Dự thảo Quy chế của Ban liên lạc...

Khuất Đình Huy

Super Moderator
18 Tháng chín 2009
208
0
0
Theo như đã hứa sau khi họp Ban liên lạc buổi tối ngày 28.9.2009, Tôi dự thảo bản Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc... ở khu vực phía Bắc. Đề nghị các đồng chí bà con thành viên của diễn đàn có ý kiến tham gia để bổ sung, hoàn chỉnh và sớm được công bố.
Rất mong các các thành viên Ban liên lạc phía Nam cùng tham gia để hoàn chỉnh và tham khảo khi xây dựng Quy chế của Ban liên lạc ở trong ấy.


KHUẤT ĐẠI TỘC

Dự thảo:

QUY CHẾ
Tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc
các thành viên tham gia diễn đàn hokhuatvietnam.org
khu vực phía Bắc Việt Nam- Căn cứ Nội quy diễn đàn hokhuatvietnam.org.
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên tham gia diễn đàn hokhuatvietnam.org khu vực phía Bắc Việt Nam, họp ngày 28/9/2009 tại Hà Nội.
- Xét yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ và định hướng phát triển của hokhuatvietnam.org.
Ban liên lạc các thành viên tham gia diễn đàn hokhuatvietnam.org khu vực phía Bắc đã nhất trí thông qua và tự nguyện thực hiện bản Quy chế Tổ chức và hoạt động gồm các Điều, khoản sau:
Điều 1. Những quy định chung
1. Ban liên lạc các thành viên tham gia diễn đàn hokhuatvietnam.org khu vực phía Bắc (sau đây gọi tắt là Ban liên lạc) là một tổ chức sinh hoạt cộng đồng được hình thành bởi các cá nhân tự nguyện đăng ký là thành viên của diễn đàn trang web hokhuatvietnam.org, và cả các cá nhân chưa đăng ký là thành viên nhưng tự nguyện tham gia diễn đàn.
2. Ban liên lạc phía Bắc hoạt động độc lập với tổ chức của Ban liên lạc dòng họ Khuất tại Hà Nội và có sự liên hệ trao đổi khi cần thiết.
3. Các hoạt động tham gia trên diễn đàn hokhuatvietnam.org được tuân thủ theo các quy định tại Nội quy trang web.
Điều 2. Quy định về thành viên
1. Thành viên là người họ Khuất tham gia Ban liên lạc phía Bắc là những người thuộc dòng họ Khuất không phân biệt lứa tuổi, lĩnh vực ngành nghề, kể cả con dâu, con rể, con nuôi, anh chị em nuôi theo thoả thuận thân nhân hoặc theo quy định của pháp luật. Các thành viên tự nguyện khác là những người có quan hệ mật thiết được các thành viên họ Khuất giới thiệu, hoặc có sự quan tâm chia xẻ với họ Khuất thông qua diễn đàn hokhuatvietnam.org.
2. Các thành viên được tham dự các buổi họp mặt theo thông báo triệu tập của Ban liên lạc.
3. Được bình đẳng về quyền phát biểu ý kiến, tham luận và biểu quyết các vấn đề có liên quan trong các cuộc họp mặt của Ban liên lạc; biểu quyết thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban.
4. Chấp hành các quy định của Quy chế trang web và tuân thủ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc.
5. Đương nhiên không là thành viên của Ban khi bị mất quyền công dân.
Điều 2. Quy định về khu vực phía Bắc
1. Khái niệm khu vực phía Bắc chỉ là tương đối để hình thành vùng miền tiện cho việc sinh hoạt của Ban liên lạc. Ban liên lạc hội tụ tất cả các thành viên có quê quán ở trên mọi miền đất nước nhưng hiện đang sống và làm việc ở các vùng thuộc khu vực phía Bắc.
2. Các thành viên hiện đang sống và làm việc ở nước ngoài, có quê quán gốc ở Việt Nam tự nguyện tham gia Ban liên lạc phía Bắc cho tiện sinh hoạt khi về nước thăm thân hoặc công tác.
Điều 3. Tổ chức hoạt động của Ban liên lạc
1. Ban liên lạc tổ chức sinh hoạt định kỳ mỗi năm 02 (hai lần):
- Lần 01: Vào ngày tháng hằng năm.
- Lần 02: Vào ngày tháng hằng năm.
2. Địa điểm, thời gian sinh hoạt: Tại thủ đô Hà Nội. Tuỳ từng trường hợp cụ thể, Trưởng ban liên lạc sẽ chọn địa điểm thuận lợi và ấn định giờ sinh hoạt sau khi đã tham khảo ý kiến các thành viên thông qua thư mục “Sinh hoạt cộng đồng” của hokhuatvietnam.org.
3. Nội dung sinh hoạt:
- Kiểm điểm đánh giá tình hình hoạt động của diễn đàn trong thời gian qua.
