[/FONT]ự [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]t[/FONT]ố[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]t x[/FONT]ấ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]u v[/FONT]ề [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]nhân t[/FONT]ố [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]tinh th[/FONT]ầ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n, s[/FONT]ự [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]m[/FONT]ạ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]nh y[/FONT]ế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]u v[/FONT]ề [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]tình tr[/FONT]ạ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng th[/FONT]ể [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]l[/FONT]ự[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c, cái [/FONT]ư[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]u cái khuy[/FONT]ế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]t trong vi[/FONT]ệ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c b[/FONT]ố [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]trí tr[/FONT]ậ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n [/FONT]đị[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]a chi[/FONT]ế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]m m[/FONT]ộ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]t v[/FONT]ị [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]trí quan tr[/FONT]ọ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng trong v[/FONT]ấ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n [/FONT]đề [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]tác chi[/FONT]ế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n. Do v[/FONT]ậ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]y ông nêu lên ph[/FONT]ươ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng pháp “b[/FONT]ố[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n làm ch[/FONT]ủ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]”: “Làm ch[/FONT]ủ [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]chí khí, làm ch[/FONT]ủ [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]nhân tâm, làm ch[/FONT]ủ [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]nhân l[/FONT]ự[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c và làm ch[/FONT]ủ [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]s[/FONT]ự [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]bi[/FONT]ế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n [/FONT]đổ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i”. Ông phát bi[/FONT]ể[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]u trong “Thiên quân tranh”: “Ban ngày thì chí khí s[/FONT]ắ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c s[/FONT]ả[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]o, ban [/FONT]đ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]êm thì chí khí cùn nh[/FONT]ụ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]t, ch[/FONT]ậ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]p t[/FONT]ố[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i thì chí khí tr[/FONT]ở [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]v[/FONT]ề[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman], [/FONT]đ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ó là làm ch[/FONT]ủ [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]chí khí; [/FONT]đố[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i x[/FONT]ử [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]v[/FONT]ớ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i r[/FONT]ố[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i lo[/FONT]ạ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n b[/FONT]ằ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng s[/FONT]ự [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]làm ch[/FONT]ủ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman], [/FONT]đố[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i x[/FONT]ử [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]v[/FONT]ớ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i [/FONT]ồ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n ào b[/FONT]ằ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng yên t[/FONT]ĩ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]nh, [/FONT]đ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ó là làm ch[/FONT]ủ [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]nhân tâm; [/FONT]đố[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i x[/FONT]ử [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]v[/FONT]ớ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i cái xa b[/FONT]ằ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng cái g[/FONT]ầ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n, [/FONT]đố[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i x[/FONT]ử [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]v[/FONT]ớ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i cái [/FONT]đ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ói b[/FONT]ằ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng cái no, [/FONT]đ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ó là làm ch[/FONT]ủ [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]nhân l[/FONT]ự[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c; không c[/FONT]ầ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]u [/FONT]đượ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c c[/FONT]ờ [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]chính th[/FONT]ố[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng, ch[/FONT]ớ đ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ánh vào tr[/FONT]ậ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n [/FONT]đị[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]a m[/FONT]ộ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]t cách [/FONT]đườ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng hoàng”, [/FONT]đ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ó là làm ch[/FONT]ủ [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]s[/FONT]ự [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]bi[/FONT]ế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n [/FONT]đổ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i. Ph[/FONT]ươ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng pháp “B[/FONT]ố[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n làm ch[/FONT]ủ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]” [/FONT]đượ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c Tôn V[/FONT]ũ [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]nêu lên nh[/FONT]ư [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]sau: [/FONT][/FONT]
[FONT=NKBMCL+TimesNewRoman]Làm ch[FONT=NKBMCL+TimesNewRoman]chí khí: [/FONT][FONT=NKBMCL+TimesNewRoman][/FONT][/FONT]
[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]Thờ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i x[/FONT]ư[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]a, tác chi[/FONT]ế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n g[/FONT]ắ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n li[/FONT]ề[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n v[/FONT]ớ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i vi[/FONT]ệ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c [/FONT]đ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ánh nhau tr[/FONT]ự[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c ti[/FONT]ế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]p, s[/FONT]ự [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]th[/FONT]ắ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng b[/FONT]ạ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i c[/FONT]ủ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]a chi[/FONT]ế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n tranh v[/FONT]ớ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i d[/FONT]ũ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng khí c[/FONT]ủ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]a quân s[/FONT]ĩ [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]có m[/FONT]ố[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i quan h[/FONT]ệ [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c[/FONT]ự[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c k[/FONT]ỳ [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]m[/FONT]ậ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]t thi[/FONT]ế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]t. S[/FONT]ĩ [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]khí và ý chí chi[/FONT]ế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n [/FONT]đấ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]u là nhân t[/FONT]ố [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]hàng [/FONT]đầ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]u c[/FONT]ủ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]a s[/FONT]ứ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c chi[/FONT]ế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n [/FONT]đấ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]u. S[/FONT]ĩ [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]khí dâng cao thì d[/FONT]ễ [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]dành th[/FONT]ắ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ợ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i, s[/FONT]ĩ [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]khí sa sút thì th[/FONT]ườ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng d[/FONT]ẫ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n [/FONT]đế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n th[/FONT]ấ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]t b[/FONT]ạ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i. [/FONT][/FONT]
[FONT=NKBMCL+TimesNewRoman]Làm ch[FONT=NKBMCL+TimesNewRoman]nhân tâm: [/FONT][FONT=NKBMCL+TimesNewRoman][/FONT][/FONT]
[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]Ý nói trướ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c tr[/FONT]ậ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n [/FONT]đ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ánh và trong tr[/FONT]ậ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n [/FONT]đ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ánh, t[/FONT]ướ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng soái không [/FONT]đượ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c dao [/FONT]độ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng ho[/FONT]ặ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c d[/FONT]ễ [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]dàng thay [/FONT]đổ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i quy[/FONT]ế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]t tâm chi[/FONT]ế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n [/FONT]đấ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]u nh[/FONT]ư đ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ã tuyên th[/FONT]ệ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]. Ch[/FONT]ữ [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]“Tâm” [/FONT]ở đ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ây ng[/FONT]ườ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i th[/FONT]ờ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i tr[/FONT]ướ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c g[/FONT]ọ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i b[/FONT]ằ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng “b[/FONT]ả[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n tâm”, “tâm m[/FONT]ư[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]u”, m[/FONT]ặ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c d[/FONT]ầ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]u n[/FONT]ộ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i dung c[/FONT]ủ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]a nó bao g[/FONT]ồ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]m các ph[/FONT]ươ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng di[/FONT]ệ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n khí ch[/FONT]ấ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]t tinh th[/FONT]ầ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n và tu d[/FONT]ưỡ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng t[/FONT]ư [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]t[/FONT]ưở[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng, nh[/FONT]ư[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng h[/FONT]ạ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]t nhân là lòng quy[/FONT]ế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]t tâm chi[/FONT]ế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n [/FONT]đấ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]u c[/FONT]ủ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]a t[/FONT]ướ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng soái. [/FONT][/FONT]
