Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Diễn đàn Họ Khuất tại Việt Nam

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

khuatquangthin

Tự hào là người họ Khuất
12 Tháng mười hai 2008
1,183
0
36
47
Bình Dương
www.hokhuatvietnam.org
QUY CHẾ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
DIỄN ĐÀN HỌ KHUẤT TẠI VIỆT NAM
WWW.HOKHUATVIETNAM.ORG

CHƯƠNG 1
Tôn chỉ - Mục đích
Điều 1:
1. Diễn đàn Họ Khuất tại Việt Nam là một tổ chức xã hội dòng họ hoàn toàn tự nguyện của những người mang họ Khuất hiện đang sống và làm việc tại Việt Nam và nước ngoài. Việc hoạt động của diễn đàn phải tuân thủ nội quy diễn đàn và pháp luật của Nhà nước Việt Nam.
2. Mục đích hoạt động của Diễn đàn là tập hợp, đoàn kết những người con họ Khuất, tìm hiểu nguồn cội; kết nối dòng họ; cùng giúp nhau xóa đói giảm nghèo; khuyến học; vinh danh những người con họ Khuất có công với dân tộc, đất nước; giáo dục những thế hệ sau học tập và giữ gìn truyền thống của dòng Họ.
3. Phát huy Truyền thống hàng ngàn năm của dòng họ trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng tình Đoàn kết Họ tộc giữa mọi người mang họ Khuất để cùng Phát triển hướng tới tương lai tươi sáng.

CHƯƠNG 2:
Nhiệm vụ chung
Điều 2:
1. Nhiệm vụ chung của Diễn đàn Họ Khuất là làm trung tâm giao lưu, thông tin liên lạc, tổ chức và hướng dẫn các hoạt động theo Tôn chỉ - Mục đích đã nêu tại chương 1.

CHƯƠNG 3:
Cơ cấu tổ chức

Điều 3:
1. Thành viên Quản trị và Điều hành Diễn đàn là những thành viên sáng lập và những thành viên được bầu vào Ban Liên lạc. Những thành viên này phải tuân thủ quy chế tổ chức hoạt động.
2. Các Thành viên của Diễn đàn Họ Khuất Việt Nam tại các tỉnh, thành, miền được quyền ứng cử và bầu Ban Liên lạc Diễn đàn Họ Khuất tại từng tỉnh, thành, miền để tổ chức và điều hành các hoạt động của khu vực mình. Trước mắt thống nhất sẽ có 3 Khu vực: Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam.
3. Ban liên lạc Diễn đàn Họ Khuất tại từng Khu vực có 03 Thành viên : 01 trưởng ban và 01 thư ký. 01 cố vẫn.

Điều 4:
1. Các Trưởng Ban liên lạc Khu vực sẽ bầu ra Trưởng Ban Liên lạc Toàn quốc. Ban Liên lạc tại các Khu vực có trách nhiệm soạn thảo và nhóm họp toàn thể thành viên của Khu vực để thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Liên lạc khu vực. Quy chế Tổ chức hoạt động của Khu vực phải tuân thủ Quy chế này.

Điều 5:
1. Định kỳ 2 năm một lần các Trưởng Ban liên lạc toàn quốc tổ chức cuộc họp để đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ trước và đề ra những phương hướng hoạt động sắp tới của Diễn đàn.

CHƯƠNG 4:
Nhiệm vụ cụ thể:

Điều 6:
1. Trưởng Ban Liên lạc Toàn quốc: Phụ trách chung, kết hợp với trưởng Ban liên lạc tại các Khu vực đảm bảo duy trình hoạt động của Ban Liên lạc theo đúng quy chế này và tuân thủ luật pháp của Nhà nước Việt Nam. Trưởng Ban Liên lạc toàn quốc phải là người có trình độ, năng lực và uy tín trong dòng họ và xã hội.

2. Trưởng Ban Liên lạc Khu vực:
Trưởng Ban Liên lạc tại các khu vực do thành viên bầu thông qua cuộc biểu quyết với nhiệm kỳ 2 năm. Trưởng ban có những nhiệm vụ cụ thể sau:
• Kết hợp với các Trưởng ban Liên lạc tại các Khu vực khác duy trì ổn định phát triển Diễn đàn
• Duy trì, ổn định hoạt động các thành viên tại Khu vực do mình quản lý.
• Chủ trì các buổi họp mặt tại khu vực do mình quản lý, trong trường hợp vắng mặt vì những lý do chính đáng được quyền ủy quyền cho Thư ký chủ trì cuộc họp.
• Được quyền xin thôi nhiêm vụ Trưởng Ban Liên lạc vì những lý do cá nhân.