- Thông báo, thảo luận về các nội dung dự kiến sẽ triển khai trong hoạt động của diễn đàn trong thời gian tới.
- Phổ biến trao đổi kinh nghiệm có liên quan đến hoạt động của diễn đàn.
- Giao lưu sinh hoạt cộng đồng: Về quê hương, công việc, cuộc sống và những vấn đề liên quan khác được các thành viên trong Ban liên lạc cùng quan tâm như sinh hoạt văn hoá văn nghệ...
- Giới thiệu giao lưu với thành viên mới.
- Thông báo tài chính công khai (nếu có).
4. Hình thức sinh hoạt: Ban liên lạc tổ chức sinh hoạt theo hình thức toạ đàm, đảm bảo tính dân chủ, thống nhất.
Mọi sự quyết định có liên quan đến hoạt động của Ban đều thực hiện sau khi đã được toàn thể các thành viên thống nhất bằng hình thức biểu quyết.
Điều 4. Trưởng ban
1. Quy định chung: Trưởng ban do Ban liên lạc bầu thông qua hình thức biểu quyết, với nhiệm kỳ hoạt động là 03 (ba) năm và không khống chế số lần tái cử.
- Đương nhiên bị thôi làm Trưởng ban khi mất quyền công dân.
2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:
a) Chức năng: Trưởng ban là tập trung sự liên lạc thường xuyên của các thành viên tham gia diễn đàn hokhuatvietnam.org ở phía Bắc.
- Là đầu mối sự liên hệ với Ban liên lạc phía Nam, nhằm thống nhất các hoạt động của các thành viên tham gia diễn đàn theo quy định của Quy chế trang web trong cả nước và nước ngoài.
b) Nhiệm vụ: Duy trì hoạt động thường xuyên, ổn định của Ban liên lạc thông qua thư mục Sinh hoạt cộng đồng của trang web.
- Chủ trì các buổi sinh hoạt của Ban liên lạc theo các nội dung đã được quy định tại Điều 3 của Quy chế này.
- Là trưởng đoàn trong các hoạt động giao lưu, sinh hoạt cộng đồng khác do Ban liên lạc tổ chức.
c) Quyền hạn: Được quyền chỉ định Thư ký của Ban liên lạc.
- Thay mặt Ban liên lạc bàn bạc và thảo luận về các vấn đề có liên quan đến hoạt động diễn đàn với Ban liên lạc phía Nam để thống nhất triển khai thực hiện trong cả nước.
3. Được uỷ quyền cho Thư ký chủ trì các cuộc họp của Ban khi vắng mặt và chỉ định thư ký tạm thời trong buổi họp của Ban khi Thư ký vắng mặt có lý do.
4. Được quyền xin thôi làm Trưởng ban khi có ý kiến đề nghị với Ban liên lạc vì những lý do sức khoẻ và điều kiện công tác...
Điều 5. Thư ký Ban
1. Thư ký Ban do Trưởng ban chỉ định sau khi công khai tham khảo ý kiến của các thành viên tham gia trong buổi dự họp định kỳ. Và, đương nhiên thôi là Thư ký của Ban liên lạc khi bị mất quyền công dân.
2. Là đầu mối liên lạc giữa Trưởng ban với các thành viên của Ban liên lạc.
3. Ghi chép các nội dung thảo luận, các kết luận của các vấn đề có liên quan của cuộc họp Ban liên lạc để triển khai thực hiện.
- Thông báo nhóm họp Ban liên lạc theo ý kiến của Trưởng Ban.
- Quản lý quỹ tài chính của Ban (nếu có) để phục vụ các hoạt động của Ban theo Quy chế.
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban.
5. Thay mặt Trưởng ban chủ trì các buổi gặp mặt theo sự uỷ quyền, hoặc thống nhất của các thành viên tham gia dự họp.
6. Nhiệm kỳ của Thư ký song trùng với nhiệm kỳ của Trưởng Ban.
7. Được quyền xin thôi làm Thư ký sau khi có ý kiến đề nghị với Trưởng Ban vì những lý do sức khoẻ và điều kiện công tác...
Điều 6. Điều khoản thi hành
1. Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc các thành viên tham gia diễn đàn hokhuatvietnam.org gồm 6 Điều với 28 khoản, có hiệu lực thi hành, kể từ ngày được các thành viên của Ban thống nhất biểu quyết thông qua.
2. Trong quá trình thực hiện, Quy chế có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với hoạt động của diễn đàn và phải được sự thống nhất của các thành viên trong Ban liên lạc.
3. Các hoạt động giao lưu khác ngoài hoạt động theo quy định của Ban liên lạc mang tính chất nhóm không thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chế này.