[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]Xung quanh v[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n [/FONT]đề [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]lòng quy[/FONT]ế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]t tâm chi[/FONT]ế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n [/FONT]đấ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]u c[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]a ng[/FONT]ườ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i ch[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]huy, Tôn T[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]nói trong “Thiên quân tranh”: “T[/FONT]ướ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng có th[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]dành lòng ng[/FONT]ườ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i”. Ông còn b[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]o: “[/FONT]Đố[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i x[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]v[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i r[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i lo[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n b[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng vi[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c làm ch[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman], [/FONT]đố[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i x[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]v[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i s[/FONT]ự ồ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n ào b[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng s[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]yên t[/FONT]ĩ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]nh, [/FONT]đ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ó là làm ch[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]nhân tâm”. [/FONT]Đ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]u này nói lên cu[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c [/FONT]đấ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]u tranh gi[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]a lòng quy[/FONT]ế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]t tâm chi[/FONT]ế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n [/FONT]đấ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]u c[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]a bên ta v[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i lòng “lung lay” hay cái “v[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng tâm”, “[/FONT]Đ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]o[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n tâm” trong quy[/FONT]ế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]t tâm chi[/FONT]ế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n [/FONT]đấ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]u c[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]a [/FONT]đố[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i ph[/FONT]ươ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng. V[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]“v[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng tâm” m[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]t nhà h[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c gi[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]h[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]Hà chú thích: “Không có v[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]t[/FONT]ướ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng nào l[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i mu[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n [/FONT]đơ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n [/FONT]độ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c m[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]t mình, ch[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]d[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]a vào s[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]tinh t[/FONT]ế [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]khôn ngoan c[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]a m[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]t cá nhân, mà mu[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n liên k[/FONT]ế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]t v[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i hàng v[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n con ng[/FONT]ườ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i, [/FONT]để đố[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i phó v[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i k[/FONT]ẻ đị[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ch nh[/FONT]ư [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]h[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman], báo. Cái l[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i cái h[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i [/FONT]đ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]an xen, cái th[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng cái b[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i l[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n l[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n, ng[/FONT]ườ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i tài trí ph[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i bi[/FONT]ế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n, trù li[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]u trong tâm trí, không phóng [/FONT]đạ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i s[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]vi[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c, ph[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i ng[/FONT]ă[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n n[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]p [/FONT]đượ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c th[/FONT]ế [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]sao ch[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng [/FONT]đ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]áng g[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i là [/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng bi[/FONT]ế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n khôn cùng, x[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]s[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]r[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ch ròi?”. [/FONT]Đ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ó là nói v[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]t[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]m quan tr[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng c[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]a “v[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng tâm”. [/FONT]Đỗ [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]M[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c phát bi[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]u: “T[/FONT]ư [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]Mã Pháp nói: B[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n ch[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]t ph[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i v[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng vàng, bi[/FONT]ế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]t [/FONT]đượ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c k[/FONT]ẻ đị[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ch s[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]có cách [/FONT]đố[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i phó, b[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n tâm [/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n [/FONT]đị[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]nh, nh[/FONT]ư[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng còn ph[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i bi[/FONT]ế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]t [/FONT]đ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]u khi[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n nó, làm cho th[/FONT]ế ổ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n [/FONT]đị[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]nh càng tr[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]nên ch[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c ch[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n, [/FONT]đừ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng b[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n tâm [/FONT]đế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n s[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]nhi[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]u lo[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n, [/FONT]đừ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng vì cái l[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i tr[/FONT]ướ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c m[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]t. [/FONT]Đợ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i ch[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng nào k[/FONT]ẻ đị[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ch r[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i lo[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n, [/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n ã thì xu[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]t quân t[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n công”. [/FONT]Đấ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]y là nói v[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]yêu c[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]u c[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]a “v[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng tâm”. Tr[/FONT]ươ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng D[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]b[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]o: “L[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]y tr[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng tr[/FONT]ị đố[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i x[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]v[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i r[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i lo[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n, l[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]y cái t[/FONT]ĩ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]nh l[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng [/FONT]đố[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i x[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]v[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i cái [/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n ào, l[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]y cái bình tâm [/FONT]đố[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i x[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]v[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i cái nôn nóng, l[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]y s[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]nh[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n n[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i [/FONT]đố[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i x[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]v[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i gi[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n d[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman], [/FONT]đ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ó là nói v[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ph[/FONT]ươ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng pháp c[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]a “v[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng tâm”. V[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]“[/FONT]đ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]o[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n tâm”, Lý Chuyên nói: “B[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c t[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c d[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n [/FONT]đế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n ph[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n n[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman], càn qu[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]y d[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n [/FONT]đế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n r[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i lo[/FONT][FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n, [/FONT][/FONT]
 