3. Thư ký Ban Liên lạc:
Thư ký Ban Liên lạc do Trưởng ban Liên lạc chỉ định sau khi công khai tham khảo ý kiến của các Thành viên tại khu vực.
Thư ký Ban Liên lạc có nhiệm vụ cụ thể như sau:
• Là đầu mối liên lạc giữa Ban Liên lạc và các Thành viên trong khu vực.
• Ghi chép các nội dung thảo luận, các ý kiến tranh luận của các thành viên và ý kiến quyết định của Trưởng ban Biên lạc trong các cuộc gặp mặt để triển khai thực hiện.
• Thông báo nhóm họp Thành viên tại khu vực theo yêu cầu của Trưởng ban Liên lạc.
• Quản lý Quỹ Tiền mặt của Ban liên lạc (nếu có).
• Thay mặt Trưởng Ban Liên lạc chủ trì các buổi gặp mặt chỉ khi nhận được ủy quyền.
• Nhiệm kỳ của Thư ký song trùng với nhiệm kỳ của Trưởng ban Liên lạc và được quyền xin thôi nhiêm vụ vì những lý do cá nhân.
4. Phương thức liên lạc:
-Các Thành viên trong Ban Quản trị, Điều hành, Ban Liên lạc được quyền sử dụng tất các các phương tiện liên lạc để thực hiện nhiệm vụ của mình.
-Các Thành viên trong Ban Quản trị, Điều hành, Ban Liên lạc được cấp địa chỉ email của Diễn đàn để thực hiện việc liên lạc.
-Các thành viên trong Ban Quản trị, Điều hành, Ban Liên lạc phải sử dụng Phần Điều hành tại Diễn đàn Họ Khuất www.hokhuatvietnam.org để hoạt động.

CHƯƠNG 5:
Kinh phí hoạt động

Điều 7:
• Chi phí hoạt động của Diễn đàn Họ Khuất Việt Nam là do các thành viên tự nguyện đóng góp và các nguồn thu khác do tài trợ, ủng hộ trong và ngoài nước.
• Kinh phí được chia làm 2 loại:
+ Kinh phí duy trì vào bảo dưỡng diễn đàn..
(Đang trong quá trình hoàn thiện xin được cung cấp thông tin đầy đủ khi có sự thống nhất trong ban quản trị)
+ Kinh phí cho hoạt động nhóm, hội, vùng, miền.
Được quy đinh theo sự quản lý và thống nhất theo từng nhóm, hội, vùng, miền .
• Các khoản chi:
-Chi cho các cuộc hội họp do Ban Liên lạc tại các Khu vực triệu tập.
-Chi có các hoạt động hành hương, giỗ tổ, khánh thành từ đường.
-Chi thăm hỏi, phúng viếng tứ thân phụ mẫu, vợ chồng, con cái hoặc các thành viên.
- Và nhiều khoản chi khác khi có sự đồng ý của trưởng ban liên lạc.
• Nguyên tắc công khai tài chính:
-Tất cả các khoản chi đều phải nhận được sự phê duyệt của Trưởng ban liên lạc trước khi thực hiện.
-Thư ký ban liên lạc có trách nhiệm ghi chép, lưu trữ báo cáo Quỹ và quản lý tiền do các Thành viên đóng góp. Định kỳ hàng tháng phải công khai báo cáo thu chi quỹ trên Diễn đàn.

CHƯƠNG 6:
Điều khoản thi hành

Điều 8:
• Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Diễn đàn họ Khuất có hiệu lực khi được các thành viên, trưởng Ban liên lạc tại các khu vực thông qua theo phương thức bỏ phiếu.
• Trong quá trình thực hiện, Quy chế có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với hoạt động của diễn đàn và phải được sự thống nhất của các thành viên.
• Ngoài các quy chế ghi trên đây các hội nhóm, vùng miền còn có các quy chế theo từng vùng miền. Các thành viên khi tham gia phải tuân thủ theo các nguyên tắc mà diễn đàn và hội nhóm khu vực đề ra.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.