Khuất Đình Huy
 

khuatqvinh

Administrator
15 Tháng mười hai 2008
220
0
0
Hanoi, Vietnam
quangvinh3ik47.blogspot.com
Trong buổi offline - sinh nhật anh Khuất Việt Thường ngày hôm qua. Chú Huy đã đưa ra bản dự thảo qui chế này. Cháu rất cảm kích về lòng nhiệt tình, nhiệt huyết của chú với diễn đàn.
Nhân đây cũng xin đề nghị các thành viên thảo luận và cho ý kiến về bản dự thảo qui chế này!
 
Bác Huy à,
Em đã đọc bản quy chế Bác dự thảo rồi, cơ bản là OK Bác ạ. Tuy nhiên, theo em có mấy điểm mình nên sửa cho nó chặt chẽ:
1. Hiện nay, diễn đàn hokhuatvietnam.org là nơi quy tụ con cháu mang họ Khuất tham gia một cách tự nguyện, qua đó chúng ta biết nhau, gặp nhau và lập ra Ban liên lạc. Như anh nói, nó độc lập với Ban liên lạc họ Khuất toàn quốc. Vì thế, trước mắt, theo em tên gọi của Quy chế nên là: Quy chế Hội thành viên diễn đàn họ Khuất khu vực phía Bắc. Chữ Ban liên lạc dùng trong quy chế để chỉ Trưởng ban và thư ký thôi. Mặt khác, thành viên tham gia ban liên lạc phải là thành viên của diễn đàn hokhuatvietnam.org hoặc muốn tham gia thì phải tham gia diễn đàn. Làm thế để tránh bị các cụ hiểu nhầm.
2. Dù là tham gia ban liên lạc một cách tự nguyện song em thấy Quy chế cũng phải có điều khoản ràng buộc, giống như khi ta họp họ. Có tham gia thì có thể bị khai trừ. Có như thế sẽ tránh được tình trạng nay thích thì tham gia, mai khó khăn thì thôi. Ràng buộc để mọi người phải có trách nhiệm với họ hàng chứ.
3. Quy chế cũng nên có thêm một mục đề cập vấn đề kinh phí hoạt động luôn để mọi người thảo luận, thống nhất. Nói chung đã tham gia là phải đồng thuận và tin tưởng Ban liên lạc. Quỹ Hội ta giao cho Ban liên lạc giữ, định kỳ thông báo. (Hội lớp phổ thông của em trước nay cũng thế, có cần tài khoản gì đâu, giao cho lớp trưởng hết, 25 năm nay, cả Nam lẫn Bắc có ý kiến gì đâu).

Thiển ý đề xuất bác tham khảo.
 

Khuất Đình Huy

Super Moderator
18 Tháng chín 2009
208
0
0
Thân gửi Khuất Văn Tuấn cùng các bạn.
Hoàn toàn nhất trí với các ý kiến của Tuấn. Hôm qua soạn thảo bản Quy chế mình cũng đã nghĩ đến 3 vấn đề Tuấn vừa nêu. Vì vậy mình đã có ghi trước ở phần ghi chú.
Để qua tuần này, đợi thêm một số ý kiến nữa tham gia, mình sẽ bổ sung và hoàn thiện.
Về vấn đề kinh phí hoạt động, thực ra nộp tiền mặt và gửi tập trung cho Trưởng ban là phù hợp nhất bởi vì, cũng không đáng mấy và đỡ rườm rà thủ tục, lại tiện lợi, chủ động cho hoạt động của Ban khi cần thiết.
Đề nghị các bạn trong Nam ngoài Bắc tham gia ý kiến nhé.
Rất tiếc hôm qua Tuấn không tham dự được buổi liên hoan. Rất vui, rất tốn bia và rôm rả.