khuất hữu tám

New member
11 Tháng mười 2009
56
0
0
51
Re: ai muốn học Tôn Tử Binh Pháp Phấn XIV

:1351:
[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]nhỏ [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]nhen [/FONT]đ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i [/FONT]đế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n kiêu c[/FONT]ă[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng, ng[/FONT]ă[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n cách d[/FONT]ẫ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n [/FONT]đế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n xa l[/FONT]ạ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]”. [/FONT]Đ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ó là nói v[/FONT]ề [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]các ph[/FONT]ươ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng pháp “[/FONT]đ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]o[/FONT]ạ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n tâm”. [/FONT][FONT=NKBMCL+TimesNewRoman]Làm ch[/FONT][FONT=NKBMCL+TimesNewRoman]nhân l[/FONT][FONT=NKBMCL+TimesNewRoman]c: [/FONT][FONT=NKBMCL+TimesNewRoman][/FONT][/FONT]
[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]Ý chỉ [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]vi[/FONT]ệ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c tiêu hao và làm m[/FONT]ỏ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i m[/FONT]ệ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]t s[/FONT]ứ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c chi[/FONT]ế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n [/FONT]đấ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]u c[/FONT]ủ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]a k[/FONT]ẻ [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]thù. Tôn V[/FONT]ũ [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]nêu lên ph[/FONT]ươ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng pháp “làm ch[/FONT]ủ [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]nhân l[/FONT]ự[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c” trong “Thiên quân tranh”: “[/FONT]Đố[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i x[/FONT]ử [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]v[/FONT]ớ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i cái xa b[/FONT]ằ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng cái g[/FONT]ầ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n, [/FONT]đố[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i x[/FONT]ử [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]v[/FONT]ớ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i cái m[/FONT]ệ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]t nh[/FONT]ọ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c b[/FONT]ằ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng cái th[/FONT]ư [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]nhàn, [/FONT]đố[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i x[/FONT]ử [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]v[/FONT]ớ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i cái [/FONT]đ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ói b[/FONT]ằ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng cái no”. Ông cho r[/FONT]ằ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng lúc tác chi[/FONT]ế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n ph[/FONT]ả[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i nuôi d[/FONT]ưỡ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng b[/FONT]ằ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng cái tinh nhu[/FONT]ệ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman], có th[/FONT]ế [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]m[/FONT]ớ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i có kh[/FONT]ả [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n[/FONT]ă[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng giành th[/FONT]ắ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ợ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i. Tôn V[/FONT]ũ [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]còn b[/FONT]ả[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]o: “Giao chi[/FONT]ế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n v[/FONT]ớ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i k[/FONT]ẻ đị[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ch sau cu[/FONT]ộ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c hành quân [/FONT]đườ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng dài, [/FONT]đ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i[/FONT]ề[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]u [/FONT]đ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ó làm hao t[/FONT]ổ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n binh l[/FONT]ự[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c, vì binh s[/FONT]ĩ đ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ã ch[/FONT]ị[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]u nhi[/FONT]ề[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]u c[/FONT]ơ [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c[/FONT]ự[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c trên [/FONT]đườ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng [/FONT]đ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i, sinh l[/FONT]ự[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c m[/FONT]ệ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]t m[/FONT]ỏ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i d[/FONT]ẫ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n [/FONT]đế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n c[/FONT]ạ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n ki[/FONT]ệ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]t, t[/FONT]ấ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]t nhiên d[/FONT]ẫ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n [/FONT]đế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n tình tr[/FONT]ạ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng hao binh t[/FONT]ổ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n t[/FONT]ướ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng. [/FONT][/FONT]
[FONT=NKBMCL+TimesNewRoman]Làm ch[FONT=NKBMCL+TimesNewRoman]s[/FONT][FONT=NKBMCL+TimesNewRoman]bi[/FONT]ế[FONT=NKBMCL+TimesNewRoman]n [/FONT]đổ[FONT=NKBMCL+TimesNewRoman]i: [/FONT][FONT=NKBMCL+TimesNewRoman][/FONT][/FONT]
[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]Cơ [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]m[/FONT]ư[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]u quân s[/FONT]ự [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]bi[/FONT]ế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n [/FONT]đổ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i khôn l[/FONT]ườ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng, khi [/FONT]đ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ã n[/FONT]ắ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]m [/FONT]đượ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c quy[/FONT]ề[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n ch[/FONT]ủ độ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng trên chi[/FONT]ế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n tr[/FONT]ườ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng, v[/FONT]ẫ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n không th[/FONT]ể [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]xem nh[/FONT]ẹ [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]vai trò c[/FONT]ủ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]a chi[/FONT]ế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n thu[/FONT]ậ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]t “làm ch[/FONT]ủ [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]s[/FONT]ự [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]bi[/FONT]ế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n [/FONT]đổ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i”, cái g[/FONT]ọ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i là làm ch[/FONT]ủ [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]s[/FONT]ự [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]bi[/FONT]ế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n [/FONT]đổ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i [/FONT]ấ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]y là n[/FONT]ắ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]m v[/FONT]ữ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng ph[/FONT]ươ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng pháp bi[/FONT]ế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n hóa c[/FONT]ơ độ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng. [/FONT]Đ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i[/FONT]ề[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]u mà Tôn V[/FONT]ũ đề [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c[/FONT]ậ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]p trong “Thiên quân tranh”: “Không c[/FONT]ầ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]u [/FONT]đượ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c c[/FONT]ờ [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]chính th[/FONT]ố[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng, ch[/FONT]ớ đ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ánh vào tr[/FONT]ậ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n [/FONT]đị[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]a m[/FONT]ộ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]t cách [/FONT]đườ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng hoàng” chính là [/FONT]ứ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng bi[/FONT]ế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n. “C[/FONT]ờ [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]chính th[/FONT]ố[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng”, “tr[/FONT]ậ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n [/FONT]đị[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]a [/FONT]đườ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng hoàng” là ch[/FONT]ỉ [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]tình th[/FONT]ế [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]quân [/FONT]độ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i khi có khí th[/FONT]ị[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]nh v[/FONT]ượ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng, quân dung nghiêm ch[/FONT]ỉ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]nh, th[/FONT]ự[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c l[/FONT]ự[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c hùng h[/FONT]ậ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]u và có s[/FONT]ự [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]chu[/FONT]ẩ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n b[/FONT]ị[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman], [/FONT]đầ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]y [/FONT]đủ [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]v[/FONT]ề [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]m[/FONT]ặ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]t t[/FONT]ư [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]t[/FONT]ưở[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng, lo[/FONT]ạ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i k[/FONT]ẻ [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]thù này, v[/FONT]ừ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]a m[/FONT]ạ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]nh v[/FONT]ừ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]a có s[/FONT]ự [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]chu[/FONT]ẩ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n b[/FONT]ị[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman], t[/FONT]ấ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]t nhiên là khó [/FONT]đ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ánh, lúc này ph[/FONT]ả[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i gác l[/FONT]ạ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i ý [/FONT]đị[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]nh tác chi[/FONT]ế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n v[/FONT]ớ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i b[/FONT]ọ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n chúng. C[/FONT]ầ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n s[/FONT]ử [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]d[/FONT]ụ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng nhi[/FONT]ề[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]u th[/FONT]ủ [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]pháp c[/FONT]ủ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]a chi[/FONT]ế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n thu[/FONT]ậ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]t làm ch[/FONT]ủ [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ý chí, làm ch[/FONT]ủ [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]nhân tâm, làm ch[/FONT]ủ [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]nhân l[/FONT]ự[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c… bi[/FONT]ế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n [/FONT]đổ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i chúng theo tình hình c[/FONT]ủ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]a [/FONT]đị[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ch, ho[/FONT]ặ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c công phá hay c[/FONT]ố [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]th[/FONT]ủ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman], ho[/FONT]ặ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c ti[/FONT]ế[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]n hay thoái, ho[/FONT]ặ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]c chính quy hay k[/FONT]ỳ [FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]l[/FONT]ạ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman], nh[/FONT]ằ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]m giành th[/FONT]ắ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ợ[FONT=NKBMDN+TimesNewRoman]i. [/FONT][FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]Tam th[/FONT][FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]p l[/FONT][FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]c k[/FONT]ế [/FONT]
[FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]Nghiên c[FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]u v[/FONT][FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]binh pháp Tôn T[/FONT][/FONT]
[FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]1. Dươ[FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]ng [/FONT]đ[FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]ông kích tây [/FONT][FONT=NONPPK+TimesNewRoman]([/FONT]Đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ánh l[/FONT]ạ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c h[/FONT]ướ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng [/FONT]đố[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i ph[/FONT]ươ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng) [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Kế [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]"D[/FONT]ươ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng [/FONT]đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ông kích tây" là reo hò gi[/FONT]ả [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]v[/FONT]ờ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]nh[/FONT]ư [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]th[/FONT]ậ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t s[/FONT]ự đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ánh vào phía [/FONT]đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ông, nh[/FONT]ư[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng ch[/FONT]ủ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]y[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]u l[/FONT]ạ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i [/FONT]đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ánh vào phía tâ[/FONT]ỵ [/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Trong tấ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t c[/FONT]ả [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]m[/FONT]ọ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i v[/FONT]ấ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n [/FONT]đề [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c[/FONT]ủ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a xã h[/FONT]ộ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i, t[/FONT]ừ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]chi[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n tr[/FONT]ườ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng, th[/FONT]ươ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng tr[/FONT]ườ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng, chính tr[/FONT]ườ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng cho [/FONT]đế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n tình tr[/FONT]ườ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng; n[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]u mu[/FONT]ố[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n [/FONT]đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i[/FONT]ề[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]u này nh[/FONT]ư[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ạ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i gi[/FONT]ả [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]làm [/FONT]đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i[/FONT]ề[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]u kia, nói [/FONT]đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i[/FONT]ề[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]u này mà làm [/FONT]đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i[/FONT]ề[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]u n[/FONT]ọ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman], [/FONT]ấ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]y là "D[/FONT]ươ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng [/FONT]đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ông kích tây" v[/FONT]ậỵ [/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Kế [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]này m[/FONT]ờ ả[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]o vô song. Nó r[/FONT]ấ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t khó bi[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t, khó [/FONT]đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]oán, b[/FONT]ị đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ánh b[/FONT]ấ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t ng[/FONT]ờ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]. K[/FONT]ế [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]này nh[/FONT]ằ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]m chuy[/FONT]ể[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n m[/FONT]ụ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c tiêu [/FONT]để [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]l[/FONT]ừ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a d[/FONT]ố[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i [/FONT]đố[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i ph[/FONT]ươ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng, khi[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n cho [/FONT]đị[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ch s[/FONT]ơ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ý, l[/FONT]ừ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a lúc b[/FONT]ấ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t ý t[/FONT]ấ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n công k[/FONT]ẻ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]không chu[/FONT]ẩ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n b[/FONT]ị[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]. [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Có nhiề[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]u cách th[/FONT]ứ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c [/FONT]để [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]th[/FONT]ự[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c hi[/FONT]ệ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n k[/FONT]ế [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]này, nh[/FONT]ư[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]: [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]- Tạ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]o tin [/FONT]đồ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n. - Làm r[/FONT]ố[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i tai r[/FONT]ố[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i m[/FONT]ắ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t [/FONT]đị[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ch. [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]- Buộ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c [/FONT]đố[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i ph[/FONT]ươ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng lo nhi[/FONT]ề[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]u m[/FONT]ặ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t. [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]- Mê hoặ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c ý chí c[/FONT]ủ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a [/FONT]đị[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ch. - Nghi binh. [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]- Làm phân tán lự[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c l[/FONT]ượ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng [/FONT]đố[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i ph[/FONT]ươ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng. [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]- Làm yế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]u l[/FONT]ự[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c l[/FONT]ượ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng [/FONT]đố[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i ph[/FONT]ươ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng, l[/FONT]ự[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c l[/FONT]ượ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng phòng v[/FONT]ệ đị[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ch. [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Nguyên tắ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c c[/FONT]ủ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a " D[/FONT]ươ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng [/FONT]đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ông kích tây" là bí m[/FONT]ậ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t và ch[/FONT]ủ độ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng. B[/FONT]ị độ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng coi nh[/FONT]ư [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ph[/FONT]ả[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i ch[/FONT]ị[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]u s[/FONT]ự [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]kh[/FONT]ố[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng ch[/FONT]ế [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c[/FONT]ủ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a [/FONT]đị[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ch. [/FONT][/FONT]
Đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]iề[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]u k[/FONT]ỵ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]khi dùng k[/FONT]ế [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]" D[/FONT]ươ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng [/FONT]đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ông kích tây" là [/FONT]để [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]l[/FONT]ộ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c[/FONT]ơ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]. [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Lộ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c[/FONT]ơ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]là m[/FONT]ấ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t h[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t kh[/FONT]ả [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n[/FONT]ă[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng phòng b[/FONT]ị[FONT=NONPPK+TimesNewRoman], chu[/FONT]ẩ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n b[/FONT]ị[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]. Dù là trên chi[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n tr[/FONT]ườ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng, th[/FONT]ươ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng tr[/FONT]ườ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng hay chính tr[/FONT]ườ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng c[/FONT]ũ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng [/FONT]đề[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]u ph[/FONT]ả[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i gi[/FONT]ữ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]bí m[/FONT]ậ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t và n[/FONT]ắ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]m [/FONT]đượ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c th[/FONT]ế [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ch[/FONT]ủ độ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng. [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]2. Đ[FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]i[/FONT][FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]u h[/FONT][FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]ly s[/FONT]ơ[FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]n [/FONT][FONT=NONPPK+TimesNewRoman](D[/FONT]ụ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]h[/FONT]ổ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ra kh[/FONT]ỏ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i r[/FONT]ừ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng) [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Kế [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]"[/FONT]Đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i[/FONT]ệ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]u h[/FONT]ổ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ly s[/FONT]ơ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n" là nh[/FONT]ử[FONT=NONPPK+TimesNewRoman], d[/FONT]ụ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]hay khu[/FONT]ấ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]y [/FONT]độ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng làm cho con h[/FONT]ổ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ra kh[/FONT]ỏ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i r[/FONT]ừ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng. [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Kế [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]"[/FONT]Đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i[/FONT]ệ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]u h[/FONT]ổ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ly s[/FONT]ơ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n" có hai l[/FONT]ố[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i: M[/FONT]ộ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t là nh[/FONT]ử [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]h[/FONT]ổ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ra kh[/FONT]ỏ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i r[/FONT]ừ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng [/FONT]để [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]d[/FONT]ễ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]dàng gi[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t h[/FONT]ổ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]. Hai là [/FONT]đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]u[/FONT]ổ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i h[/FONT]ổ đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i [/FONT]để [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]d[/FONT]ễ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]b[/FONT]ắ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t gi[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t nh[/FONT]ữ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng lo[/FONT]ạ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i h[/FONT]ồ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ly v[/FONT]ẫ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n d[/FONT]ự[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a oai h[/FONT]ổ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]mà hoành hành. [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]3. Nh[FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]t ti[/FONT][FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]n h[/FONT][FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]song [/FONT]đ[FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]iêu [/FONT][FONT=NONPPK+TimesNewRoman](M[/FONT]ộ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t m[/FONT]ũ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i tên h[/FONT]ạ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]hai con chim) [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Kế [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]"Nh[/FONT]ấ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t ti[/FONT]ễ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n song [/FONT]đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]iêu" là dùng m[/FONT]ộ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t m[/FONT]ũ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i tên b[/FONT]ắ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n ch[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t hai con chim. [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Ý củ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a m[/FONT]ư[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]u k[/FONT]ế [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]này là dùng s[/FONT]ứ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c l[/FONT]ự[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c t[/FONT]ố[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i thi[/FONT]ể[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]u [/FONT]để đạ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t [/FONT]đế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n hi[/FONT]ệ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]u qu[/FONT]ả [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t[/FONT]ố[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i [/FONT]đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a. [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]4. Minh tri c[FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]mu[/FONT][FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]i [/FONT][FONT=NONPPK+TimesNewRoman](Bi[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t rõ mà làm nh[/FONT]ư [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]không bi[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t) [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Kế [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]"Minh tri c[/FONT]ố [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]mu[/FONT]ộ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i" là bi[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t th[/FONT]ậ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t rõ chuy[/FONT]ệ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n [/FONT]đấ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]y, nh[/FONT]ư[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng làm ra v[/FONT]ẻ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]không bi[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t gì. [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Vớ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i ng[/FONT]ườ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i x[/FONT]ư[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a, [/FONT]đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ây là m[/FONT]ộ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t tri[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t lý x[/FONT]ử [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]th[/FONT]ế [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]r[/FONT]ấ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t cao, m[/FONT]ụ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c [/FONT]đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ích l[/FONT]ạ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i [/FONT]ẩ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n tr[/FONT]ố[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n t[/FONT]ấ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t c[/FONT]ả [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]nh[/FONT]ữ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng ti[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng th[/FONT]ị [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]phi nghi ho[/FONT]ặ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c, nh[/FONT]ư[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng theo ngh[/FONT]ĩ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a m[/FONT]ư[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]u k[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman], nó là m[/FONT]ộ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t thái [/FONT]độ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]thâm sâu. Cái [/FONT]đứ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c c[/FONT]ủ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a ng[/FONT]ườ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i quân t[/FONT]ử [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]không th[/FONT]ể [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]không cho thiên h[/FONT]ạ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]bi[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t, nh[/FONT]ư[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng cái m[/FONT]ư[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]u k[/FONT]ế [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c[/FONT]ủ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a tr[/FONT]ượ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng phu không th[/FONT]ể [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]không gi[/FONT]ấ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]u thiên h[/FONT]ạ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]. [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Tóm lạ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i, bi[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t r[/FONT]ấ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t nhi[/FONT]ề[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]u mà t[/FONT]ỏ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ra không bi[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t m[/FONT]ộ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t là k[/FONT]ế [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]"Minh tri c[/FONT]ố [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]mu[/FONT]ộ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i" v[/FONT]ậ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]y. [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]5. Du long chuy[FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]n ph[/FONT]ượ[FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]ng [/FONT][FONT=NONPPK+TimesNewRoman](Bi[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n r[/FONT]ồ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng thành ph[/FONT]ượ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng) [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Kế [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]"Du long chuy[/FONT]ể[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n ph[/FONT]ượ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng" là bi[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n cái này thành cái kia, bên trong là hình r[/FONT]ồ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng [/FONT]đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ó, nh[/FONT]ư[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng làm cho nó tr[/FONT]ở [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]thành ph[/FONT]ượ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng. [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Cái kế [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]này r[/FONT]ấ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t ph[/FONT]ổ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]bi[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n, trong dân gian ta g[/FONT]ọ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i là "Treo [/FONT]đầ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]u dê, bán th[/FONT]ị[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t chó". [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]6. M[FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]nhân k[/FONT]ế [FONT=NONPPK+TimesNewRoman](K[/FONT]ế [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]dùng gái [/FONT]đẹ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]p) [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]"Mỹ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]nhân k[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]" là dùng gái [/FONT]đẹ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]p [/FONT]để [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]làm xoay chuy[/FONT]ể[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n, thay [/FONT]đổ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i tình th[/FONT]ế [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]mà nh[/FONT]ữ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng cái khác không th[/FONT]ể [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]th[/FONT]ự[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c hi[/FONT]ệ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n [/FONT]đượ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c. [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Giai nhân từ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ngàn x[/FONT]ư[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a [/FONT]đế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n nay bao gi[/FONT]ờ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c[/FONT]ũ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng là [/FONT]đề [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]tài chính. Tuy là phái y[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]u, không th[/FONT]ể [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]vác g[/FONT]ươ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]m [/FONT]đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ao mà [/FONT]đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ánh gi[/FONT]ặ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c, nh[/FONT]ư[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng các nàng có th[/FONT]ể [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]th[/FONT]ắ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng [/FONT]đượ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c b[/FONT]ằ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng [/FONT]đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ôi m[/FONT]ắ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t bi[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c và n[/FONT]ụ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c[/FONT]ườ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i xinh [/FONT]đẹ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]p. [/FONT][/FONT]
 

khuất hữu tám

New member
11 Tháng mười 2009
56
0
0
51
Re: ai muốn học Tôn Tử Binh Pháp Phấn XV

:newnew3:
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Có nhữ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng b[/FONT]ứ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c thành kiên c[/FONT]ố [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c[/FONT]ả [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]m[/FONT]ườ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i v[/FONT]ạ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n quân không h[/FONT]ạ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n[/FONT]ổ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i, nh[/FONT]ư[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng nó có th[/FONT]ể [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]b[/FONT]ị [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]s[/FONT]ụ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]p [/FONT]đổ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]b[/FONT]ở[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i ánh m[/FONT]ắ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t m[/FONT]ỹ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]nhân. [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Sứ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c m[/FONT]ạ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]nh c[/FONT]ủ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a m[/FONT]ỹ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]nhân [/FONT]đặ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c bi[/FONT]ệ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t là có [/FONT]ả[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]nh h[/FONT]ưở[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng [/FONT]đố[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i v[/FONT]ớ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i ng[/FONT]ườ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i anh hùng, ng[/FONT]ườ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i có quy[/FONT]ề[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n th[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]. [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]7. S[FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]n h[/FONT][FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]a [/FONT]đả [FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]ki[/FONT]ế[FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]p [/FONT][FONT=NONPPK+TimesNewRoman](Theo l[/FONT]ử[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a mà hành [/FONT]độ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng) [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Kế [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]"S[/FONT]ấ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n h[/FONT]ỏ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a [/FONT]đả [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ki[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]p" là l[/FONT]ợ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i d[/FONT]ụ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng lúc lo[/FONT]ạ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n [/FONT]để [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]thao túng, lúc tình hình r[/FONT]ố[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i ren mà s[/FONT]ắ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]p x[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]p theo ý mu[/FONT]ố[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n. [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Có hai loạ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i "S[/FONT]ấ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n h[/FONT]ỏ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a [/FONT]đả [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ki[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]p": M[/FONT]ộ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t là theo l[/FONT]ử[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a [/FONT]để [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]mà [/FONT]đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ánh c[/FONT]ướ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]p. Hai là chính ta phóng h[/FONT]ỏ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a mà [/FONT]đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ánh c[/FONT]ướ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]p. [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Theo lử[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a t[/FONT]ứ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c là th[/FONT]ừ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a lúc ng[/FONT]ườ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i [/FONT]ở [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]trong c[/FONT]ơ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n nguy bi[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n mà ta qu[/FONT]ấ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]y h[/FONT]ỗ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n lo[/FONT]ạ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n thêm. [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Phóng hỏ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a t[/FONT]ứ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c là chính ta gây ra s[/FONT]ự [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]h[/FONT]ỗ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n lo[/FONT]ạ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n mà th[/FONT]ự[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c hi[/FONT]ệ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n theo ý mu[/FONT]ố[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n c[/FONT]ủ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a ta. [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Theo lử[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a hay phóng h[/FONT]ỏ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a cùng [/FONT]đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i chung vào m[/FONT]ộ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t m[/FONT]ụ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c [/FONT]đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ích là [/FONT]đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ánh [/FONT]đị[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ch và [/FONT]đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]o[/FONT]ạ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t c[/FONT]ủ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a [/FONT]đị[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ch [/FONT]để [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t[/FONT]ạ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]o c[/FONT]ơ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]h[/FONT]ộ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i cho ta. [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Theo lử[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a thì d[/FONT]ự[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a vào th[/FONT]ờ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i c[/FONT]ơ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]s[/FONT]ẵ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n có. [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Phóng hỏ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a thì t[/FONT]ự [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ta t[/FONT]ạ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]o ra th[/FONT]ờ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i c[/FONT]ơ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]. [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Không thể [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]phê phán theo l[/FONT]ử[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a hay phóng h[/FONT]ỏ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a, cái nào hay, cái nào d[/FONT]ở[FONT=NONPPK+TimesNewRoman], cái nào t[/FONT]ố[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t, cái nào x[/FONT]ấ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]u, vì c[/FONT]ả [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]hai gi[/FONT]ố[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng nh[/FONT]ư [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]m[/FONT]ộ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t s[/FONT]ự [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]bi[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n [/FONT]ả[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]o gi[/FONT]ữ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a không khí và n[/FONT]ướ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c. [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Trong sử [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]sách, ng[/FONT]ườ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i ta th[/FONT]ấ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]y tay phóng h[/FONT]ỏ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a gi[/FONT]ỏ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i là Tr[/FONT]ươ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng Nghi. M[/FONT]ộ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t mình Tr[/FONT]ươ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng Nghi [/FONT]đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ã phá tan th[/FONT]ế [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]h[/FONT]ợ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]p tung b[/FONT]ằ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng cách d[/FONT]ố[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i T[/FONT]ề[FONT=NONPPK+TimesNewRoman], l[/FONT]ừ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a Tri[/FONT]ệ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]u, d[/FONT]ọ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a Ng[/FONT]ụ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]y, thuy[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t Yên, b[/FONT]ị[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]p S[/FONT]ở[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]. Tr[/FONT]ươ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng Nghi th[/FONT]ậ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t là con ng[/FONT]ườ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i có cái l[/FONT]ưỡ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i b[/FONT]ằ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ử[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a thiêu [/FONT]đố[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t c[/FONT]ả [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]sáu n[/FONT]ướ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c, d[/FONT]ự[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng thành c[/FONT]ơ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]nghi[/FONT]ệ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]p th[/FONT]ố[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng nh[/FONT]ấ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t cho nhà T[/FONT]ầ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n. [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Khổ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng Minh tuy là m[/FONT]ộ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t nhà chính tr[/FONT]ị [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]l[/FONT]ỗ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i l[/FONT]ạ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c tài tình, nh[/FONT]ư[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng cái th[/FONT]ế [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c[/FONT]ủ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a ông ngay t[/FONT]ừ đầ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]u ch[/FONT]ỉ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]là cái th[/FONT]ế [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ph[/FONT]ả[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i theo l[/FONT]ử[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a [/FONT]để [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]gây v[/FONT]ố[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n: L[/FONT]ư[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]u B[/FONT]ị [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]b[/FONT]ị [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Tào Tháo [/FONT]đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ánh ch[/FONT]ạ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]y [/FONT]đế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n cùng [/FONT]đườ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng, Kh[/FONT]ổ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng Minh [/FONT]đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ành tính k[/FONT]ế [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n[/FONT]ươ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng nh[/FONT]ờ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Tôn Quy[/FONT]ề[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n r[/FONT]ồ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i [/FONT]ă[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n theo cu[/FONT]ộ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c chi[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n tranh Nam - B[/FONT]ắ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c, [/FONT]ă[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n theo tr[/FONT]ậ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n Xích Bích [/FONT]để [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c[/FONT]ướ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]p Kinh Châu. [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]"Sấ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n h[/FONT]ỏ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a [/FONT]đả [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ki[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]p" [/FONT]đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]òi h[/FONT]ỏ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i m[/FONT]ộ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t kh[/FONT]ả [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n[/FONT]ă[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng hành [/FONT]độ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng mau l[/FONT]ẹ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]nh[/FONT]ư [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]con ó b[/FONT]ắ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t m[/FONT]ồ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i. [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]8. Vô trung sinh h[FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]u [/FONT][FONT=NONPPK+TimesNewRoman](Không có mà làm thành có) [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Kế [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]"Vô trung sinh h[/FONT]ữ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]u" là t[/FONT]ừ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]không mà t[/FONT]ạ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]o thành có. [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Thiên hạ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]không lo[/FONT]ạ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n, tr[/FONT]ậ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t t[/FONT]ự [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]không r[/FONT]ố[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i thì làm gì có anh hào xu[/FONT]ấ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t l[/FONT]ộ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]! B[/FONT]ở[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i l[/FONT]ẽ đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ó, nh[/FONT]ữ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng anh hào th[/FONT]ườ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng [/FONT]đượ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c g[/FONT]ọ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i là k[/FONT]ẻ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]"ch[/FONT]ọ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c tr[/FONT]ờ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i khu[/FONT]ấ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]y n[/FONT]ướ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c". M[/FONT]ụ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c [/FONT]đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ích c[/FONT]ủ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a khu[/FONT]ấ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]y n[/FONT]ướ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c là làm r[/FONT]ố[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i beng s[/FONT]ự [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]vi[/FONT]ệ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c lên [/FONT]để [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]d[/FONT]ễ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]b[/FONT]ề [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]thao túng. Th[/FONT]ủ đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]o[/FONT]ạ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n c[/FONT]ủ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a khu[/FONT]ấ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]y n[/FONT]ướ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c là gây ti[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng t[/FONT]ă[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]m, tung ti[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng [/FONT]đồ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n, gây xáo tr[/FONT]ộ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n r[/FONT]ồ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i d[/FONT]ự[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a vào [/FONT]đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ó mà th[/FONT]ủ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]l[/FONT]ợ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i. [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Kế [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]"Vô trung sinh h[/FONT]ữ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]u" hình dung là tu hú [/FONT]đẻ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]nh[/FONT]ờ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman], t[/FONT]ổ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]thì chim khác làm, nh[/FONT]ư[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng con tu hú c[/FONT]ứ đế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n [/FONT]đặ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t tr[/FONT]ứ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng c[/FONT]ủ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a nó vào [/FONT]đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ó, r[/FONT]ồ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i l[/FONT]ạ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i nh[/FONT]ờ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]loài chim khác [/FONT]ấ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]p tr[/FONT]ứ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng luôn, khi tr[/FONT]ứ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng n[/FONT]ở [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]thành chim, tu hú con bay v[/FONT]ề [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]v[/FONT]ớ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i b[/FONT]ầ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]y tu hú. [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]9. Tiên phát chế [FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]nhân [/FONT][FONT=NONPPK+TimesNewRoman](Ra tay tr[/FONT]ướ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c [/FONT]để [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ch[/FONT]ế [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ph[/FONT]ụ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c [/FONT]đố[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i ph[/FONT]ươ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng) [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]"Tiên phát chế [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]nhân" là ra tay tr[/FONT]ướ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c [/FONT]để [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]dành chi[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]m [/FONT]ư[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]u th[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman], [/FONT]để đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]o[/FONT]ạ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t l[/FONT]ợ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i, [/FONT]để [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]b[/FONT]ắ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t l[/FONT]ấ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]y s[/FONT]ự [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]chi[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n th[/FONT]ắ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng. [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Kế [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]"Tiên phát ch[/FONT]ế [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]nhân" là không nói quá xa, vi[/FONT]ễ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n vông, mà ph[/FONT]ả[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i nhìn vào th[/FONT]ự[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c t[/FONT]ế [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]g[/FONT]ầ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n nh[/FONT]ấ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t. [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Các vụ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]x[/FONT]ả[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]y ra trong l[/FONT]ị[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ch s[/FONT]ử [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]nh[/FONT]ư[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]: Lý Th[/FONT]ế [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Dân t[/FONT]ạ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i Huy[/FONT]ề[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n V[/FONT]ũ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Môn, Võ T[/FONT]ắ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c Thiên ph[/FONT]ế [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]l[/FONT]ậ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]p L[/FONT]ư [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]L[/FONT]ă[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng V[/FONT]ươ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng, Ung Chính c[/FONT]ướ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]p B[/FONT]ả[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]o Tòa, T[/FONT]ừ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Hi [/FONT]độ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c sát Quang T[/FONT]ự[FONT=NONPPK+TimesNewRoman], Gia Cát L[/FONT]ượ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng l[/FONT]ấ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]y [/FONT]đấ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t Quang Trung... T[/FONT]ấ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t c[/FONT]ả đề[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]u là áp d[/FONT]ụ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng th[/FONT]ủ đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]o[/FONT]ạ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n "ch[/FONT]ớ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]p nhoáng" không cho [/FONT]đị[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ch k[/FONT]ị[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]p tr[/FONT]ở [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]tay, không cho d[/FONT]ư [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]lu[/FONT]ậ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n ph[/FONT]ả[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n [/FONT]ứ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng k[/FONT]ị[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]p. [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Vẫ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n có câu "Tiên h[/FONT]ạ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]th[/FONT]ủ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]vi c[/FONT]ườ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng" là v[/FONT]ậ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]y. [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]10. Đả [FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]th[/FONT][FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]o kinh xà [/FONT][FONT=NONPPK+TimesNewRoman]([/FONT]Đậ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]p c[/FONT]ỏ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]làm cho r[/FONT]ắ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n s[/FONT]ợ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]) [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Kế [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]"[/FONT]Đả [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]th[/FONT]ả[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]o kinh xà" là [/FONT]đậ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]p vào c[/FONT]ỏ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman], làm [/FONT]độ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng cho r[/FONT]ắ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n s[/FONT]ợ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]. [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]11. Tá đ[FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]ao sát nhân [/FONT][FONT=NONPPK+TimesNewRoman](M[/FONT]ượ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n [/FONT]đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ao [/FONT]để [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]gi[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t ng[/FONT]ườ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i) [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Kế [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]"Tá [/FONT]đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ao sát nhân" là m[/FONT]ượ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n dao [/FONT]để [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]gi[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t ng[/FONT]ườ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i, m[/FONT]ượ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n tay ng[/FONT]ườ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i khác [/FONT]để [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]gi[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t k[/FONT]ẻ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]thù c[/FONT]ủ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a mình. [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Ngạ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n ng[/FONT]ữ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Trung Qu[/FONT]ố[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c có câu: “Sát nhân b[/FONT]ấ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t ki[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n huy[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t, ki[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n huy[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t phi anh hùng”. (Gi[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t ng[/FONT]ườ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i không th[/FONT]ấ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]y máu, th[/FONT]ấ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]y máu không anh hùng). [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Trên đờ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i d[/FONT]ĩ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]nhiên ch[/FONT]ư[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a có k[/FONT]ẻ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]nào ch[/FONT]ỉ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]gi[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t ng[/FONT]ườ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i mà thành anh hùng, nh[/FONT]ư[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng c[/FONT]ũ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng hi[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]m có tay anh hùng nào không gi[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t ng[/FONT]ườ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i. [/FONT]Đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i[/FONT]ể[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]m khác nhau không [/FONT]ở [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]có hay không, mà [/FONT]ở [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ch[/FONT]ỗ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]thông minh hay ngu xu[/FONT]ẩ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n. Tào Tháo m[/FONT]ượ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n L[/FONT]ư[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]u Bi[/FONT]ể[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]u gi[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t N[/FONT]ễ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Hành, m[/FONT]ượ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n lòng quân gi[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t D[/FONT]ươ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng Tu r[/FONT]ồ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i l[/FONT]ạ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i [/FONT]đượ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c làm cái vi[/FONT]ệ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c mèo già khóc chu[/FONT]ộ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t, th[/FONT]ậ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t [/FONT]đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]áng k[/FONT]ể [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]là m[/FONT]ộ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t tay thông minh, gian hùng. [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]12. Di th[FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]giá h[/FONT][FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]a [/FONT][FONT=NONPPK+TimesNewRoman](Dùng v[/FONT]ậ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t gì [/FONT]để [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]vu kh[/FONT]ố[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng ng[/FONT]ườ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i ta) [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Kế [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]"Di th[/FONT]ể [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]giá h[/FONT]ọ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a" là [/FONT]đ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]em xác ch[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t hay [/FONT]đồ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]v[/FONT]ậ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t gì b[/FONT]ỏ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]vào nhà ng[/FONT]ườ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i khác [/FONT]để [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]giá h[/FONT]ọ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]a. [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]Kế [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]này th[/FONT]ườ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng [/FONT]đượ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c dùng b[/FONT]ở[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i kh[/FONT]ố[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i óc qu[/FONT]ỷ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]quy[/FONT]ệ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t thông minh, t[/FONT]ự [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]mình không ra m[/FONT]ặ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t mà làm cho [/FONT]đố[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i ph[/FONT]ươ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng b[/FONT]ị [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]h[/FONT]ạ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i. Nh[/FONT]ư [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]v[/FONT]ậ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]y g[/FONT]ọ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i là "gi[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t ng[/FONT]ườ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i không th[/FONT]ấ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]y máu". [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]13. Khích tướ[FONT=NONPNJ+TimesNewRoman]ng k[/FONT]ế [FONT=NONPPK+TimesNewRoman](K[/FONT]ế [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ch[/FONT]ọ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c gi[/FONT]ậ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n t[/FONT]ướ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng gi[/FONT]ặ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c) [/FONT][/FONT]
[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]"Khích tướ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng k[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]" là k[/FONT]ế [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ch[/FONT]ọ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c gi[/FONT]ậ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n t[/FONT]ướ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng gi[/FONT]ặ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c, làm t[/FONT]ướ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ng gi[/FONT]ặ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c n[/FONT]ổ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i gi[/FONT]ậ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n. N[/FONT]ổ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i gi[/FONT]ậ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]n s[/FONT]ẽ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]m[/FONT]ấ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t sáng su[/FONT]ố[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t, thi[/FONT]ế[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]u suy ngh[/FONT]ĩ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman], không t[/FONT]ự [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]ch[/FONT]ủ đượ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]c con ng[/FONT]ườ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]i mình. M[/FONT]ạ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]nh T[/FONT]ử [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]nói: "Nh[/FONT]ấ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]t n[/FONT]ộ [FONT=NONPPK+TimesNewRoman]nhi an thiên h[/FONT]ạ[FONT=NONPPK+TimesNewRoman]". [/FONT][/FONT]